Saltar al contingut principal
Índex

Principals resultats
Destinació geogràfica de les vendes
Persones ocupades i hores treballades
Macromagnituds
Principals indicadorsPrincipals resultats. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Nombre d'establiments170173186
Persones ocupades2.1332.3442.489
Ingressos d'explotació486.014601.232615.718
Volum de negoci478.589594.144607.589
       Vendes netes de productes401.688520.724535.624
       Vendes netes de mercaderies71.27064.98764.357
       Prestacions de serveis5.6318.4347.607
Treballs realitzats per a l'actiu1.7861.5802.630
Subvencions a l'explotació2041771.427
Resta d'ingressos d'explotació5.4345.3314.073
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies1.303-402-405
Variació existències productes acabats i en curs9.3359.241-2.294
Despeses d'explotació469.453567.133574.937
Consum de mercaderies52.43349.14649.320
Consum de primeres matèries i altres proveïments228.363304.343309.948
Treballs realitzats per altres empreses13.56314.55420.392
Despeses de personal79.34692.10195.243
       Sous i salaris61.93073.16174.385
       Càrregues socials i altres despeses de personal17.41618.94020.858
Despeses en serveis exteriors79.85189.25982.905
Dotacions per a amortitzacions11.42512.20712.734
Resta de despeses d'explotació4.4735.5224.396
Inversió bruta en actius materials9.24812.0976.420
Inversió bruta en actius intangibles1.9013.9652.020
Resultat de l'exercici18.42635.56731.693
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Volum de negoci478.589594.144607.589
Vendes a Espanya266.007287.672329.953
Vendes a la resta de la Unió Europea129.999221.419190.926
Vendes a la resta del món82.58485.05386.709
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Persones ocupades2.1332.3442.489
Persones assalariades2.0602.2882.387
Persones no assalariades7356102
Personal assalariat equivalent a jornada completa2.0282.1972.297
Hores treballades pel personal assalariat3.5573.8203.988
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Volum de negoci478.589594.144607.589
Variació existències productes acabats i en curs9.3359.241-2.294
Treballs realitzats per a l'actiu1.7861.5802.630
Ingressos accessoris i altres de gestió5.4345.1674.073
Consum de mercaderies52.43349.14649.320
Valor de la producció442.712560.986562.677
Consum de primeres matèries i altres proveïments228.363304.343309.948
Treballs realitzats per altres empreses13.56314.55420.392
Despeses en serveis exteriors79.85189.25982.905
Valor afegit brut a preus de mercat120.936152.829149.432
Impostos sobre la producció i els productes1.0711.108765
Subvencions a l'explotació2041771.427
Valor afegit brut a cost de factors120.068151.899150.095
Despeses de personal79.34692.10195.243
Excedent brut d'explotació40.72259.79854.852
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
amunt
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
        2015        2016        2017
Productivitat56.29164.80260.304
Despeses de personal per assalariat38.52540.25039.908
Taxa de valor afegit27,127,126,7
Taxa de despeses de personal66,160,663,5
Taxa bruta d'explotació8,510,19,0
Taxa de salarització96,697,695,9
Taxa d'inversió9,310,65,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat..39,240,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou els grups 274 i 275 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
amunt
Trieu una opció

Agrupació Total indústria

Agrupació Indústries extractives i refinació del petroli

Agrupació Indústries de productes alimentaris
 Indústries càrnies
 Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis
 Fabricació de productes lactis
 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries
 Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria
 Fabricació d'altres productes alimentaris
 Fabricació de productes per a l'alimentació animal

Agrupació Fabricació de begudes i indústria del tabac
 Fabricació de begudes, excepte analcohòliques
 Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac

Agrupació Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
 Preparació i filatura de fibres tèxtils
 Fabricació de teixits tèxtils
 Acabament de tèxtils
 Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir
 Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa
 Confecció de peces de vestir
 Indústria del cuir i del calçat

Agrupació Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
 Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció
 Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro

Agrupació Indústria del paper i de les arts gràfiques
 Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
 Fabricació d'articles de paper i de cartó
 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Agrupació Indústries químiques
 Fabricació de productes químics bàsics i pesticides
 Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta
 Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica
 Fabricació altres productes químics i fibres artificials

Agrupació Fabricació de productes farmacèutics
 Fabricació de productes farmacèutics de base
 Fabricació de preparats farmacèutics

Agrupació Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
 Fabricació de productes de cautxú
 Fabricació de productes de matèries plàstiques

Agrupació Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
 Fabricació de vidre i productes de vidre
 Fabricació de productes ceràmics
 Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment
 Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres

Agrupació Metal·lúrgia
 Fabricació tubs, canonades i similars, de ferro i acer
 Producció de metalls preciosos i fosa de metalls

Agrupació Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 Fabricació d'estructures metàl·liques i els components
 Fabricació de tancaments metàl·lics
 Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor
 Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia
 Tractament i revestiment de metalls
 Enginyeria mecànica general per compte d'altri
 Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria
 Fabricació d'altres productes metàl·lics

Agrupació Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
 Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum
 Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics
 Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor
 Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics
 Fabricació piles, cables i altres materials elèctrics

Agrupació Fabricació de maquinària i equips ncaa
 Fabricació de maquinària d'ús general
 Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general
 Fabricació maquinària agrària i màquines eina
 Fabricació d'altra maquinària per a usos específics

Agrupació Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 Fabricació de vehicles de motor i carrosseries
 Fabricació de components per a vehicles de motor

Agrupació Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor

Agrupació Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
 Fabricació de mobles
 Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines
 Fabricació d'instruments mèdics i odontològics
 Altres indústries manufactureres diverses

Agrupació Reparació i instal·lació de maquinària i equips

Agrupació Producció i distribució d'energia elèctrica i gas

Agrupació Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
 Captació, potabilització i distribució d'aigua
 Sanejament, gestió de residus i descontaminació