Índexs de comerç al detall (ICD)

Índexs de comerç al detall (ICD) Catalunya. Juliol del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 115,2 5,0 -0,3 1,7
Alimentació 115,6 2,4 0,1 3,1
Resta de productes 114,8 7,0 -0,5 0,8
equipament personal 118,3 9,0 -3,1 -1,4
equipament de la llar 118,4 9,5 7,2 7,1
altres béns 109,6 3,7 -2,5 -1,0
Índex general amb estacions de servei 115,3 5,1 0,5 1,7
Índex general (preus constants) (1) 113,0 6,9 -2,1 0,5
Alimentació 110,2 3,1 -1,7 0,9
Resta de productes 115,7 10,1 -2,4 0,3
equipament personal 125,4 25,4 -3,9 -2,2
equipament de la llar 117,0 10,3 6,8 6,7
altres béns 110,5 6,7 -4,4 -1,6
Índex general amb estacions de servei 112,1 6,9 -2,5 -0,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índexs de comerç al detall (ICD) Espanya. Juliol del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 114,6 3,3 1,1 1,9
Alimentació 111,9 1,2 1,3 2,5
Resta de productes 116,6 4,9 0,9 1,4
equipament personal 122,6 8,6 -1,3 -0,6
equipament de la llar 125,2 5,6 5,1 4,6
altres béns 107,3 1,7 0,0 0,9
Índex general amb estacions de servei 115,7 3,6 2,3 2,4
Índex general (preus constants) (1) 113,6 5,4 -0,6 1,0
Alimentació 107,4 1,8 -0,6 0,8
Resta de productes 118,9 8,3 -0,6 1,2
equipament personal 130,4 24,3 -2,2 -1,3
equipament de la llar 125,9 6,5 4,9 4,5
altres béns 109,4 5,0 -1,4 0,7
Índex general amb estacions de servei 113,6 5,5 -0,6 0,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un decrement del 0,3% a Catalunya al juliol del 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 0,1% interanual, mentre que la resta de productes baixa un 0,5%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei disminueix un 2,1%. En aquest cas, l'alimentació mostra un decrement de l’1,7% i la resta de productes del 2,4%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix un 1,1% interanual a preus corrents, i baixa un 0,6% a preus constants.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació: 31 d'agost del 2018. Propera actualització: 1 d'octubre del 2018 Calendari

Nota metodològica

Els índexs de comerç al detall (ICD) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: