Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.452,4 784,3 117,4 -60,4
OCDE 1.360,2 727,7 115,1 -61,0
Unió Europea (UE-28) 1.143,6 718,1 168,8 -64,5
Amèrica del Nord 216,6 204,8 .. -19,5
Amèrica Llatina 64,9 9,0 16,2 -73,0
Resta d'Amèrica 0,2 -0,1 -29,0 ..
Àsia i Oceania 26,9 20,6 322,9 41,5
Àfrica 0,2 0,2 0,0 -91,7
Paradisos fiscals 0,2 -0,1 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 5.674,0 -367,4 -6,1 -13,5
OCDE 2.653,8 -840,3 -24,0 -16,5
Unió Europea (UE-28) 1.945,6 526,7 37,1 -31,8
Amèrica del Nord 235,7 -195,4 -45,3 -66,1
Amèrica Llatina 3.101,6 -688,0 -18,2 47,5
Resta d'Amèrica 0,2 -1,9 -89,9 -62,6
Àsia i Oceania 86,3 -116,3 -57,4 -61,6
Àfrica 26,7 18,8 238,7 183,5
Paradisos fiscals 0,2 -0,1 -30,6 -51,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

La inversió catalana a l'estranger ha estat de 1.452,4 milions d'euros al tercer trimestre de l'any 2018. El pes majoritari de les inversions a l’estranger l’aplega la Unió Europea (78,7% del total). A Espanya, la inversió a l'estranger ha sumat 5.674 milions d'euros, un 6,1% menys que al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 20 de desembre del 2018. Propera actualització: 20 de març del 2019

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: