Estadística estructural d'empreses del sector industrial. Selecció de concepte M

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font estadística dels sectors industrials. La seva finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts).

A partir de l'any de referència 2015 s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

  • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
  • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
  • Nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

L'any de referència 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques a conseqüència de les quals els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables. Consegüentment, els resultats publicats del període 2008 a 2015 passen a integrar la sèrie històrica, consultable a l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial 2008–2015. Els resultats de la sèrie històrica dels anys 1993 a 2007 es poden consultar a l'Enquesta industrial d'empreses (CCAE-93).

D'altra banda, també està disponible la publicació Estadística, producció i comptes de la indústria del període 2000 a 2007, que conté una àmplia informació de la indústria catalana basada en l'Enquesta industrial d'empreses i l'Enquesta industrial de productes. Els resultats de l'estadística de productes a partir de l'any 2008 es poden consultar a la base de dades de l'Enquesta industrial de productes.

Fins a l'any 2012 l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013 amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Cal tenir en compte aquesta ampliació quan s'analitzi l'evolució dels resultats respecte dels anys anteriors.

Trieu un concepte

Principals resultats
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
 Vendes netes de productes
 Vendes netes de mercaderies
 Prestacions de serveis
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Sou aquí: