Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 297 -275 -48,1 -38,6
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 140 -162 -53,6 -42,8
empreses concursades 157 -113 -41,9 -34,2
Per tipus de concurs
voluntari 293 -264 -47,4 -38,0
necessari 4 -11 -73,3 -71,4
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.111 -783 -41,3 -31,7
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 397 -342 -46,3 -36,6
empreses concursades 714 -441 -38,2 -28,7
Per tipus de concurs
voluntari 1.064 -715 -40,2 -30,9
necessari 47 -68 -59,1 -45,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 d'agost de 2020. Propera actualització: 5 de novembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.