Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 166,3 0,3 0,2 0,1
Per sexe
Homes 91,3 -14,2 -13,4 -9,4
Dones 75,0 14,5 24,0 16,2
Per situació professional
Assalariats 121,5 26,2 27,5 14,8
No assalariats 44,8 -25,9 -36,6 -21,9
Percentatge sobre la població ocupada (%) 4,9 -0,1 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 759,0 -6,2 -0,8 -0,4
Per sexe
Homes 443,9 -22,7 -4,9 -2,7
Dones 315,1 16,5 5,5 3,1
Per situació professional
Assalariats 530,0 37,4 7,6 3,2
No assalariats 229,0 -43,6 -16,0 -7,3
Percentatge sobre la població ocupada (%) 3,9 -0,1 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya és de 166,3 milers de persones en el tercer trimestre del 2018, xifra que es tradueix en una variació interanual positiva del 0,2%. Per sexe, l'ocupació en aquest sector mostra un increment interanual del 24% en el cas de les dones i un decrement del 13,4% en el cas dels homes. Per situació professional, la població assalariada puja un 27,5% i la no assalariada disminueix un 36,6%. El sector cultural aplega el 4,9% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector cultural ha disminuït un 0,8% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,9%.

Data de publicació: 25 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha actualitzat al quart trimestre del 2014 arran de la publicació de l'Estadística i comptes de les empreses culturals. Aquesta actualització ha comportat la revisió de tota la sèrie de dades que ofereix aquest indicador. La nova delimitació utilitzada per l'Idescat s'ha basat fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme pel European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009. L'actual delimitació inclou els grups de la CCAE-2009 següents:

Grups de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen181
Reproducció de suports enregistrats182
Fabricació d'instruments musicals322
Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats476
Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició581
Edició de programes informàtics582
Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió591
Activitats d'enregistrament de so i edició musical592
Activitats de radiodifusió601
Activitats de programació i emissió de televisió602
Altres serveis informació639
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic711
Publicitat731
Activitats de disseny especialitzat741
Activitats de fotografia742
Activitats de traducció i d'interpretació743
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles900
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals910

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: