Saltar al contingut principal
Trieu una agrupació o branca

Agrupació Total indústria

Agrupació Indústries extractives, petroli i energia
 Productes energètics i refinació de petroli
 Extracció de minerals no energètics
 Energia elèctrica
 Gas i aigua

Agrupació Alimentació, begudes i tabac
 Indústries càrnies
 Indústries làcties
 Pa, productes de pastisseria, sucre i cacau
 Altres productes alimentaris i tabac
 Begudes, llevat de vins i caves
 Elaboració de vins i caves

Agrupació Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 Preparació i filatura de fibres tèxtils
 Fabricació de teixits tèxtils
 Acabat de tèxtils
 Confeccions fetes amb tèxtils, llevat roba vestir
 Altres indústries tèxtils
 Fabricació de teixits de punt
 Articles fets amb teixits de punt
 Peces de vestir de cuir, pelleteria
 Peces de vestir fetes amb tèxtils
 Indústries del cuir i del calçat

Agrupació Indústries de la fusta i del suro
 Fusta, suro i cistelleria
 Estructures de fusta, fusteria i ebenisteria

Agrupació Paper, edició, arts gràfiques i reprografia
 Pasta de paper, paper i cartó
 Articles de paper i de cartó
 Edició
 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Agrupació Indústries químiques
 Productes químics bàsics
 Productes agroquímics, pintures i fibres
 Productes farmacèutics
 Sabons, detergents i productes de bellesa

Agrupació Cautxú i matèries plàstiques
 Fabricació de productes de cautxú
 Productes de matèries plàstiques

Agrupació Altres productes minerals no metàl·lics
 Vidres i productes ceràmics
 Ciments, pedra i minerals no metàl·lics

Agrupació Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
 Metal·lúrgia
 Tancaments metàl·lics, dipòsits i generadors de vapor
 Forja, estampació i enginyeria mecànica
 Eines i altres productes metàl·lics

Agrupació Maquinària i equips mecànics
 Màquines i equips mecànics
 Màquines eina, armes i municions
 Fabricació d'aparells domèstics

Agrupació Màquines d'oficina i instruments
 Màquines d'oficina i equips informàtics
 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica

Agrupació Equips elèctrics i electrònics
 Motors elèctrics, transformadors i generadors
 Aparells i equips elèctrics
 Fils i cables elèctrics aïllats
 Llums elèctrics i aparells d'il·luminació
 Vàlvules i altres components electrònics
 Ràdio, televisió, so i imatge

Agrupació Fabricació de materials de transport
 Vehicles de motor, carrosseries i remolcs
 Peces i accessoris per a vehicles de motor
 Fabricació d'altres materials de transport

Agrupació Indústries manufactureres diverses
 Fabricació de mobles
 Joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines
 Reciclatge