Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total 3.093,0 -39,8
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,1 -99,6
Indústries extractives 0,0 -94,9
Indústries manufactureres 1.102,2 45,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 10,2 -98,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 14,8 388,4
Construcció 151,2 -90,4
Comerç a l'engròs i al detall 442,2 -22,9
Transport i emmagatzematge 73,1 133,6
Hostaleria 194,1 37,6
Informació i comunicacions 133,0 -49,0
Activitats financeres i d'assegurances 34,6 -84,0
Activitats immobiliàries 519,1 42,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 96,2 -29,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 20,0 -20,8
Educació 8,7 -9,8
Activitats sanitàries i de serveis socials 33,3 -66,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 96,5 -1,9
Altres serveis 163,5 727,8
Per àrees econòmiques
OCDE 2.588,5 -46,0
Unió Europea (UE-28) 2.289,0 -33,4
Amèrica del Nord 39,6 -74,8
Amèrica Llatina 210,4 -81,1
Resta d'Amèrica 17,7 295,0
Àsia i Oceania 68,2 -71,6
Àfrica 156,4 ..
Paradisos fiscals 22,7 64,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total 23.757,6 -7,2
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 313,2 -17,0
Indústries extractives 29,5 -60,1
Indústries manufactureres 4.064,3 -14,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.440,9 -44,5
Aigua, sanejament i gestió de residus 617,0 ..
Construcció 2.188,8 -15,8
Comerç a l'engròs i al detall 1.924,9 11,7
Transport i emmagatzematge 1.137,9 -36,2
Hostaleria 296,3 -54,7
Informació i comunicacions 1.968,6 157,2
Activitats financeres i d'assegurances 2.557,8 -17,9
Activitats immobiliàries 3.130,5 -8,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.442,5 37,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 516,5 117,8
Educació 39,3 132,3
Activitats sanitàries i de serveis socials 715,8 76,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 209,6 3,2
Altres serveis 164,4 651,8
Per àrees econòmiques
OCDE 21.787,0 -5,3
Unió Europea (UE-28) 20.463,7 4,0
Amèrica del Nord 557,7 1,3
Amèrica Llatina 998,3 -59,6
Resta d'Amèrica 45,5 -56,1
Àsia i Oceania 597,7 -69,9
Àfrica 306,6 442,1
Paradisos fiscals 63,5 -53,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya en el conjunt de l'any 2017 va ascendir a 3.093 milions d'euros, quantitat que suposa un decrement del 39,8% respecte a l'any anterior. Per seccions de la CCAE-2009, cal destacar el creixement del 45,9% de les inversions en indústries manufactureres, com a sector majoritari en termes absoluts. Quant a la distribució de la inversió per àrees geogràfiques, l'OCDE i la Unió Europea són l'origen de la major part de les inversions. A Espanya, la inversió estrangera va disminuir un 7,2%.

Data de publicació: 21 de març del 2018. Propera actualització: 20 de març del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: