Saltar al contingut principal

Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total 8.693.049 8.846.507 8.116.550 (b) 7.112.237 z 6.033.654 6.903.448 z z z 14.081.053
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 213.551 212.089 159.103 (b) 152.821 112.587 148.018 112.854 106.456 129.393 155.670 268.275
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.022.175 1.165.648 1.163.741 (b) 1.041.335 930.508 (b) 828.308 894.528 828.340 948.830 1.039.449 1.436.388
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 937.067 806.514 607.965 (b) 577.785 526.253 581.489 613.016 716.234 683.753 742.976 1.101.341
Transport i emmagatzematge 1.551.938 1.213.891 1.076.519 (b) 1.436.583 1.173.299 1.046.321 1.310.894 1.531.981 2.345.786 2.658.601 3.841.770
Hostaleria 715.988 750.979 626.524 (b) 405.139 447.680 402.310 434.067 398.284 505.615 530.288 879.256
Informació i comunicacions 453.676 453.413 506.480 (b) 460.299 405.508 303.912 434.901 558.321 606.242 544.397 864.685
Activitats immobiliàries 1.896.896 2.655.573 2.134.892 (b) 1.182.220 2.463.605 1.467.662 1.857.481 1.726.308 3.326.888 2.336.546 3.015.496
Activitats professionals, científiques i tècniques 551.172 498.392 455.549 (b) 550.029 467.381 378.225 351.364 617.533 423.838 558.121 683.076
Activitats administratives i serveis auxiliars 753.625 741.979 976.740 (b) 904.536 819.545 531.820 639.846 645.686 638.664 673.087 1.230.187
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 503.390 228.264 341.962 (b) 324.382 219.443 211.526 185.552 326.726 64.098 (b) 236.519 (b) 647.962
Altres serveis 93.572 119.764 67.075 (b) 77.110 79.307 134.062 68.946 4.045 (b) 7.556 (b) 6.965 (b) 112.616
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total 47.116.501 46.500.674 41.836.806 (b) 41.063.767 z 32.690.604 36.947.483 z z z 69.654.868
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.286.994 1.516.338 1.440.888 (b) 1.281.539 1.122.610 1.067.437 1.260.314 1.098.219 1.360.135 1.348.332 2.289.934
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 5.198.524 5.511.064 5.075.414 (b) 4.631.008 4.164.892 (b) 3.853.553 3.990.741 4.146.807 4.904.095 5.229.903 7.176.221
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.979.701 4.342.452 3.323.000 (b) 3.217.867 3.260.215 3.491.810 3.297.933 4.077.485 4.591.442 5.020.721 6.540.721
Transport i emmagatzematge 9.286.084 8.757.281 8.243.814 (b) 9.173.061 7.435.403 4.998.140 6.413.261 12.032.071 12.488.413 13.374.547 17.501.461
Hostaleria 4.121.974 3.651.256 3.044.661 (b) 2.482.340 2.116.367 1.991.985 2.260.648 2.242.077 2.462.448 2.503.219 4.064.108
Informació i comunicacions 4.299.935 4.652.317 4.402.167 (b) 4.349.771 2.287.924 2.076.081 3.302.361 3.895.124 3.769.858 3.801.908 5.334.125
Activitats immobiliàries 7.994.550 9.249.627 7.434.331 (b) 6.215.286 9.660.929 9.216.245 8.900.185 7.893.862 9.196.389 9.717.988 12.140.506
Activitats professionals, científiques i tècniques 2.954.654 2.534.473 2.237.453 (b) 2.383.824 1.976.780 1.647.474 1.878.912 2.414.813 2.569.113 2.768.639 3.733.506
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.879.344 3.956.170 4.770.466 (b) 4.779.778 4.086.612 3.172.053 4.358.364 4.605.112 4.968.927 5.458.895 7.952.989
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.573.238 1.815.982 1.453.101 (b) 2.125.632 1.110.625 854.936 951.809 969.333 258.680 (b) 801.604 (b) 2.389.846
Altres serveis 541.503 513.714 411.511 (b) 423.661 357.816 320.890 332.955 20.992 (b) 32.785 (b) 33.194 (b) 531.451
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2020.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

La inversió bruta en actius materials recull les compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en l'activitat de l'empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal·lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.), així com les millores, transformacions i reparacions que en prolonguin la vida útil o n'augmentin la productivitat. Inclou les inversions immobiliàries, és a dir, els immobles que s'adquireixen per obtenir rendes o plusvàlues i no s'utilitzen en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a finalitats administratives. També comprèn els drets sobre béns en règim d'arrendament financer adquirits durant l'any. Es comptabilitzen sense IVA, incloent-hi les despeses d'instal·lació i els drets i cànons associats, però no les despeses de finançament.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.