Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 302 42 16,2 13,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 130 15 13,0 7,8
empreses concursades 172 27 18,6 17,1
Per tipus de concurs
voluntari 299 46 18,2 15,1
necessari 3 -4 -57,1 -38,2
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del primer trimestre del 2018.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.079 -57 -5,0 -1,4
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 301 -28 -8,5 1,8
empreses concursades 778 -29 -3,6 -2,6
Per tipus de concurs
voluntari 1.002 -74 -6,9 -1,0
necessari 77 17 28,3 -7,9
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Les dades són provisionals a partir del primer trimestre del 2018.

El nombre de deutors concursats ha estat de 302 a Catalunya en el tercer trimestre del 2018, quantitat que suposa un increment del 16,2% respecte al mateix període del 2017. El nombre d'empreses concursades ha augmentat un 18,6% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari incrementa un 18,2% i el necessari mostra una baixada del 57,1% interanual. A Espanya, el nombre de deutors ha disminuït un 5% interanual.

Data de publicació: 6 de novembre del 2018. Propera actualització: 7 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: