Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 89,9 -8,0 0,8
Indústries extractives 74,9 -1,1 2,9
Indústries manufactureres 89,6 -6,1 1,8
indústries d'alimentació i begudes 89,0 -3,1 1,2
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 94,4 -8,4 0,9
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 80,0 1,9 -2,8
indústries químiques 88,0 -4,6 -0,4
fabricació de productes farmacèutics 92,6 -3,3 3,4
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 77,0 -8,5 -0,7
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 77,4 -15,8 -8,0
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 87,5 -11,3 4,0
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 93,5 -8,4 2,7
fabricació de maquinària i equips mecànics 122,9 -3,3 7,5
fabricació de material de transport 75,2 -14,5 3,3
altres indústries manufactureres 104,4 -0,4 3,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 91,4 -23,5 -6,9
Subministrament d'aigua 96,0 -5,6 -5,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Advertiment: Les dades de les divisions del període gener 2016 a gener 2018 es van revisar el 6 d'abril de 2018.
Advertiment
(p) Dada provisional
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 92,9 -4,2 0,8
Indústries extractives 71,7 -9,8 -5,3
Indústries manufactureres 92,1 -1,9 1,5
indústries d'alimentació i begudes 98,0 1,2 0,1
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 76,2 -9,0 -2,7
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 87,4 -1,0 -1,2
indústries químiques 91,5 -0,7 1,2
fabricació de productes farmacèutics 85,6 -3,1 1,9
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 83,0 -6,3 0,3
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 92,9 4,8 1,6
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 84,8 -3,0 1,8
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 96,0 1,8 6,0
fabricació de maquinària i equips mecànics 123,3 -3,1 4,1
fabricació de material de transport 77,5 -5,1 1,0
altres indústries manufactureres 107,4 -2,7 3,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 98,9 -13,4 -1,9
Subministrament d'aigua 87,9 -3,3 -4,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Advertiment
Advertiment
(p) Dada provisional

L'índex de producció industrial (IPI) baixa un 8% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Disminueixen les indústries extractives (−1,1%), les indústries manufactureres (−6,1%), l’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (−23,5%) i el subministrament d’aigua (−5,6%), respecte al mes de desembre de 2017. Dins de les indústries manufactureres, només augmenten les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (1,9%). En sentit contrari, es destaca el decrement de la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (−15,8%).

Data de publicació: 7 de febrer del 2019. Propera actualització: 8 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: