Saltar al contingut principal

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs

Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Catalunya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 374 13 3,6 -0,9
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 167 -4 -2,3 0,8
empreses concursades 207 17 8,9 -2,2
Per tipus de concurs
voluntari 370 15 4,2 -0,3
necessari 4 -2 -33,3 -26,7
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs Espanya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Deutors concursats 1.384 116 9,1 -1,1
Per naturalesa jurídica
persones físiques sense activitat empresarial 421 -2 -0,5 -3,0
empreses concursades 963 118 14,0 -0,2
Per tipus de concurs
voluntari 1.303 125 10,6 -0,7
necessari 81 -9 -10,0 -6,5
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística del procediment concursal.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de novembre de 2019.

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística del procediment concursal que elabora l'INE substitueix l'Estadística de suspensions de pagaments i declaracions de fallides atès que l'1 de setembre del 2004 va entrar en vigor la Llei orgànica 8/2003 per a la reforma concursal, i la Llei 22/2003 concursal.

L'objectiu d'aquesta estadística és donar informació trimestral del nombre de deutors concursats per naturalesa jurídica i tipus de concurs (voluntari o necessari).

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona una mostra de jutjats de tot l'Estat, a través d'uns qüestionaris en què es demanen les característiques dels concursos declarats.

Expedients admesos/presentats a concurs: Expedients presentats pel deutor o el creditor d'aquest deutor en el cas de situació d'insolvència de l'empresa o de situació patrimonial d'incapacitat per fer front regularment a les obligacions contretes pel deutor.

Concurs voluntari: Concurs en què la sol·licitud la presenta el deutor dins dels dos mesos següents a la data en què es va conèixer el seu estat d'insolvència.

Concurs necessari: Concurs en què la sol·licitud la presenta qualsevol dels creditors del deutor i que ha d'especificar l'origen del crèdit, la naturalesa, l'import, la data d'adquisició i el venciment.