Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 431 -64 -12,9 -2,5
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 202 -14 -6,5 2,1
empreses concursades 229 -50 -17,9 -6,0
Per tipus de concurs
voluntari 419 -65 -13,4 -2,0
necessari 12 1 9,1 -25,0
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.588 -194 -10,9 -4,9
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 514 -25 -4,6 -4,0
empreses concursades 1.074 -169 -13,6 -5,3
Per tipus de concurs
voluntari 1.484 -189 -11,3 -4,9
necessari 104 -5 -4,6 -4,9
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

El nombre de deutors concursats ha estat de 431 a Catalunya en el segon trimestre del 2019, quantitat que suposa un decrement del 12,9% respecte al mateix període del 2018. El nombre d'empreses concursades ha disminuït un 17,9% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari decreix un 13,4% i el necessari ha augmentat un 9,1%. A Espanya, el nombre de deutors concursats ha baixat un 10,9% interanual.

Data de publicació: 2 d'agost del 2019. Propera actualització: 6 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.