Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 45.076 2,6
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 220.427 2,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 292.614 1,8
Transport i emmagatzematge 161.158 1,1
Hostaleria 234.179 2,5
Informació i comunicacions 84.533 2,2
Activitats immobiliàries 51.536 4,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 205.217 2,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 276.875 9,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 74.897 19,2
Altres serveis 52.226 8,9
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 287.754 7,1
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.043.679 3,8
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 1.693.544 3,0
Transport i emmagatzematge 864.265 1,6
Hostaleria 1.382.037 0,7
Informació i comunicacions 440.507 5,2
Activitats immobiliàries 210.858 8,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.003.041 3,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.381.484 5,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 328.185 11,6
Altres serveis 297.491 1,9
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

Segons l'estadística estructural d'empreses del sector serveis, l'any 2015 a Catalunya, l'agrupació d'activitats que aplega el nombre més gran de persones ocupades és el comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, que augmenta un 1,8% respecte a l'any anterior. La següent agrupació més gran en termes absoluts, activitats administratives i serveis auxiliars, mostra un increment interanual del 9,7%. A Espanya, la branca que aplega més persones ocupades també és la del comerç al detall i creix un 3% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 30 de novembre del 2017. Propera actualització: 18 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes dues agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

Ocupats: són el conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l'empresa i són pagades per aquesta, però que treballen fora de l'empresa. No inclou el personal amb llicència il·limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa. Les dades d'ocupació tenen com a referència el 30 de setembre de cada any.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: