Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils

Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 18.916 -15,0
Capital (milions d'euros) 1.026,0 6,9
Ampliació de capital en societats mercantils
Nombre de societats mercantils 6.516 -4,5
Capital (milions d'euros) 4.749,5 -10,5
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 1.977 -14,3
Font: Registre Mercantil Central.
Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Creació de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 95.344 -6,9
Capital (milions d'euros) 5.291,0 -25,1
Ampliació de capital en societats mercantils
Nombre de societats mercantils 30.334 -1,8
Capital (milions d'euros) 40.658,3 33,4
Dissolució de societats mercantils
Nombre de societats mercantils 24.133 1,6
Font: Registre Mercantil Central.

L'any 2017 a Catalunya es van crear 18.916 societats mercantils, dada que es tradueix en un decrement del 15% respecte a l'any anterior. El capital d'aquestes empreses va augmentar un 6,9%. El nombre de societats mercantils que van ampliar capital disminueix un 4,5%, i el capital ampliat baixa un 10,5%. En relació al nombre de dissolució de societats mercantils, aquest mostra una variació del -14,3%. A Espanya, el nombre de societats mercantils creades va disminuir un 6,9% respecte al 2016.

Data de publicació: 3 de gener del 2018.

Nota metodològica

La creació, dissolució i ampliació de societats mercantils són unes variables que presenten una elevada variabilitat, especialment en les seves dades mensuals, però són uns indicadors d'interès clarament vinculats amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

S'elaboren a partir de la informació anual que proporciona el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils, sobre el nombre d'aquestes societats que han ampliat capital i sobre el valor de l'ampliació.

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites al Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes es classifiquen segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

Les ampliacions de capital de societats mercantils es calculen segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació al Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: