Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.901,6 72,6 2,6 3,1
Sector privat 2.454,8 44,8 1,9 2,1
contracte indefinit 1.935,8 30,4 1,6 2,0
contracte temporal 519,0 14,4 2,9 2,5
Sector públic 446,8 27,8 6,6 8,7
contracte indefinit 337,4 24,5 7,8 9,7
contracte temporal 109,4 3,3 3,1 5,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 16.688,3 431,0 2,7 3,1
Sector privat 13.493,8 354,3 2,7 3,1
contracte indefinit 9.995,3 435,7 4,6 4,7
contracte temporal 3.498,5 -81,4 -2,3 -1,0
Sector públic 3.194,5 76,7 2,5 3,0
contracte indefinit 2.293,2 -47,5 -2,0 -0,9
contracte temporal 901,3 124,2 16,0 14,6
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

La població assalariada a Catalunya presenta una taxa de variació interanual del 2,6% al segon trimestre del 2019. Ha crescut l'ocupació tant al sector privat (1,9%), com al sector públic (6,6%). En el sector públic creixen els contractes temporals un 3,1% i els contractes indefinits un 7,8%. Dins del sector privat augmenten també tant els contractes indefinits (1,6%) com els contractes temporals (2,9%). A Espanya, el total d'assalariats mostra un increment interanual del 2,7%.

Data de publicació: 25 de juliol del 2019. Propera actualització: 24 d'octubre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població assalariada es pot classificar segons el sector contractant i el tipus de contracte. Respecte al sector contractant, els assalariats poden ser contractats pel sector privat i pel sector públic. S'ha de tenir present que el sector públic inclou no solament l'administració pública sinó també les empreses públiques. Respecte al tipus de contracte, els assalariats poden tenir contractació temporal o indefinida. La contractació temporal és aquella on la fi de la relació laboral o del contracte queda determinada per condicions objectives, com ara la finalització del termini, la realització d'una tasca determinada, etc.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.