Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 403 35 9,5 12,3
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 153 -10 -6,1 3,9
empreses concursades 250 45 22,0 18,3
Per tipus de concurs
voluntari 395 35 9,7 13,7
necessari 8 0 0,0 -31,0
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.489 -57 -3,7 -2,1
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 402 -8 -2,0 0,8
empreses concursades 1.087 -49 -4,3 -3,1
Per tipus de concurs
voluntari 1.398 -44 -3,1 -1,5
necessari 91 -13 -12,5 -9,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional

El nombre de deutors concursats ha estat de 403 a Catalunya en el quart trimestre del 2018, quantitat que suposa un increment del 9,5% respecte al mateix període del 2017. El nombre d'empreses concursades ha augmentat un 22% interanual. Per tipus de concurs, el voluntari incrementa un 9,7% i el necessari no mostra cap variació interanual. A Espanya, el nombre de deutors concursats ha disminuït un 3,7% interanual.

Data de publicació: 7 de febrer del 2019. Propera actualització: 9 de maig del 2019

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: