Saltar al contingut principal

Residus municipals

Residus municipals Catalunya. 2018
Valor (tones) Variació (%) Coeficient de generació (Kg/hab./dia)
Total 3.975.679 3,4 1,43
Recollida no selectiva de residus (1) 2.316.466 0,2 0,84
Dipòsit controlat 1.212.618 -3,4 0,44
Incineració 679.599 -3,6 0,24
Reciclatge 140.516 9,3 0,05
Compostatge 34.076 -38,0 0,01
Recollida selectiva de residus 1.659.213 8,2 0,60
Vidre i paper 505.010 6,1 0,18
Compostatge/Digestió (FORM) 414.905 7,5 0,15
Altra recollida selectiva 739.298 10,1 0,27
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Recollida no selectiva de residus (fracció resta) per destí final.
Residus municipals Espanya. 2018
Valor (tones) Variació (%) Coeficient de generació (Kg/hab./dia)
Total .. .. ..
Recollida no selectiva de residus (1) .. .. ..
Dipòsit controlat .. .. ..
Incineració .. .. ..
Reciclatge .. .. ..
Compostatge .. .. ..
Recollida selectiva de residus .. .. ..
Vidre i paper .. .. ..
Altra recollida selectiva .. .. ..
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica.
(1) Recollida no selectiva de residus (fracció resta) per destí final.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2020.

Estadística RESMC

Nota metodològica

S'entén per residu qualsevol substància o objecte de la qual el posseïdor es desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre's. Els residus municipals són residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residus que no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

El coeficient de generació de residus correspon al nombre de quilograms diaris de residus generats per habitant. Per al seu càlcul s'ha utilitzat la població padronal.

Les taules mostren la destinació primària dels residus recollits barrejats o fracció resta i la quantitat bruta dels residus recollits selectivament.

La recollida selectiva bruta inclou els impropis (és a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida).

Els residus barrejats es poden comptar per destí primari o per destí final. El destí primari considera quin és el punt d’entrada en el sistema de tractament de residus a partir de la recollida. Pot ser el dipòsit controlat, la incineració o bé la planta de tractament mecànic i biològic (TMB).

El destí final inclou les dades de dipòsit controlat i incineració per destí primari i el destí dels residus després de passar per la planta de tractament mecànic i biològic.

Fins l’any 2011 les dades de recollida de residus barrejats consideren la recollida no selectiva de residus per destí primari. A partir de l'any 2012 fan referència a la recollida no selectiva de residus per destí final.

Pels anys 2000-2003 les dades de recollida de residus barrejats d'Espanya inclouen informació sobre la deposició no controlada.