Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 2.985,6 -11,7
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 20,7 ..
Indústries extractives 0,1 ..
Indústries manufactureres 1.184,5 2,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2,7 -70,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -100,0
Construcció 213,9 16,1
Comerç a l'engròs i al detall 346,3 -27,0
Transport i emmagatzematge 32,9 -55,0
Hostaleria 57,3 -70,5
Informació i comunicacions 458,7 159,0
Activitats financeres i d'assegurances 32,9 -6,2
Activitats immobiliàries 291,5 -54,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 197,8 119,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 29,3 87,6
Educació 0,1 -98,6
Activitats sanitàries i de serveis socials 5,1 -84,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 36,0 -67,0
Altres serveis 75,7 -53,7
Per àrees econòmiques
OCDE 2.777,8 -4,0
Unió Europea (UE-28) 2.432,5 -2,6
Amèrica del Nord 94,7 98,3
Amèrica Llatina 114,9 -57,4
Resta d'Amèrica 7,0 -60,5
Àsia i Oceania 108,0 53,2
Àfrica 1,2 ..
Paradisos fiscals 8,4 -65,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 46.827,6 71,2
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 235,4 -25,6
Indústries extractives 11,0 -97,2
Indústries manufactureres 3.914,4 -6,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.942,5 61,6
Aigua, sanejament i gestió de residus 101,2 ..
Construcció 6.274,8 181,5
Comerç a l'engròs i al detall 4.082,0 102,5
Transport i emmagatzematge 14.760,7 382,7
Hostaleria 537,7 46,6
Informació i comunicacions 4.225,7 107,4
Activitats financeres i d'assegurances 2.497,7 -3,0
Activitats immobiliàries 3.103,8 -11,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.123,3 -41,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 650,7 21,8
Educació 26,8 -34,4
Activitats sanitàries i de serveis socials 331,4 -53,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 925,5 311,5
Altres serveis 83,0 -49,5
Per àrees econòmiques
OCDE 43.263,7 73,2
Unió Europea (UE-28) 41.434,5 88,3
Amèrica del Nord 1.008,7 -52,3
Amèrica Llatina 1.000,1 -7,7
Resta d'Amèrica 82,8 71,5
Àsia i Oceania 2.495,2 157,5
Àfrica 295,8 -3,6
Paradisos fiscals 94,7 42,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de març de 2019.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.