Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats Catalunya. 1r trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats 104,6 105,4 106,5
Component preus 99,7 100,0 101,0
Component nominal 104,9 105,4 105,5
Principals mercats de la Unió Monetària 104,9 105,3 105,8
Component preus 104,9 105,3 105,8
Component nominal z z z
Principals mercats de la resta d'Europa 104,8 105,9 107,0
Component preus 81,6 81,6 84,3
Component nominal 128,4 129,7 127,0
Principals mercats de la resta del món 103,2 104,6 109,3
Component preus 102,2 101,9 102,8
Component nominal 101,0 102,6 106,3
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents mercats.
(z) Dada no procedent.

L’índex de competitivitat en preus de Catalunya respecte als principals mercats mostra, el primer trimestre de 2019, un comportament favorable en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Aquest comportament està en sintonia amb l’evolució de l’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte al conjunt dels països industrialitzats.

L’índex de competitivitat en preus respecte dels principals mercats passa de 106,5 a 104,6, de manera que evoluciona favorablement per tercer trimestre consecutiu. Per components, els preus evolucionen favorablement i fan la major contribució al guany de competitivitat, mentre que el component nominal evoluciona favorablement, canviant la tendència després de tres anys d’evolució desfavorable. L’única evolució desfavorable en el quadre dels principals mercats es troba en l’evolució del component nominal respecte dels mercats europeus de fora de la zona euro, on destaca l’apreciació de les corones nòrdiques.

Aquestes dades es complementen amb les de l'Índex de competitivat revelada de la indústria. Per principals mercats.

Data de publicació: 7 d'octubre del 2019. Propera actualització: 27 de novembre del 2019 Calendari

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Els països considerats principals mercats de Catalunya són:

  • Principals mercats Unió Monetària: Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos i Portugal.
  • Principals mercats resta Europa: Dinamarca, Polònia, Regne Unit, Txèquia, Rússia, Suècia, Suïssa, Turquia.
  • Principals mercats resta món: Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, els Estats Units, Índia, Japó, Mèxic i Xina.
  • Total principals mercats: tots els anteriors.

Aquests indicadors tenen la consideració de dades provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.