Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 146,7 -2.235,5 -93,8 -93,8
OCDE 103,7 -2.151,6 -95,4 -95,4
Unió Europea (UE-28) 7,3 -1.672,4 -99,6 -99,6
Amèrica del Nord 2,5 -472,5 -99,5 -99,5
Amèrica Llatina 108,3 -89,0 -45,1 -45,1
Resta d'Amèrica 25,2 25,2 0,0 ..
Àsia i Oceania 3,3 -21,8 -87,0 -87,0
Àfrica 0,0 -2,5 -99,1 -99,1
Paradisos fiscals 0,2 0,2 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.383,4 -3.341,0 -70,7 -70,7
OCDE 855,2 -3.151,8 -78,7 -78,7
Unió Europea (UE-28) 622,5 -1.934,3 -75,7 -75,7
Amèrica del Nord 103,0 -895,6 -89,7 -89,7
Amèrica Llatina 532,4 -45,4 -7,9 -7,9
Resta d'Amèrica 55,1 -88,3 -61,6 -61,6
Àsia i Oceania 32,3 -324,9 -91,0 -91,0
Àfrica 11,4 4,3 59,3 59,3
Paradisos fiscals 30,2 -30,0 -49,8 -49,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 146,7 milions d'euros al primer trimestre de l'any 2018. El pes majoritari de les inversions a l’estranger l’aplega Amèrica Llatina (73,8% del total). A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 1.383,4 milions d'euros, un 70,7% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 27 de juny del 2018. Propera actualització: 20 de desembre del 2018

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: