Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 668,0 -71,2 -9,6 -9,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 -1,4 .. ..
Indústries extractives 0,0 0,0 .. ..
Indústries manufactureres 133,4 18,1 15,7 15,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3,4 3,3 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -127,8 .. ..
Construcció 16,9 -81,3 -82,8 -82,8
Comerç a l'engròs i al detall 340,9 312,3 .. ..
Transport i emmagatzematge 0,1 -22,5 .. ..
Hostaleria 1,8 -2,1 .. -53,2
Informació i comunicacions 60,5 32,5 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 0,6 -57,1 .. ..
Activitats immobiliàries 15,5 -147,0 -90,5 -90,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 41,1 -22,5 -35,3 -35,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 51,0 46,5 .. ..
Educació 0,0 -0,4 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1,0 -23,8 -95,9 -95,9
Altres serveis 1,9 1,7 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.646,1 -4.740,1 -64,2 -64,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 56,6 -15,5 .. ..
Indústries extractives 1,3 -27,3 .. ..
Indústries manufactureres 530,4 -1.930,3 -78,4 -78,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 133,9 -308,3 .. -69,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -127,8 .. ..
Construcció 53,6 -273,2 -83,6 -83,6
Comerç a l'engròs i al detall 655,2 508,7 347,0 347,0
Transport i emmagatzematge 251,1 -148,8 .. ..
Hostaleria 13,7 -234,0 -94,5 -94,5
Informació i comunicacions 127,9 -461,0 .. -78,3
Activitats financeres i d'assegurances 376,5 -781,1 .. ..
Activitats immobiliàries 135,3 -343,9 -71,8 -71,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 129,2 -689,7 .. -84,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 177,0 115,5 187,7 187,7
Educació 0,2 -0,2 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,1 -1,1 .. -91,7
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1,9 -23,8 -92,7 -92,7
Altres serveis 2,1 1,8 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de juny de 2020. Propera actualització: 21 de setembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.