Skip to main content
Índex

Principals resultats
Destinació geogràfica de les vendes
Persones ocupades i hores treballades
Macromagnituds
Principals indicadorsPrincipals resultats. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Nombre d'establiments754735670
Persones ocupades3.9444.1384.113
Ingressos d'explotació502.232519.726489.024
Volum de negoci496.127512.522481.730
       Vendes netes de productes421.398397.137364.294
       Vendes netes de mercaderies57.93694.17094.677
       Prestacions de serveis16.79321.21622.758
Treballs realitzats per a l'actiu1.3111.616258
Subvencions a l'explotació188336167
Resta d'ingressos d'explotació4.6055.2526.869
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies5.6101.130-1.445
Variació existències productes acabats i en curs3.238-2.799668
Despeses d'explotació468.218480.966455.485
Consum de mercaderies35.02780.28878.324
Consum de primeres matèries i altres proveïments177.184136.177122.960
Treballs realitzats per altres empreses26.61031.74920.476
Despeses de personal139.710141.727144.276
       Sous i salaris107.415111.869112.994
       Càrregues socials i altres despeses de personal32.29529.85831.282
Despeses en serveis exteriors65.53872.10571.813
Dotacions per a amortitzacions16.72718.08813.818
Resta de despeses d'explotació7.4228323.818
Inversió bruta en actius materials25.44317.36717.573
Inversió bruta en actius intangibles1.5871.7851.116
Resultat de l'exercici34.86425.55729.229
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Volum de negoci496.127512.522481.730
Vendes a Espanya349.506351.441330.882
Vendes a la resta de la Unió Europea93.38099.28892.375
Vendes a la resta del món53.24161.79458.473
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Persones ocupades3.9444.1384.113
Persones assalariades3.5693.7273.694
Persones no assalariades375410419
Personal assalariat equivalent a jornada completa3.4423.5373.545
Hores treballades pel personal assalariat6.1186.2746.241
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Volum de negoci496.127512.522481.730
Variació existències productes acabats i en curs3.238-2.799668
Treballs realitzats per a l'actiu1.3111.616258
Ingressos accessoris i altres de gestió4.4205.2426.853
Consum de mercaderies35.02780.28878.324
Valor de la producció470.069436.293411.186
Consum de primeres matèries i altres proveïments177.184136.177122.960
Treballs realitzats per altres empreses26.61031.74920.476
Despeses en serveis exteriors65.53872.10571.813
Valor afegit brut a preus de mercat200.737196.262195.937
Impostos sobre la producció i els productes1.2431.2081.801
Subvencions a l'explotació188336167
Valor afegit brut a cost de factors199.682195.390194.304
Despeses de personal139.710141.727144.276
Excedent brut d'explotació59.97253.66350.028
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Productivitat50.63047.22347.238
Despeses de personal per assalariat39.14638.02539.055
Taxa de valor afegit42,544,847,3
Taxa de despeses de personal70,072,574,3
Taxa bruta d'explotació12,110,510,4
Taxa de salarització90,590,189,8
Taxa d'inversió13,59,89,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat..14,419,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Trieu una opció

Agrupació Total indústria

Agrupació Indústries extractives i refinació del petroli

Agrupació Indústries de productes alimentaris
 Indústries càrnies
 Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis
 Fabricació de productes lactis
 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries
 Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria
 Fabricació d'altres productes alimentaris
 Fabricació de productes per a l'alimentació animal

Agrupació Fabricació de begudes i indústria del tabac
 Fabricació de begudes, excepte analcohòliques
 Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac

Agrupació Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
 Preparació i filatura de fibres tèxtils
 Fabricació de teixits tèxtils
 Acabament de tèxtils
 Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir
 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
 Confecció de peces de vestir
 Indústria del cuir i del calçat

Agrupació Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
 Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
 Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro

Agrupació Indústria del paper i de les arts gràfiques
 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
 Fabricació d'articles de paper i de cartó
 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Agrupació Indústries químiques
 Fabricació de productes químics bàsics i pesticides
 Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta
 Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica
 Fabricació altres productes químics i fibres artificials

Agrupació Fabricació de productes farmacèutics
 Fabricació de productes farmacèutics de base
 Fabricació de preparats farmacèutics

Agrupació Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 Fabricació de productes de cautxú
 Fabricació de productes de matèries plàstiques

Agrupació Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
 Fabricació de vidre i productes de vidre
 Fabricació de productes ceràmics
 Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment
 Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres

Agrupació Metal·lúrgia
 Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer
 Producció de metalls preciosos i fosa de metalls

Agrupació Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 Fabricació d'estructures metàl·liques i els components
 Fabricació de tancaments metàl·lics
 Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor
 Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
 Tractament i revestiment de metalls
 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
 Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria
 Fabricació d'altres productes metàl·lics

Agrupació Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
 Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum
 Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics
 Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor
 Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics
 Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics

Agrupació Fabricació de maquinària i equips ncaa
 Fabricació de maquinària d'ús general
 Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
 Fabricació maquinària agrària i màquines eina
 Fabricació d'altra maquinària per a usos específics

Agrupació Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries
 Fabricació de components per a vehicles de motor

Agrupació Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor

Agrupació Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
 Fabricació de mobles
 Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines
 Fabricació d'instruments mèdics i odontològics
 Altres indústries manufactureres diverses

Agrupació Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Agrupació Producció i distribució d'energia elèctrica i gas

Agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
 Captació, potabilització i distribució d'aigua
 Sanejament, gestió de residus i descontaminació