Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Selecció de concepte M

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font estadística dels sectors industrials. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts).

A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

  • qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors
  • dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius
  • nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

En la reforma de l'Enquesta industrial d'empreses (l'any de referència 2008) es van introduir diversos canvis que van provocar un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables. Els resultats de la sèrie històrica dels anys 1993 a 2007 es poden consultar a l'Enquesta industrial d'empreses (CCAE-93).

D'altra banda, també està disponible la publicació Estadística, producció i comptes de la indústria del període 2000 al 2007, que conté una àmplia informació de la indústria catalana basada en l'Enquesta industrial d'empreses i l'Enquesta industrial de productes. Els resultats de l'estadística de productes a partir de l'any 2008 es poden consultar a la base de dades de l'Enquesta industrial de productes.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Cal tenir en compte aquesta ampliació quan s'analitzi l'evolució dels resultats respecte dels anys anteriors.

Trieu un concepte

Principals resultats
Concepte Nombre d'establiments
 Establiments de 50 ocupats o més
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
 Import net del volum de negoci
 Vendes netes de productes
 Vendes netes de mercaderies
 Prestacions de serveis
 Treballs realitzats per a l'actiu
 Subvencions, donacions i llegats
 Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències de productes
Concepte Despeses d'explotació
 Compres netes de primeres matèries
 Compres netes d'altres proveïments
 Compres netes de mercaderies
 Treballs realitzats per altres empreses
 Despeses de personal
 Serveis exteriors
 Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
 Catalunya
 Resta d'Espanya
 Estranger

Procedència geogràfica de les compres
Concepte Compres i treballs realitzats per altres empreses
 Catalunya
 Resta d'Espanya
 Estranger

Macromagnituds
Concepte Valor de la producció (preus bàsics)
 Consum intermedi
 Valor afegit brut (preus bàsics)
 Despeses de personal
 Impostos sobre la producció
 Excedent brut d'explotació

Indicadors per a l'anàlisi de les empreses amb assalariats
Concepte % dels 5 primers establiments en ocupació
Concepte % dels 5 primers establiments en volum de negoci
Concepte Ocupats per establiment
Concepte Hores treballades per ocupat
Concepte Ingressos d'explotació per establiment
Concepte Ingressos d'explotació per ocupat
Concepte Despeses d'explotació per ocupat
Concepte Despeses de personal per ocupat

Sou aquí: