Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 20.519,4 1.304,2 6,8 6,6
Nivell tecnològic alt 2.779,1 194,0 7,5 8,2
productes farmacèutics 1.300,5 197,1 17,9 16,9
productes informàtics, electrònics i òptics 1.436,0 -38,1 -2,6 -0,2
altres 42,6 35,0 461,9 75,6
Nivell tecnològic mitjà alt 10.055,6 738,2 7,9 8,2
productes químics 3.307,8 386,9 13,2 10,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 6.233,0 280,3 4,7 6,8
altres 514,8 71,0 16,0 13,2
Nivell tecnològic mitjà baix 2.729,2 185,1 7,3 10,7
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.555,2 29,5 1,9 5,7
productes metàl·lics 482,0 14,6 3,1 3,4
altres 691,9 141,0 25,6 28,1
Nivell tecnològic baix 4.955,5 186,9 3,9 0,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.301,5 163,5 4,0 0,3
altres 654,0 23,4 3,7 2,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 66.087,0 2.328,6 3,7 3,8
Nivell tecnològic alt 11.044,0 81,0 0,7 0,7
productes farmacèutics 3.807,5 335,3 9,7 9,5
productes informàtics, electrònics i òptics 6.331,9 430,0 7,3 5,4
altres 904,6 -684,4 -43,1 -30,1
Nivell tecnològic mitjà alt 28.535,2 1.060,9 3,9 5,3
productes químics 7.401,9 706,0 10,5 9,1
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 19.617,7 259,5 1,3 3,8
altres 1.515,6 95,3 6,7 5,7
Nivell tecnològic mitjà baix 10.462,8 674,4 6,9 6,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 6.409,3 386,5 6,4 7,7
productes metàl·lics 1.742,9 114,7 7,0 2,9
altres 2.310,6 173,2 8,1 7,2
Nivell tecnològic baix 16.044,9 512,4 3,3 1,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 14.265,4 452,2 3,3 1,4
altres 1.779,6 60,2 3,5 2,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 20.519,4 milions d'euros al quart trimestre del 2018, quantitat que representa una variació interanual positiva del 6,8%. Es registren increments en tots els nivells: un 7,5% en el nivell tecnològic alt; un 7,9% en el mitjà alt; un 7,3% en el mitjà baix; un 3,9% en el baix. Per productes, cal destacar l'augment de les compres de productes farmacèutics (17,9%). Pel que fa a Espanya, les compres de productes industrials a l'exterior han augmentat un 3,7%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019. Propera actualització: 24 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: