Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 645,6 -122,6 -16,0 -40,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,0 1,9 .. ..
Indústries extractives 0,1 0,1 .. ..
Indústries manufactureres 150,2 4,6 3,2 -36,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,9 0,8 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 -97,0
Construcció 15,6 -41,3 -72,5 -34,8
Comerç a l'engròs i al detall 33,9 -208,8 -86,0 -84,3
Transport i emmagatzematge 6,5 1,6 32,3 -86,5
Hostaleria 20,9 8,2 65,4 -82,6
Informació i comunicacions 251,1 226,3 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 2,2 -10,2 -82,1 -12,4
Activitats immobiliàries 56,9 -118,1 -67,5 -46,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 7,3 -24,8 -77,2 -9,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 2,2 0,6 39,2 53,7
Educació 0,0 0,0 -46,0 -49,8
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,5 0,1 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 19,9 -39,2 -66,3 -71,7
Altres serveis 75,4 75,4 .. -53,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 4.442,3 -1.229,8 -21,7 1,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 18,0 -45,0 .. ..
Indústries extractives 6,6 6,2 .. 113,2
Indústries manufactureres 574,7 187,3 48,4 90,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.070,9 1.058,1 .. 91,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,3 -599,9 .. ..
Construcció 66,5 -421,1 -86,4 0,8
Comerç a l'engròs i al detall 154,1 -786,5 -83,6 -50,0
Transport i emmagatzematge 47,4 -642,1 -93,1 -91,2
Hostaleria 51,5 15,4 42,6 -29,8
Informació i comunicacions 1.230,3 1.139,8 .. 424,6
Activitats financeres i d'assegurances 32,9 -492,1 -93,7 -58,7
Activitats immobiliàries 545,7 -221,9 -28,9 -10,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 156,5 -707,5 -81,9 -67,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 137,3 22,5 19,6 -25,9
Educació 0,3 0,0 19,3 -57,9
Activitats sanitàries i de serveis socials 238,9 224,5 .. -35,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 33,1 -44,9 -57,6 -13,3
Altres serveis 77,5 77,3 .. -52,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 645,6 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2018, un 16% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. La branca econòmica (segons la CCAE-2009) que ha tingut més pes sobre el total invertit ha estat informació i comunicacions, amb un 38,8% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 4.442,3 milions d'euros, un 21,7% menys que al segon trimestre de 2017.

Data de publicació: 26 de setembre del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: