Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Catalunya. 3r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 33,1 -130,4 .. 349,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 -1,0 -100,0 ..
Indústries extractives 0,0 0,0 0,0 0,0
Indústries manufactureres 5,9 4,8 .. ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,0 0,0 .. ..
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 0,0 0,0 ..
Construcció 0,0 -11,3 .. -90,1
Comerç a l'engròs i al detall 1,5 -111,1 .. -72,8
Transport i emmagatzematge 0,0 0,0 .. ..
Hostaleria 0,0 -23,4 .. ..
Informació i comunicacions 9,3 8,7 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 8,7 3,7 .. ..
Activitats immobiliàries 0,0 -8,4 -100,0 -88,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 7,6 7,6 0,0 ..
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,0 0,0 .. ..
Educació 0,0 0,0 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,0 0,0 .. ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 0,0 .. ..
Altres serveis 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat Espanya. 3r trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.242,3 -536,3 -19,3 45,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 9,9 -5,9 .. ..
Indústries extractives 0,0 0,0 .. ..
Indústries manufactureres 42,1 -646,9 -93,9 35,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 62,8 -92,3 -59,5 -9,3
Aigua, sanejament i gestió de residus 68,6 -13,8 .. ..
Construcció 49,8 -432,4 -89,7 -72,0
Comerç a l'engròs i al detall 343,4 208,7 154,9 ..
Transport i emmagatzematge 6,7 6,2 .. 192,8
Hostaleria 2,7 -78,8 -96,6 -68,5
Informació i comunicacions 25,3 -788,2 .. ..
Activitats financeres i d'assegurances 1.577,6 1.387,1 .. 279,8
Activitats immobiliàries 1,3 -8,3 .. 157,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 13,9 0,9 6,8 -8,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 14,6 -84,8 .. ..
Educació 0,0 -2,3 .. ..
Activitats sanitàries i de serveis socials 23,5 15,9 208,1 55,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 0,0 -1,3 .. -100,0
Altres serveis 0,0 0,0 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2020. Propera actualització: 22 de març de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.