Saltar al contingut principal

Carn i productes carnis

Carn i productes carnis. Catalunya. 2017 Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Carn de boví fresca o refrigerada, en canals i mitges canals 1011114003 102.324 tones 146.351
Altra carn de boví fresca o refrigerada, especejada 1011119002 53.151 tones 247.913
Carn de porcí fresca o refrigerada, en canals i mitges canals 1011123004 767.846 tones 262.262
Carn de porcí fresca o refrigerada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces 1011125009 434.069 tones 957.217
Carn de porcí fresca o refrigerada ncaa 1011129001 830.099 tones 1.546.496
Carn d'oví fresca o refrigerada 1011130009 15.311 tones 57.092
Carn de cabrum fresca o refrigerada 1011140008 713 tones 4.960
Carn d'equí fresca o refrigerada 1011150007 1.172 tones 742
Despulles comestibles de boví, porcí, oví, cabrum i equí, fresques o refrigerades 1011200007 90.054 tones 45.862
Carn de boví congelada, en canals, mitges canals i quarts 1011310002 11.932 tones 46.123
Carn de porcí congelada, en canals i mitges canals 1011323005 .. z ..
Carn de porcí congelada, pernils sencers (sense desossar), espatlles i trossos d'aquestes peces 1011325000 92.509 tones 182.910
Carn de porcí congelada ncaa 1011329002 497.495 tones 997.245
Carn d'oví congelada 1011330000 4.673 tones 19.049
Carn de cabrum congelada 1011340009 236 tones 1.068
Despulles comestibles de bestiar boví, porcí, oví, cabrum i equí, congelades 1011391002 62.289 tones 49.780
Altres tipus de carn i despulles comestibles, de conill, caça i altres animals, fresques i congelades 1011393008 25.572 tones 82.568
Llana bruta (no procedent d'esquilar), sense cardar ni pentinar, inclosa la rentada en viu 1011410007 .. z ..
Cuirs i pells de boví o equí en brut, sencers (sense adobar, inclosos depilats) 1011420006 218.078 unitats 26.682
Altres cuirs i pells de boví o equí en brut (sense adobar, inclosos depilats) 1011430005 6.622 tones 12.983
Pells d'oví (sense adobar, inclosos depilats) 1011440004 1.104.658 unitats 3.345
Cuirs i pells de cabrum, frescs o assecats, sense tenyir (sense adobar, inclosos depilats) 1011450003 9.547 unitats 9
Cansalada de porc sense parts magres, fresca, refrigerada, congelada, salada, en salmorra o fumada, excepte fosa 1011504003 78.280.326 kg 57.328
Llard i altres greixos de porc fosos 1011506008 93.158.339 kg 58.231
Greixos i sèus de boví, oví o cabrum, ni preparats ni elaborats 1011507006 13.329.407 kg 3.508
Budells, bufetes i estómacs d'animals, sencers o en trossos, excepte de peix 1011603008 81.556.273 kg 69.687
Altres despulles (cerres, tendons, nervis i altres per a usos opoteràpics, vori, banyes, osteïna, ossos) no aptes per a l'alimentació humana 1011609005 51.339.022 kg 11.679
Pollastres sencers, frescos o refrigerats 1012101008 140.659 tones 248.424
Galls dindis sencers, frescos o refrigerats 1012102006 1.440 tones 3.149
Ànecs, oques i pintades sencers, frescos o refrigerats 1012103004 92 tones 494
Peces de pollastre, fresques o refrigerades 1012105009 109.870 tones 269.397
Peces de gall dindi, fresques o refrigerades 1012106007 27.214 tones 106.460
Peces d'ànec, oca i pintada, fresques o refrigerades 1012107005 246 tones 2.203
Pollastres sencers, congelats 1012201301 1.795 tones 2.971
Galls dindis sencers, congelats 1012201509 .. z ..
Ànecs, oques i pintades sencers, congelats 1012201708 .. z ..
Peces de pollastre, congelades 1012205302 21.922 tones 52.273
Peces de gall dindi congelades 1012205500 271 tones 1.026
Peces d'oca, ànec i pintada, congelades 1012205709 41 tones 289
Greixos d'aviram 1012300001 .. z ..
Despulles comestibles d'aviram, fresques, refrigerades o congelades (inclou fetges hipertrofiats d'oca o ànec) 1012400006 17.514.293 kg 13.692
Pernils sencers (amb os), espatlles i trossos d'aquestes peces, de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats 1013112003 14.264 tones 76.535
Cansalada viada sencera o en peces, de porcí, curades, en salaó o fumades 1013115006 36.739 tones 155.417
Altres productes carnis de porcí, curats, en salaó, en salmorra, assecats o fumats, ncaa 1013118000 14.959 tones 61.267
Carn de boví curada, en salaó o fumada 1013120006 377 tones 2.723
Altres carns curades, en salaó o fumades, farina i sèmola comestibles de carn o de despulles, excepte de porcí i boví 1013130005 263 tones 2.740
Embotits de fetge i productes similars i preparats basats en aquests, excepte en plats preparats 1013143008 645 tones 3.357
Embotits i productes similars de carn, despulles o sang (excepte embotits de fetge), crus, cuits, fumats, en tripes o enllaunat, excepte en plats preparats 1013146001 179.674 tones 865.196
Preparats de fetge d'oca o ànec elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats 1013150509 715.193 kg 6.803
Preparats de fetge d'animals o aviram (excepte d'oca o ànec), elaborats o en conserva, excepte curats en salaó o fumats i en plats preparats 1013151507 3.307.393 kg 27.957
Carn o despulles de gall dindi elaborades o en conserva, excepte curades en salaó o fumades, embotit i en plats preparats 1013152505 46.070.893 kg 224.506
Carn o despulles d'aviram (excepte de gall dindi), elaborades o en conserva, excepte curades, en salaó o fumades, embotit, preparats de fetge i en plats preparats 1013153503 10.382.177 kg 44.869
Carn de porcí elaborada o en conserva: pernils i peces de pernil (cuit, curat, sense os), excepte en plats preparats 1013154501 69.467 tones 391.860
Carn de porcí elaborada o en conserva: espatlles i peces d'espatlla (cuita, curada, sense os), excepte en plats preparats 1013155508 12.536 tones 57.541
Derivats de carn de porcí amb < al 40% de carn o despulles inclosos porc i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats 1013156506 9.776.734 kg 26.527
Derivats de carn de porcí amb >= al 40% de carn o despulles inclosos cansalada i greixos, excepte curats en salmorra o fumats, pernil i paleta cuits, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats 1013157504 16.306.746 kg 63.418
Derivats de carn i despulles de boví elaborats o en conserva, excepte curats en salmorra o fumats, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats 1013158502 3.910.337 kg 20.299
Productes carnis derivats, de caça, conill, oví, etc., inclosa la sang de qualsevol animal (excepte botifarró), excepte curats en salmorra o fumats, embotit i productes similars, preparats homogeneïtzats, preparats de fetge i en plats preparats 1013159500 268.988 kg 973
Farines, pólvores i pilots de carn no aptes per a l'alimentació humana 1013160002 205.189.813 kg 49.334
Cocció i altres serveis de preparació per a la producció d'articles carnis 1013910004 z z 151.622
Total venda de productes de la branca 7.825.664
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 101 de la CCAE-2009.
z Dada no procedent.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)