Skip to main content
Índex

Principals resultats
Destinació geogràfica de les vendes
Persones ocupades i hores treballades
Macromagnituds
Principals indicadorsPrincipals resultats. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Nombre d'establiments2.5232.7152.892
Persones ocupades14.69415.23314.937
Ingressos d'explotació1.620.3641.753.1781.812.489
Volum de negoci1.592.6701.729.8441.786.258
       Vendes netes de productes749.655733.796914.633
       Vendes netes de mercaderies54.90569.22068.540
       Prestacions de serveis788.111926.827803.085
Treballs realitzats per a l'actiu2.2031.6821.711
Subvencions a l'explotació1.1441.370667
Resta d'ingressos d'explotació24.34720.28223.853
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies5.86212.7706.697
Variació existències productes acabats i en curs8965.197-1.256
Despeses d'explotació1.580.9091.653.1801.710.136
Consum de mercaderies50.77863.42951.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments449.057484.018520.022
Treballs realitzats per altres empreses232.928283.332268.522
Despeses de personal531.751534.724545.874
       Sous i salaris408.805416.308422.948
       Càrregues socials i altres despeses de personal122.946118.415122.926
Despeses en serveis exteriors236.204238.161257.101
Dotacions per a amortitzacions32.57830.19331.475
Resta de despeses d'explotació47.61319.32336.050
Inversió bruta en actius materials56.70454.23052.874
Inversió bruta en actius intangibles3.6452.8763.418
Resultat de l'exercici51.70790.77675.507
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Volum de negoci1.592.6701.729.8441.786.258
Vendes a Espanya1.274.5561.389.5241.451.765
Vendes a la resta de la Unió Europea147.387157.047141.905
Vendes a la resta del món170.727183.273192.587
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Persones ocupades14.69415.23314.937
Persones assalariades12.96313.26713.190
Persones no assalariades1.7301.9661.747
Personal assalariat equivalent a jornada completa12.30912.68812.684
Hores treballades pel personal assalariat22.20122.61622.871
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Volum de negoci1.592.6701.729.8441.786.258
Variació existències productes acabats i en curs8965.197-1.256
Treballs realitzats per a l'actiu2.2031.6821.711
Ingressos accessoris i altres de gestió24.21319.89323.224
Consum de mercaderies50.77863.42951.091
Valor de la producció1.569.2051.693.1871.758.846
Consum de primeres matèries i altres proveïments449.057484.018520.022
Treballs realitzats per altres empreses232.928283.332268.522
Despeses en serveis exteriors236.204238.161257.101
Valor afegit brut a preus de mercat651.016687.676713.200
Impostos sobre la producció i els productes4.4643.5465.180
Subvencions a l'explotació1.1441.370667
Valor afegit brut a cost de factors647.696685.500708.688
Despeses de personal531.751534.724545.874
Excedent brut d'explotació115.945150.777162.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Productivitat44.08045.00247.445
Despeses de personal per assalariat41.02040.30641.385
Taxa de valor afegit41,340,540,3
Taxa de despeses de personal82,178,077,0
Taxa bruta d'explotació7,38,79,1
Taxa de salarització88,287,188,3
Taxa d'inversió9,38,37,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat..12,112,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou la divisió 33 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Trieu una opció

Agrupació Total indústria

Agrupació Indústries extractives i refinació del petroli

Agrupació Indústries de productes alimentaris
 Indústries càrnies
 Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis
 Fabricació de productes lactis
 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries
 Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria
 Fabricació d'altres productes alimentaris
 Fabricació de productes per a l'alimentació animal

Agrupació Fabricació de begudes i indústria del tabac
 Fabricació de begudes, excepte analcohòliques
 Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac

Agrupació Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
 Preparació i filatura de fibres tèxtils
 Fabricació de teixits tèxtils
 Acabament de tèxtils
 Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir
 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
 Confecció de peces de vestir
 Indústria del cuir i del calçat

Agrupació Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
 Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
 Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro

Agrupació Indústria del paper i de les arts gràfiques
 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
 Fabricació d'articles de paper i de cartó
 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Agrupació Indústries químiques
 Fabricació de productes químics bàsics i pesticides
 Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta
 Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica
 Fabricació altres productes químics i fibres artificials

Agrupació Fabricació de productes farmacèutics
 Fabricació de productes farmacèutics de base
 Fabricació de preparats farmacèutics

Agrupació Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 Fabricació de productes de cautxú
 Fabricació de productes de matèries plàstiques

Agrupació Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
 Fabricació de vidre i productes de vidre
 Fabricació de productes ceràmics
 Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment
 Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres

Agrupació Metal·lúrgia
 Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer
 Producció de metalls preciosos i fosa de metalls

Agrupació Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 Fabricació d'estructures metàl·liques i els components
 Fabricació de tancaments metàl·lics
 Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor
 Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
 Tractament i revestiment de metalls
 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
 Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria
 Fabricació d'altres productes metàl·lics

Agrupació Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
 Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum
 Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics
 Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor
 Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics
 Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics

Agrupació Fabricació de maquinària i equips ncaa
 Fabricació de maquinària d'ús general
 Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
 Fabricació maquinària agrària i màquines eina
 Fabricació d'altra maquinària per a usos específics

Agrupació Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries
 Fabricació de components per a vehicles de motor

Agrupació Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor

Agrupació Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
 Fabricació de mobles
 Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines
 Fabricació d'instruments mèdics i odontològics
 Altres indústries manufactureres diverses

Agrupació seleccionada Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Agrupació Producció i distribució d'energia elèctrica i gas

Agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
 Captació, potabilització i distribució d'aigua
 Sanejament, gestió de residus i descontaminació