Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,17 3.797,6 5,3 0,1 0,2
Per sexe:
Homes 66,97 2.014,6 12,7 0,6 0,7
Dones 55,72 1.783,0 -7,3 -0,4 -0,4
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 46,57 311,1 14,2 4,8 4,2
De 25 a 54 anys 88,82 2.876,9 -11,4 -0,4 -0,6
De 55 anys i més 26,49 609,6 2,5 0,4 2,1
Ocupació 54,67 3.393,9 77,3 2,3 2,8
Per sexe:
Homes 59,94 1.803,4 35,6 2,0 2,7
Dones 49,71 1.590,6 41,7 2,7 2,9
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 34,33 229,4 22,3 10,8 9,0
De 25 a 54 anys 80,59 2.610,4 25,1 1,0 1,8
De 55 anys i més 24,08 554,1 29,9 5,7 5,6
Atur 10,63 403,7 -72,0 -15,1 -16,5
Per sexe:
Homes 10,48 211,2 -22,9 -9,8 -13,4
Dones 10,79 192,5 -49,0 -20,3 -19,4
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 26,28 81,8 -8,1 -9,0 -6,7
De 25 a 54 anys 9,26 266,5 -36,4 -12,0 -18,0
De 55 anys i més 9,10 55,5 -27,4 -33,1 -20,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,73 22.854,0 73,1 0,3 0,2
Per sexe:
Homes 64,86 12.272,0 40,8 0,3 0,2
Dones 52,93 10.582,0 32,2 0,3 0,3
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 39,21 1.602,2 -7,8 -0,5 0,4
De 25 a 54 anys 86,65 17.434,8 -63,5 -0,4 -0,6
De 55 anys i més 25,96 3.817,0 144,4 3,9 4,0
Ocupació 50,18 19.528,0 478,8 2,5 2,6
Per sexe:
Homes 56,35 10.662,4 241,9 2,3 2,4
Dones 44,35 8.865,6 236,9 2,7 2,7
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 26,27 1.073,5 42,7 4,1 7,5
De 25 a 54 anys 75,05 15.100,6 230,9 1,6 1,6
De 55 anys i més 22,81 3.353,9 205,3 6,5 5,7
Atur 14,55 3.326,0 -405,7 -10,9 -10,8
Per sexe:
Homes 13,12 1.609,6 -201,1 -11,1 -11,7
Dones 16,22 1.716,4 -204,7 -10,7 -10,0
Per grups d'edat:
De 16 a 24 anys 33,00 528,8 -50,3 -8,7 -10,7
De 25 a 54 anys 13,39 2.334,2 -294,4 -11,2 -11,8
De 55 anys i més 12,13 463,0 -61,0 -11,6 -6,0
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

El nombre de persones actives a Catalunya és de 3.797,6 milers al tercer trimestre del 2018, dada que es tradueix en un 0,1% per sobre del valor corresponent al mateix trimestre de l'any anterior. La taxa d'activitat es situa en el 61,17%. Pel que fa a l'ocupació, hi ha 3.393,9 milers de persones ocupades, un 2,3% més que al tercer trimestre del 2017. Pel que fa a l'atur, la població desocupada és de 403,7 milers de persones, quantitat que mostra un decrement del 15,1%. La taxa d'atur és del 10,63%; per sexe, la dels homes és del 10,48% i la de les dones del 10,79%. Per grups d'edat, la taxa d'atur més elevada és la de 16 a 24 anys (26,28%). A Espanya, la taxa d'activitat és del 58,73%, la d'ocupació del 50,18% i la d'atur del 14,55%.

Data de publicació: 25 d'octubre del 2018. Propera actualització: 29 de gener del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: