Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 146,7 -2.235,5 -93,8 -93,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,1 -0,4 -83,9 -83,9
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 14,8 -35,0 -70,3 -70,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 0,0 ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 2,0 2,0 0,0 ..
Construcció 1,1 -4,9 -80,9 -80,9
Comerç a l'engròs i al detall 26,7 -461,2 -94,5 -94,5
Transport i emmagatzematge 0,3 -1.005,8 -100,0 -100,0
Hostaleria 0,0 -7,5 -99,8 -99,8
Informació i comunicacions 0,2 -72,8 -99,7 -99,7
Activitats financeres i d'assegurances 93,9 -648,5 -87,3 -87,3
Activitats immobiliàries 0,5 -2,1 -79,3 -79,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,1 -2,5 -94,6 -94,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,0 -0,2 -100,0 -100,0
Educació 5,1 5,1 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 1,7 1,7 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -3,5 -100,0 -100,0
Altres serveis 0,0 0,0 345,7 345,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.383,4 -3.341,0 -70,7 -70,7
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 82,7 54,5 193,3 193,3
Indústries extractives 14,3 -79,5 -84,8 -84,8
Indústries manufactureres 373,1 -528,0 -58,6 -58,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 134,3 -90,5 -40,3 -40,3
Aigua, sanejament i gestió de residus 2,0 1,9 .. ..
Construcció 92,4 -25,0 -21,3 -21,3
Comerç a l'engròs i al detall 116,0 -450,0 -79,5 -79,5
Transport i emmagatzematge 50,1 -1.159,5 -95,9 -95,9
Hostaleria 25,7 16,9 192,6 192,6
Informació i comunicacions 44,5 -86,8 -66,1 -66,1
Activitats financeres i d'assegurances 306,6 -632,5 -67,4 -67,4
Activitats immobiliàries 104,1 -156,1 -60,0 -60,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 0,2 -25,9 -99,1 -99,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 3,5 3,0 .. ..
Educació 5,1 5,1 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 2,5 -204,0 -98,8 -98,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 26,1 15,5 145,6 145,6
Altres serveis 0,0 0,0 289,0 289,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 146,7 milions d'euros al primer trimestre de l'any 2018, i mostra un decrement del 93,8% respecte al mateix període de l'any anterior. La branca amb un pes majoritari ha estat la d’activitats financeres i d’assegurances (64% del total). La inversió bruta a l'estranger del conjunt de l'Estat espanyol ha sumat 1.383,4 milions d'euros, un 70,7% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 28 de juny del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: