Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 845,4 306,1 56,7 -16,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,2 0,2 .. ..
Indústries extractives 0,0 0,0 .. ..
Indústries manufactureres 382,7 132,8 53,1 2,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,1 -4,7 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -14,7 -100,0 -100,0
Construcció 31,8 1,3 4,3 22,4
Comerç a l'engròs i al detall 208,9 166,5 393,2 -35,6
Transport i emmagatzematge 5,1 4,9 .. -78,0
Hostaleria 1,8 -17,6 -90,7 -83,5
Informació i comunicacions 104,2 27,5 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 4,5 2,7 153,4 -2,8
Activitats immobiliàries 32,9 -49,3 -60,0 -64,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 57,0 46,8 461,5 77,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 15,6 11,1 244,6 140,4
Educació 0,1 0,1 368,3 120,7
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 -1,8 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,4 -0,1 -18,1 -71,4
Altres serveis 0,2 0,2 .. -53,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 7.115,1 1.981,7 38,6 88,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 3,5 -8,5 .. ..
Indústries extractives 1,7 -17,7 .. -60,0
Indústries manufactureres 566,3 -1.616,0 -74,1 -19,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 8,1 -407,3 .. 57,9
Aigua, sanejament i gestió de residus 22,5 7,5 .. ..
Construcció 1.289,9 1.073,1 495,0 117,3
Comerç a l'engròs i al detall 1.671,6 1.271,4 317,7 40,9
Transport i emmagatzematge 12,5 -28,3 -69,4 494,6
Hostaleria 82,8 27,9 50,7 -17,6
Informació i comunicacions 732,7 359,8 .. 261,9
Activitats financeres i d'assegurances 471,0 293,1 164,7 -7,5
Activitats immobiliàries 1.960,5 930,0 90,2 31,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 197,1 141,3 253,3 -52,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 63,9 -21,7 -25,3 -25,7
Educació 15,2 1,8 13,1 -6,2
Activitats sanitàries i de serveis socials 14,0 8,1 .. -32,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1,5 -33,0 -95,5 -26,9
Altres serveis 0,2 0,2 .. -52,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 845,4 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2018, un 56,7% més que al mateix trimestre de l'any anterior. La branca econòmica (segons la CCAE-2009) que ha tingut més pes sobre el total invertit ha estat la de les indústries manufactureres, amb un 45,3% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 7.115,1 milions d'euros, un 38,6% més que al tercer trimestre de 2017.

Data de publicació: 28 de desembre del 2018. Propera actualització: 20 de març del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: