Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 530,4 -172,5 -24,5 16,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,0 -1,0 .. ..
Indústries extractives 0,0 -0,1 .. ..
Indústries manufactureres 147,3 -54,4 -27,0 2,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2,3 1,4 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 .. ..
Construcció 11,7 -8,7 -42,6 8,1
Comerç a l'engròs i al detall 185,1 150,5 435,0 151,9
Transport i emmagatzematge 31,1 24,6 .. ..
Hostaleria 0,6 -20,4 -97,3 -86,2
Informació i comunicacions 66,0 -185,1 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 10,5 8,4 .. ..
Activitats immobiliàries 42,2 -15,1 -26,4 59,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 10,1 2,8 37,9 3,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 19,2 17,0 .. 234,3
Educació 3,1 3,1 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 -0,5 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,3 -19,6 -98,5 -98,8
Altres serveis 0,0 -75,4 .. -99,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.662,1 -16.562,4 -81,9 -63,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 10,3 -6,9 .. ..
Indústries extractives 3,5 -3,1 .. ..
Indústries manufactureres 359,6 -383,8 -51,6 15,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 56,2 -1.016,8 .. -86,5
Aigua, sanejament i gestió de residus 2,5 2,2 .. ..
Construcció 86,8 -1.100,8 -92,7 -84,8
Comerç a l'engròs i al detall 220,5 51,6 30,6 -44,0
Transport i emmagatzematge 38,4 -14.382,5 .. ..
Hostaleria 76,2 24,1 46,3 106,0
Informació i comunicacions 369,0 -949,5 .. -36,8
Activitats financeres i d'assegurances 704,9 623,1 .. ..
Activitats immobiliàries 363,1 -220,7 -37,8 -42,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 764,6 683,8 .. 467,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 167,1 29,9 21,8 50,4
Educació 425,0 424,7 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 1,6 -238,7 .. -99,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3,1 -31,2 -91,0 -97,4
Altres serveis 9,7 -67,8 .. -87,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 530,4 milions d'euros al segon trimestre de l'any 2019, un 24,5% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. La branca econòmica (segons la CCAE-2009) que ha tingut més pes sobre el total invertit ha estat la del comerç a l’engròs i al detall, amb un 35% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 3.662,1 milions d'euros, un 81,9% menys que al primer trimestre de 2018.

Data de publicació: 20 de setembre del 2019. Propera actualització: 20 de desembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.