Clima exportador

Clima exportador Catalunya. 3r trimestre del 2018
Trimestre actual Expectatives per als propers dotze mesos Trimestre anterior
Cartera de comandes -4,2 13,5 14,1
Preus d'exportació de l'empresa -1,7 5,2 1,4
Preus internacionals del sector -1,6 3,7 1,6
Marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa -24,7 -22,9 -22,4
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L'enquesta del clima exportador de Catalunya del tercer trimestre del 2018 mostra un saldo de respostes negatiu (−4,2 punts) pel que fa a la cartera de comandes, i les expectatives per als propers 12 mesos preveuen una millora, atès que se situen en 13,5 punts de saldo de respostes. En canvi, el marge de benefici comercial presenta un saldo desfavorable (−24,7 punts) en aquest període. L'expectativa per als propers dotze mesos és també negativa (−22,9 punts), tot i que millora respecte al trimestre de referència.

Data de publicació: 23 de novembre del 2018. Propera actualització: 22 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'Enquesta sobre el Clima exportador a Catalunya és una operació estadística trimestral de caràcter qualitatiu que recull les opinions empresarials sobre les expectatives i l'evolució de diferents aspectes conjunturals de l'exportació.

L'enquesta va dirigida a un panell de 600 empreses industrials exportadores catalanes. El mètode per a la selecció de la mostra és el mostreig aleatori estratificat segons el sector d'activitat de l'empresa i el seu tram de facturació en exportació.

La desagregació sectorial utilitzada en l'enquesta és la classificació en 12 grups d'activitat econòmica i 5 trams segons el valor de l'exportació de l'empresa. Les principals variables d'aquesta estadística són: la cartera de comandes, els preus d'exportació de l'empresa, els preus internacionals del sector, el marge de benefici comercial d'exportació de l'empresa i les expectatives de les exportacions.

Per als principals indicadors de l'enquesta s'ofereix el saldo calculat com a diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.

A partir de l'any 2013, la producció i difusió d'aquesta enquesta la fa l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Del 2001 al 2009, aquesta enquesta era fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Observatori de Mercats Exteriors-Consorci de Promoció Comercial de Catalunya i l'Idescat. Del 2010 al 2012, la realització de l'enquesta es va fer des d'ACC1Ó.

Taules disponibles [+]

Vegeu també