Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Selecció de taula M

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font estadística dels sectors industrials. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts).

A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

  • qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors
  • dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius
  • nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

En la reforma de l'Enquesta industrial d'empreses (l'any de referència 2008) es van introduir diversos canvis que van provocar un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables. Els resultats de la sèrie històrica dels anys 1993 a 2007 es poden consultar a l'Enquesta industrial d'empreses (CCAE-93).

D'altra banda, també està disponible la publicació Estadística, producció i comptes de la indústria del període 2000 al 2007, que conté una àmplia informació de la indústria catalana basada en l'Enquesta industrial d'empreses i l'Enquesta industrial de productes. Els resultats de l'estadística de productes a partir de l'any 2008 es poden consultar a la base de dades de l'Enquesta industrial de productes.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Cal tenir en compte aquesta ampliació quan s'analitzi l'evolució dels resultats respecte dels anys anteriors.

Trieu una taula

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Destinació geogràfica de les vendes
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Procedència geogràfica de les compres
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Indicadors per a l'anàlisi de les empreses amb assalariats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques

Sou aquí: