Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.452,4 784,3 117,4 -60,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 -0,2 -100,0 -99,9
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 -100,0
Indústries manufactureres 69,4 22,8 49,0 29,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 -36,5 -100,0 ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -0,1 -100,0 ..
Construcció 0,6 0,1 20,3 -43,6
Comerç a l'engròs i al detall 1.380,5 1.365,6 .. 201,8
Transport i emmagatzematge 0,2 -149,8 -99,9 -100,0
Hostaleria 0,0 -107,9 -100,0 -99,0
Informació i comunicacions 0,0 -293,3 -100,0 -99,5
Activitats financeres i d'assegurances 0,2 -3,5 .. -88,9
Activitats immobiliàries 1,5 -11,4 -88,6 -62,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,0 -0,4 -94,4 -76,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,0 0,0 0,0 -81,6
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 0,0 0,0 -100,0
Altres serveis 0,0 -1,3 -100,0 -98,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 5.674,0 -367,4 -6,1 -13,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 28,5 -20,9 -42,3 -32,8
Indústries extractives 0,0 -83,5 -100,0 -99,4
Indústries manufactureres 908,7 352,7 63,4 10,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 469,9 299,9 176,4 38,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 3,1 2,7 .. ..
Construcció 28,0 -874,1 -96,9 -76,6
Comerç a l'engròs i al detall 1.757,4 151,8 9,5 -4,7
Transport i emmagatzematge 4,0 -289,7 -98,7 -97,5
Hostaleria 21,2 -166,4 -88,7 -65,2
Informació i comunicacions 9,4 -1.623,5 -99,4 -88,2
Activitats financeres i d'assegurances 1.630,7 1.216,8 .. 356,0
Activitats immobiliàries 758,7 740,0 .. 181,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 10,8 -38,7 -78,3 -38,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 43,5 -7,7 .. ..
Educació 0,1 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 0,0 -99,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,2 -25,5 -99,4 -56,0
Altres serveis 0,0 -1,3 -100,0 -98,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 1.452,4 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2018. La branca amb un pes majoritari ha estat la de comerç a l’engròs i al detall (95% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 5.674 milions d'euros, un 6,1% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 28 de desembre del 2018. Propera actualització: 20 de març del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: