MetodologiaTornar a la pàgina de resultats 

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font estadística dels sectors industrials. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials (nombre d'establiments i d'ocupats, producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc.) i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts).

A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

 • qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors
 • dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius
 • nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

En la reforma de l'Enquesta industrial d'empreses (l'any de referència 2008), es van introduir els canvis per adaptar-la al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

1. Unitat estadística

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat organitzativa productora de béns o serveis que gaudeix d'un cert grau d'autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat informant (proporciona les dades sol·licitades a l'Enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades en el qüestionari es refereixen a l'empresa).

La necessitat d'oferir dades regionals i per branques d'activitat ha dut a considerar una altra unitat d'observació: l'establiment. S'entén per establiment una empresa o part d'una empresa, situada en un lloc geogràficament delimitat (taller, fàbrica) on treballadors per compte de la mateixa empresa fan activitats econòmiques. L'empresa informa sobre diverses característiques de cadascun dels seus establiments: localització, activitat, ocupació, volum de negoci i inversió. Les dades publicades en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada pels establiments de l'empresa a Catalunya.

2. Àmbit poblacional

La població objecte d'estudi de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CNAE-2009): indústries extractives, manufactureres, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un major volum de negoci o, si tampoc se'n disposa, la que doni ocupació a un major nombre de persones.

Les empreses amb 50 ocupats o més s'investiguen exhaustivament i la resta d'empreses s'investiguen per mostreig. Això no obstant, a partir de l'any 2012 també s'investiguen exhaustivament les empreses filials d'empreses estrangeres a Espanya i les empreses petites en termes de personal ocupat però amb una alta facturació.

3. Àmbit temporal

El període de referència de les dades sol·licitades és l'any natural. Excepcionalment, les empreses que funcionen per temporades o campanyes que comprenen dos anys diferents i comptabilitzen així les seves dades, proporcionen la informació de la temporada que acaba en l'any de referència.

4. Àmbit geogràfic

L'Enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol (fins al 2012 en quedaven excloses Ceuta i Melilla) i està dissenyada per oferir resultats per a l'àmbit de la comunitat autònoma. L'explotació per a Catalunya recull la informació de tots els establiments industrials ubicats a Catalunya.

5. Sectorització

En aquesta estadística la informació de les principals variables es presenta desagregada per 20 agrupacions d'activitat i per les 64 branques que les integren. A continuació es presenta la correspondència entre aquestes sectoritzacions i la CCAE-2009.

20 agrupacions d'activitat econòmica
CCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli 05, 06, 07, 08, 09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11, 12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 13, 14, 15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 16
Indústria del paper i de les arts gràfiques 17, 18
Indústries químiques 20
Fabricació de productes farmacèutics 21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 23
Metal·lúrgia 24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 26, 27
Fabricació de maquinària i equips ncaa 28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 31, 32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 36, 37, 38, 39
64 branques d'activitat econòmica
CCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli
Indústries extractives i refinació del petroli 05, 06, 07, 08, 09, 19
Indústries de productes alimentaris
Indústries càrnies 101
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 102, 103, 104
Fabricació de productes lactis 105
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 107
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1081/2/3
Fabricació d'altres productes alimentaris 106, 1084/5/6, 1089
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 109
Fabricació de begudes i indústria del tabac
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1101/2/3/4/5/6
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 1107, 12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
Preparació i filatura de fibres tèxtils 131
Fabricació de teixits tèxtils 132
Acabament de tèxtils 133
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 1391/2
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 1393/4/5/6, 1399
Confecció de peces de vestir 141, 142, 143
Indústria del cuir i del calçat 15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per construcció 1621/2/3
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 161, 1624, 1629
Indústria del paper i de les arts gràfiques
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 171
Fabricació d'articles de paper i de cartó 172
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 18
Indústries químiques
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 201, 202
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 203
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 204
Fabricació d'altres productes químics i fibres artificials 205, 206
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes farmacèutics de base 211
Fabricació de preparats farmacèutics 212
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Fabricació de productes de cautxú 221
Fabricació de productes de matèries plàstiques 222
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de vidre i productes de vidre 231
Fabricació de productes ceràmics 232, 233, 234
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 235, 236
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 237, 239
Metal·lúrgia
Fabricació de tubs, canonades i similars, de ferro i acer 241, 242, 243
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 244, 245
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 2511
Fabricació de tancaments metàl·lics 2512
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 252, 253
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 255
Tractament i revestiment de metalls 2561
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 2562
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 257
Fabricació d'altres productes metàl·lics 254, 259
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 261, 262, 263, 264
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 265, 266, 267, 268
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 271
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 274, 275
Fabricació de piles, cables i altres materials elèctrics 272, 273, 279
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Fabricació de maquinària d'ús general 281
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 282
Fabricació de maquinària agrària i màquines eina 283, 284
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 289
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 291, 292
Fabricació de components per a vehicles de motor 293
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
Fabricació de mobles 31
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 321, 322, 323, 324
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 325
Altres indústries manufactureres diverses 329
Reparació i instal·lació de maquinària i equips
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
Captació, potabilització i distribució d'aigua 36
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 37, 38, 39

L'any 2011 s'amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i el 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

6. Tabulació

Per a cadascuna de les agrupacions i branques esmentades a l'apartat anterior es disposa de cinc taules: principals resultats, destinació geogràfica de les vendes, procedència geogràfica de les compres, macromagnituds i indicadors per a l'anàlisi.

La majoria dels conceptes que figuren a la taula de principals resultats són partides de la comptabilitat empresarial, d'acord amb la filosofia de l'enquesta d'adaptar-se a la informació disponible a les empreses. Primer, s'ofereix el nombre d'establiments i el nombre d'ocupats de l'agrupació o branca corresponent. A continuació, figuren els ingressos i les despeses d'explotació desglossats en les diverses partides comptables que els integren. Finalment, la taula recull la inversió i el resultat de l'exercici.

La segona taula presenta la distribució de les vendes de les empreses en tres mercats: Catalunya, resta d'Espanya i l'estranger. Per vendes s'entén el volum de negoci.

La taula sobre procedència de les compres de les empreses distribueix la suma dels consums (primeres matèries, altres proveïments i mercaderies) i dels treballs fets per altres empreses entre els mateixos tres mercats de la taula anterior.

La quarta taula ofereix les macromagnituds bàsiques. Aquesta informació és el resultat de convertir les dades obtingudes per l'Enquesta industrial en termes de comptabilitat empresarial en el seu equivalent en termes de comptabilitat nacional. En l'apartat 9 es presenten les correspondències entre les macromagnituds i les partides de l'Enquesta industrial d'empreses. Els conceptes s'ordenen d'acord amb les identitats fonamentals de la comptabilitat nacional. Així, a continuació del valor de la producció (preus bàsics) figuren les dues magnituds en què es descompon: el consum intermedi i el valor afegit brut (preus bàsics). Al seu torn, els tres conceptes que segueixen són els components d'aquest últim: les despeses de personal, els impostos sobre la producció i l'excedent brut d'explotació (EBE).

La cinquena taula presenta uns indicadors que faciliten l'anàlisi comparativa dels resultats següents:

 • el grau de concentració de l'ocupació i de la producció (mesurat pel percentatge d'ocupats o de facturació del sector, que representen els 5 establiments més grans en ocupació o facturació)
 • els ocupats i els ingressos per establiment
 • les hores treballades, els ingressos i les despeses d'explotació i de personal per ocupat.

A partir de l'any 2013, l'Enquesta amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

Quan alguna informació no està disponible s'ha emprat el símbol ":". Si el valor d'una cel·la d'una taula és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, el símbol utilitzat ha estat "..".

7. Definició de conceptes

Al final d'algunes definicions s'inclouen els comptes del Pla general de comptabilitat quan existeix una correspondència amb el concepte definit.

Ocupats

Conjunt de persones fixes i eventuals que durant l'any de referència de les dades exercia una labor per a l'empresa, i que, a més de pertànyer-hi, era pagat per aquesta empresa. S'hi inclou el personal de vacances, permís, malaltia i a temps parcial (si treballen més d'un terç de la jornada completa). No s'hi inclouen els treballadors a domicili, el personal que estigui treballant per a l'empresa però que cobri d'altres, el personal excedent o jubilat, ni els membres del consell d'administració (sempre que no treballin més d'un terç de la jornada completa).

Hores treballades

Nombre total d'hores normals i extraordinàries efectivament treballades durant l'any pel conjunt del personal ocupat. No s'hi inclouen les hores pactades però no treballades com a conseqüència de baixes per malaltia, vagues, vacances i dies festius, interrupcions per menjar i hores emprades en el trajecte del domicili a la feina i viceversa.

Ingressos d'explotació

Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.

Volum de negoci

Suma de les vendes de productes, vendes de mercaderies i prestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats.

c.700 + c.701 + c.702 + c.703 + c.704 + c.705 − c.706 − c.708 − c.709

Vendes netes de productes

Import total de vendes netes (un cop descomptats els ràpels sobre vendes, les devolucions de vendes i els descomptes per pagament immediat o derivats de defectes de qualitat o retards en el termini de lliurament de les comandes) efectuades per l'empresa durant l'any de referència, de tots aquells béns fabricats per la mateixa empresa (o per tercers, per mitjà de la producció subcontractada). S'hi inclouen les vendes, tant de productes acabats (aquells que es destinen al consum final o a ser utilitzats per altres empreses), com de productes semiacabats (els que no estan destinats normalment a la venda fins que no siguin elaborats, incorporats o transformats posteriorment), i les possibles vendes de subproductes (aquells que tenen caràcter de secundaris o accessoris en la fabricació principal), residus o materials recuperats, envasos i embalatges. Les vendes de productes es valoren a preu de venda, sense incloure-hi les despeses de transport ni els impostos que graven aquestes operacions.

c.701 + c.702 + c.703 + c.704 − c.7061/2/3 − c.7081/2/3/4 − c.7091/2/3/4

Vendes netes de mercaderies

Import total de les vendes netes (un cop descomptats els ràpels i les devolucions) dels béns o mercaderies adquirits per l'empresa per a la venda posterior sense transformació (venda de mercaderies en el mateix estat en què es van comprar). Es valoren a preu de venda, sense incloure-hi les despeses de transport ni els impostos que graven aquestes operacions.

c.700 − c.7060 − c.7080 − c.7090

Prestacions de serveis

Import dels ingressos obtinguts com a contrapartida pels serveis (que formin part de les activitats ordinàries de l'empresa) prestats a altres empreses, persones o entitats. Es valoren a preu de venda, sense incloure-hi les despeses de transport ni els impostos que graven aquestes operacions. S'hi inclouen els ingressos per subcontractació (pagaments rebuts a canvi de la participació en el disseny o producció d'un determinat producte d'una altra empresa).

c.705

Treballs realitzats per a l'actiu

Import de la contrapartida de les despeses fetes per l'empresa pel seu immobilitzat (intangible, material, material en curs i inversions immobiliàries) utilitzant els seus propis equips i personal. Inclou tant la producció de béns d'equipament o edificacions, com les grans reparacions i millores realitzades sobre els ja existents amb la finalitat d'augmentar la vida útil del bé, la seva capacitat de producció o el seu rendiment. També s'hi inclou la contrapartida de les despeses que s'activen, corresponents als pagaments efectuats a altres empreses en concepte de retribució pels treballs encarregats a aquestes empreses amb finalitats de recerca i desenvolupament (despeses en R+D exteriors).

subgrup 73

Subvencions, donacions i llegats

Import tant de les subvencions, donacions i llegats a l'explotació, com de les de capital (i altres) transferides al resultat de l'exercici. Les subvencions a l'explotació són les rebudes de les administracions públiques, empreses o particulars amb l'objectiu, generalment, d'assegurar una rendibilitat mínima o compensar el "dèficit" d'explotació de l'exercici o d'exercicis previs.

subgrup 74

Resta d'ingressos d'explotació

Import de tots els ingressos que formen part del resultat d'explotació de l'empresa que no s'han especificat en un altre concepte de l'apartat d'ingressos d'explotació. Inclou els ingressos obtinguts corresponents a altres ingressos de gestió: per arrendaments, de propietat industrial cedida en explotació, per comissions, per serveis al personal, per serveis diversos i resultats d'operacions en comú. També comprèn els beneficis procedents de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries, així com ingressos comptabilitzats en els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament. No inclou la reversió del deteriorament d'existències.

subgrup 75 i part del subgrup 77

Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies

Diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Les variacions d'existències es valoren a preus d'adquisició.

Variació d'existències de productes

Diferència entre l'import de les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Es valoren al cost de producció.

Despeses d'explotació

Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: compres i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.

Compres netes de primeres matèries

Import de les compres netes (és a dir, un cop descomptats els ràpels, les devolucions de compres i els descomptes per pagament immediat) de primeres matèries (béns adquirits per ser transformats en el procés productiu) efectuades per l'empresa durant l'any de referència.

c.601 − c.6061 − c.6081 − c.6091

Compres netes d'altres proveïments

Import de les compres netes d'altres proveïments (combustibles, carburants, recanvis, embalatges, material d'oficina, etc.) efectuades per l'empresa durant l'any de referència. No inclou les adquisicions de subministraments energètics no emmagatzemables (electricitat, gas).

c.602 − c.6062 − c.6082 − c.6092

Compres netes de mercaderies

Import de les compres netes de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència.

c.600 − c.6060 − c.6080 − c.6090

Treballs realitzats per altres empreses

Import corresponent al treball que, formant part del procés de producció, és encarregat i dut a terme per altres empreses. S'hi inclouen les subcontractacions i la prestació de serveis de caràcter industrial.

c.607

Despeses de personal

Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).

subgrup 64

Serveis exteriors

Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports, primes d'assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.

subgrup 62

Resta de despeses d'explotació

Import de la resta de despeses d'explotació de l'empresa no comptabilitzades anteriorment i que formen part del resultat d'explotació: altres despeses de gestió, pèrdues procedents de l'immobilitzat, dotacions a la provisió per operacions comercials, etc.

Inversió bruta en actius materials

Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius, que tinguin el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.

Inversió bruta en actius intangibles

Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.

Resultat de l'exercici

Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.

Destinació geogràfica de les vendes

Distribució de l'import total del volum de negoci de l'empresa entre tres mercats geogràfics: Catalunya, la resta d'Espanya i l'estranger.

Procedència geogràfica de les compres

Distribució segons procedència geogràfica de les compres efectuades per l'empresa. Per compres s'ha d'entendre la suma de compres i treballs realitzats per altres empreses. Els mercats de procedència previstos són: Catalunya, la resta d'Espanya i l'estranger.

Valor de la producció (preus bàsics)

Flux que mesura el valor corrent de béns i serveis finals generats en una sèrie d'unitats productives durant un període determinat, generalment un any.

Consum intermedi

Valor de tots els béns (diferents dels de capital) i serveis corrents consumits al llarg del període per produir altres béns i serveis.

Valor afegit brut (preus bàsics)

Riquesa generada durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi.

Excedent brut d'explotació

Diferència entre el valor afegit brut a preus bàsics i la suma de les despeses de personal més els impostos sobre la producció.

8. Correspondència entre les macromagnituds bàsiques i les partides de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial

Valor de la producció (preus bàsics) =

 • Import net del volum de negoci (+)
 • Compres de mercaderies (−)
 • Variació d'existències de mercaderies (+)
 • Variació d'existències de productes (+)
 • Treballs realitzats per a l'immobilitzat (+)
 • Subvencions, donacions i llegats (+)
 • Resta d'ingressos d'explotació (+)

Consum intermedi =

 • Compres de primeres matèries (+)
 • Variació d'existències de primeres matèries (−)
 • Compres d'altres proveïments (+)
 • Variació d'existències d'altres proveïments (−)
 • Treballs realitzats per altres empreses (+)
 • Serveis exteriors (+)

Valor afegit brut (preus bàsics) =

 • Valor de la producció (preus bàsics) (+)
 • Consum intermedi (−)

Excedent brut d'explotació =

 • Valor afegit brut (preus bàsics) (+)
 • Despeses de personal (−)
 • Impostos sobre la producció (−)

Sou aquí: