Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Revisió estadística 2019. Preus corrents

Renda familiar disponible bruta. Revisió estadística 2019. Preus corrents Catalunya. 2017 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 129.396 2,0
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 146.984 3,7
Excedent brut explotació 38.378 3,7
Remuneració d'assalariats 100.404 4,0
Rendes netes de la propietat 8.201 0,3
Prestacions socials 33.144 0,3
Altres transferències corrents 8.718 14,0
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 19.656 7,6
Cotitzacions socials netes 28.999 4,7
Altres transferències corrents 10.794 12,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional.
Renda familiar disponible bruta. Revisió estadística 2019. Preus corrents Espanya. 2017 (p)
Valor Variació a preus corrents (%)
Renda familiar disponible bruta 706.625 2,8
RECURSOS
Saldo de rendes primàries brutes 770.171 4,0
Excedent brut explotació 205.452 4,3
Remuneració d'assalariats 525.778 3,9
Rendes netes de la propietat 38.941 3,0
Prestacions socials 192.692 1,0
Altres transferències corrents 57.137 12,8
USOS
Impostos sobre renda, patrimoni, etc 93.659 6,7
Cotitzacions socials netes 153.583 3,9
Altres transferències corrents 66.133 12,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2019.

Nota metodològica

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasisocietats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són la remuneració d'assalariats, l'excedent brut d'explotació i les prestacions socials. Els principals usos són les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Les dades d'aquest compte són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.