Fabricació de productes químics bàsics i pesticides M

Índex

Principals resultats
Destinació geogràfica de les vendes
Procedència geogràfica de les compres
Macromagnituds
Indicadors per a l'anàlisi de les empreses amb assalariatsPrincipals resultats. Catalunya. 2013-2015
 
        2013        2014        2015
Nombre d'establiments261256290
Establiments de 50 ocupats o més625769
Persones ocupades11.18510.65911.713
Ingressos d'explotació9.606.3209.891.49910.394.335
Import net del volum de negoci9.356.7619.687.51610.159.085
       Vendes netes de productes7.389.7987.622.8078.102.300
       Vendes netes de mercaderies1.236.1841.286.2261.317.955
       Prestacions de serveis730.780778.483738.829
Treballs realitzats per a l'actiu37.67920.19020.839
Subvencions, donacions i llegats4.4103.70721.778
Resta d'ingressos d'explotació207.469180.086192.633
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies-17.21839-5.866
Variació existències de productes-63.76751.430-77.343
Despeses d'explotació9.612.7639.921.1899.640.107
Compres netes de primeres matèries (*)5.648.8315.887.4925.616.608
Compres netes d'altres proveïments173.655187.882:
Compres netes de mercaderies765.321722.252817.396
Treballs realitzats per altres empreses56.68752.48152.529
Despeses de personal702.243682.098716.768
Serveis exteriors1.851.3701.864.1281.972.911
Resta de despeses d'explotació414.655524.855463.895
Inversió bruta en actius materials269.318184.564247.969
Inversió bruta en actius intangibles14.18718.99324.464
Resultat de l'exercici-120.276-21.450545.264
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
(*) L'any 2015, la dada corresponent a les "Compres netes de primeres matèries" també inclou les "Compres netes d'altres proveïments", com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l'enquesta.
amunt
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2013-2015
        2013        2014        2015
Volum de negoci9.356.7619.687.51610.159.085
Catalunya1.644.8661.967.812:
Vendes a la resta d'Espanya (*)3.746.8283.818.7555.936.804
Estranger3.965.0683.900.9494.222.281
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
(*) L'any 2015, la dada corresponent a les "Vendes a la resta d'Espanya" també inclou les "Vendes a Catalunya", com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l'enquesta.
amunt
Procedència geogràfica de les compres. Catalunya. 2013-2015
        2013        2014        2015
Compres i treballs realitzats per altres empreses6.644.4946.850.1086.486.533
Catalunya1.348.717855.304:
Resta d'Espanya2.689.9702.785.876:
Estranger2.605.8083.208.928:
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
amunt
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
        2013        2014        2015
Valor de la producció (preus bàsics)8.774.9159.224.2909.496.293
Consum intermedi7.745.4457.995.5587.648.074
Valor afegit brut (preus bàsics)1.029.4701.228.7311.848.219
       Despeses de personal702.243682.098716.768
       Impostos sobre la producció19.00420.63341.532
       Excedent brut d'explotació308.224526.0001.089.919
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
amunt
Indicadors per a l'anàlisi de les empreses amb assalariats. Catalunya. 2013-2015
        2013        2014        2015
% dels 5 primers establiments en ocupació26,324,122,8
% dels 5 primers establiments en volum de negoci56,754,655,1
Ocupats per establiment43,442,647,0
Hores treballades per ocupat1.702,51.711,31.707,7
Ingressos d'explotació per establiment37.295,639.591,941.852,9
Ingressos d'explotació per ocupat859,1928,4890,5
Despeses d'explotació per ocupat859,7931,2825,9
Despeses de personal per ocupat62,864,061,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 201 i 202 de la CCAE-2009.
amunt
Trieu una opció

Agrupació Total indústria

Agrupació Indústries extractives i refinació del petroli

Agrupació Indústries de productes alimentaris
 Indústries càrnies
 Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis
 Fabricació de productes lactis
 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries
 Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria
 Fabricació d'altres productes alimentaris
 Fabricació de productes per a l'alimentació animal

Agrupació Fabricació de begudes i indústria del tabac
 Fabricació de begudes, excepte analcohòliques
 Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac

Agrupació Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
 Preparació i filatura de fibres tèxtils
 Fabricació de teixits tèxtils
 Acabament de tèxtils
 Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir
 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
 Confecció de peces de vestir
 Indústria del cuir i del calçat

Agrupació Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
 Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
 Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro

Agrupació Indústria del paper i de les arts gràfiques
 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
 Fabricació d'articles de paper i de cartó
 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Agrupació Indústries químiques
 Fabricació de productes químics bàsics i pesticides
 Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta
 Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica
 Fabricació altres productes químics i fibres artificials

Agrupació Fabricació de productes farmacèutics
 Fabricació de productes farmacèutics de base
 Fabricació de preparats farmacèutics

Agrupació Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 Fabricació de productes de cautxú
 Fabricació de productes de matèries plàstiques

Agrupació Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
 Fabricació de vidre i productes de vidre
 Fabricació de productes ceràmics
 Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment
 Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres

Agrupació Metal·lúrgia
 Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer
 Producció de metalls preciosos i fosa de metalls

Agrupació Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 Fabricació d'estructures metàl·liques i els components
 Fabricació de tancaments metàl·lics
 Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor
 Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
 Tractament i revestiment de metalls
 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
 Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria
 Fabricació d'altres productes metàl·lics

Agrupació Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
 Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum
 Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics
 Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor
 Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics
 Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics

Agrupació Fabricació de maquinària i equips ncaa
 Fabricació de maquinària d'ús general
 Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
 Fabricació maquinària agrària i màquines eina
 Fabricació d'altra maquinària per a usos específics

Agrupació Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries
 Fabricació de components per a vehicles de motor

Agrupació Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor

Agrupació Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
 Fabricació de mobles
 Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines
 Fabricació d'instruments mèdics i odontològics
 Altres indústries manufactureres diverses

Agrupació Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Agrupació Producció i distribució d'energia elèctrica i gas

Agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
 Captació, potabilització i distribució d'aigua
 Sanejament, gestió de residus i descontaminació

Sou aquí: