Filats i teixits tèxtils

Filats i teixits tèxtils. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Llana rentada sense cardar i llana carbonitzada, sense cardar ni pentinar (*) 1310220005 s. e. .. s. e.
Cotó cardat o pentinat (*) 1310250002 s. e. .. s. e.
Fibres vegetals treballades, però sense filar, lli, cànem, rami, sisal, etc. (excepte jute i altres fibres tèxtils del líber), inclòs el rebuig de filats (*) 1310290008 s. e. .. s. e.
Fibres sintètiques discontínues, cardades, pentinades o transformades d'una altra manera, per a la filatura (*) 1310310002 2.004 tones 2.465
Fibres artificials discontínues, cardades, pentinades o transformades, per a la filatura (*) 1310320001 s. e. .. s. e.
Filats de seda natural o rebutjos de seda natural cvd; pèl de Messina (crin de Florència) (*) 1310405007 s. e. .. s. e.
Filats de llana o de pèl fi (*) 131050 845 tones 6.764
Filats de llana o de pèl fi cardats ncvd (*) 1310501009 s. e. .. s. e.
Filats de llana o de pèl fi pentinats ncvd (*) 1310503005 s. e. .. s. e.
Filats de llana o de pèl fi cvd (*) 1310505000 s. e. .. s. e.
Filats de cotó de fibres sense pentinar, ncvd, per a teixits de calada, excepte punt i per a catifes (*) 1310613209 23.346 tones 47.048
Filats de cotó de fibres sense pentinar, ncvd, per a teixits de punt i calceteria (*) 1310613305 12.439 tones 21.933
Filats de cotó de fibres sense pentinar, ncvd, per a altres usos (inclòs per a catifes) (*) 1310613503 12.174 tones 10.669
Filats de cotó de fibres pentinades, ncvd, per a teixits de calada, excepte punt i per a catifes (*) 1310615204 s. e. .. s. e.
Filats de cotó de fibres pentinades, ncvd, per a teixits de punt i calceteria (*) 1310615300 s. e. .. s. e.
Filats de cotó cvd, excepte els fils de cosir (*) 1310616000 s. e. .. s. e.
Fils de cosir de cotó (*) 1310620002 s. e. .. s. e.
Filats de lli ncvd (*) 1310711007 s. e. .. s. e.
Filats de lli cvd (*) 1310712005 s. e. .. s. e.
Filats d'altres fibres vegetals (jute, cànem, coco, etc.); filats de paper (*) 1310720008 s. e. .. s. e.
Filats retorts o cablejats de filaments sintètics continus ncvd (*) 1310811003 8.705 tones 28.023
Filats retorts o cablejats de filaments artificials continus ncvd, excepte els fils de cosir (*) 1310813009 s. e. .. s. e.
Filats de filaments sintètics o artificials continus cvd, excepte els fils de cosir (*) 1310815004 s. e. .. s. e.
Filats amb un contingut >= al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues ncvd, excepte els fils de cosir (*) 1310821002 8.275 tones 38.261
Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres de polièster discontínues, mesclades amb fibres artificials, ncvd, excepte els fils de cosir (*) 1310832009 s. e. .. s. e.
Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana o pèl fi pentinat, ncvd (*) 1310833606 s. e. .. s. e.
Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb cotó, ncvd, excepte els fils de cosir (*) 1310834005 7.291 tones 14.578
Filats amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, excepte barrejats amb fibres artificials, llana o pèl fi cardat, llana o pèl fi pentinat, o amb cotó, ncvd, excepte els fils de cosir (*) 1310838006 2.860 tones 12.349
Filats de fibres artificials discontínues ncvd, excepte els fils de cosir (*) 1310841000 2.120 tones 8.852
Filats de fibres artificials discontínues cvd, excepte els fils de cosir (*) 1310843006 s. e. .. s. e.
Fils de cosir de filaments sintètics o artificials continus ncvd i cvd (*) 1310851009 s. e. .. s. e.
Fils de cosir de fibres sintètiques o artificials discontínues ncvd i cvd (*) 1310855000 211 tones 2.846
Teixits de seda natural o de rebutjos de seda 1320110000 s. e. .. s. e.
Teixits de llana cardada o de pèl fi cardat (*) 1320123003 1.179 mil m² 2.321
Teixits de llana pentinada o de pèl fi pentinat (*) 1320126006 s. e. .. s. e.
Teixits de lli amb un contingut >= al 85% de pes en lli (*) 1320133002 1.286 mil m² 4.611
Teixits de lli amb un contingut < al 85% de pes en lli (*) 1320136005 2.041 mil m² 5.518
Teixits de cotó sense fils acolorits de pes <= a 200 g/m², per a peces de vestir, excepte gasa de volta (*) 1320201407 5.588 mil m² 11.335
Teixits de cotó sense fils acolorits de pes <= a 200 g/m², per a roba de la llar o tèxtils domèstics, excepte gasa de volta (*) 1320201709 2.897 mil m² 1.299
Teixits de cotó sense fils acolorits de pes <= a 200 g/m², per a usos tècnics o industrials (excepte gasa de volta i apòsits de pes <= a 100g/m²) (*) 1320201908 s. e. .. s. e.
Teixits de cotó de pes <= a 100 g/m², per a gases, compreses, benes i apòsits 1320202002 s. e. .. s. e.
Teixits de cotó amb fils acolorits, de pes <= a 200 g/m², per a camises i bruses (*) 1320203107 4.240 mil m² 4.850
Teixits de cotó sense fils acolorits de pes > a 200 g/m², per a peces de vestir (*) 1320204200 9.960 mil m² 5.339
Teixits de cotó sense fils acolorits de pes > a 200 g/m², per a roba de la llar o tèxtils domèstics (*) 1320204401 s. e. .. s. e.
Teixits de cotó sense fils acolorits de pes > a 200 g/m², per a usos tècnics o industrials (*) 1320204902 2.137 mil m² 4.067
Teixits de cotó de mescla denim, de pes > a 200 g/m² 1320206003 s. e. .. s. e.
Teixits de cotó amb fils acolorits, per a altres peces de vestir (*) 1320207203 s. e. .. s. e.
Teixits de cotó amb fils acolorits, per a roba de la llar o altres tèxtils domèstics (*) 1320207404 10.309 mil m² 10.552
Teixits de cotó amb fils acolorits, per a usos tècnics o industrials (*) 1320207905 s. e. .. s. e.
Teixits de filaments sintètics i artificials continus fabricats amb filats d'alta tenacitat o amb tires o formes similars (inclòs niló, altres poliamides, polièster i viscosa) 1320313005 2.697 mil m² 7.616
Teixits de fibres sintètiques contínues, excepte fabricats amb filats d'alta tenacitat o amb tires o formes similars (*) 1320315000 31.048 mil m² 52.396
Teixits de fibres artificials contínues, excepte fabricats amb filats d'alta tenacitat o amb tires o formes similars (*) 1320317006 12.000 mil m² 15.856
Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut >= al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues (*) 1320321008 31.544 mil m² 81.143
Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb cotó sense fils acolorits (*) 1320322006 19.344 mil m² 22.048
Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb cotó i amb fils acolorits (*) 1320323004 4.512 mil m² 4.489
Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb llana pentinada (*) 1320325009 s. e. .. s. e.
Teixits de fibres sintètiques discontínues, amb un contingut < al 85% en pes de fibres sintètiques discontínues, mesclades amb altres fibres, excepte amb llana, pèl animal fi o cotó (*) 1320329001 1.252 mil m² 3.152
Teixits de fibres artificials discontínues, sense fils acolorits (*) 1320333003 488 mil m² 1.219
Vellut i pelfa per trama i ordit, teixits de xenilla (excepte de ris per a tovallola i de pèl inserit) 1320410006 s. e. .. s. e.
Teixits amb rissos per a tovalloles, de cotó (*) 1320420005 s. e. .. s. e.
Teixits de gasa de volta, excepte apòsits i cintes 1320440003 s. e. .. s. e.
Teixits de fibra de vidre, incloses les cintes 1320460001 11.533.592 kg 36.230
Total venda de productes de la branca 579.733
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 131 i 132 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)