Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Febrer del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 90,1 -14,4 2,6 2,1
Alimentació 95,3 -4,1 2,2 2,6
Resta de productes 86,2 -21,3 2,6 1,8
equipament personal 73,0 -33,0 5,9 4,2
equipament de la llar 89,4 -17,1 -0,1 0,8
altres béns 94,5 -15,0 2,3 0,6
Índex general amb estacions de servei 90,6 -13,3 2,6 2,1
Índex general (preus constants) (1) 88,0 -14,1 1,5 1,0
Alimentació 89,6 -4,5 0,5 1,1
Resta de productes 87,1 -20,5 2,1 0,9
equipament personal 78,3 -31,4 4,9 3,3
equipament de la llar 87,3 -17,3 -1,1 -0,1
altres béns 95,4 -14,1 1,8 -0,3
Índex general amb estacions de servei 88,0 -13,4 1,4 1,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Febrer del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 93,7 -15,5 2,6 2,5
Alimentació 96,4 -5,4 2,8 3,1
Resta de productes 91,6 -22,2 2,5 2,1
equipament personal 80,9 -35,7 2,8 2,1
equipament de la llar 100,4 -14,5 3,1 3,8
altres béns 93,9 -16,4 1,9 1,1
Índex general amb estacions de servei 94,7 -14,3 2,9 2,6
Índex general (preus constants) (1) 92,9 -15,1 1,9 1,7
Alimentació 91,9 -5,7 1,4 1,9
Resta de productes 93,7 -21,4 2,3 1,5
equipament personal 86,9 -34,7 1,9 1,3
equipament de la llar 100,4 -14,6 2,5 3,2
altres béns 96,0 -15,6 1,7 0,5
Índex general amb estacions de servei 93,2 -14,4 1,7 1,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional

Data de publicació: 29 de març del 2019. Propera actualització: 30 d'abril del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquest indicador reflecteix l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.