Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta (Base 2010). Preus corrents

Renda familiar disponible bruta (Base 2010). Preus corrents Catalunya. 2016 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 126.837 1,5
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 141.969 2,5
Excedent brut explotació 31.466 3,0
Remuneració d'assalariats 101.837 3,3
Rendes netes de la propietat 8.666 -7,5
Prestacions socials 32.859 1,8
Altres transferències corrents 6.696 -4,2
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 17.860 3,1
Cotitzacions socials netes 28.097 4,1
Altres transferències corrents 8.731 2,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional.
Renda familiar disponible bruta (Base 2010). Preus corrents Espanya. 2016 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 686.581 1,8
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 741.231 2,4
Excedent brut explotació 170.331 3,4
Remuneració d'assalariats 530.702 2,7
Rendes netes de la propietat 40.198 -6,0
Prestacions socials 190.284 1,7
Altres transferències corrents 44.012 1,8
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 86.258 3,0
Cotitzacions socials netes 149.945 3,1
Altres transferències corrents 52.743 4,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2018.

Nota metodològica

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Els principals usos són les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Base 2010.