Altres productes tèxtils i peces de vestir de punt

Altres productes tèxtils i peces de vestir de punt. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Teixits de punt amb pèl (de vellut, pelfa, ris etc.), excepte de pelleteria artificial o factícia (*) 1391110001 1.762 tones 8.200
Teixits de punt ncaa, excepte teixits de pelleteria artificial o factícia (*) 1391191001 43.058 tones 170.591
Mantes de fibres sintètiques, excepte les mantes elèctriques 1392115008 s. e. .. s. e.
Roba de llit de punt, excepte la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria 1392123002 s. e. .. s. e.
Roba de llit de cotó, excepte de punt, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria 1392125305 1.070.406 kg 8.229
Roba de llit de lli o rami, excepte de punt, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria 1392125503 s. e. .. s. e.
Roba de llit teixida, excepte de punt, cotó, lli i rami, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria 1392125901 594.919 kg 2.311
Roba de llit de tela sense teixir excepte de punt, la que porta farciment i cobrellits exteriors de tapisseria 1392127003 s. e. .. s. e.
Roba de taula de cotó, excepte de punt 1392135304 55.834 kg 419
Roba de taula de lli, excepte de punt 1392135502 s. e. .. s. e.
Roba de taula d'altres matèries teixides, excepte de punt, de fibres sintètiques i artificials i de cotó i lli 1392135900 203.175 kg 1.259
Roba de taula de fibres sintètiques i artificials sense teixir, excepte de punt 1392137002 s. e. .. s. e.
Roba de tocador o de cuina, de teixits (inclòs el de punt) de ris, tipus tovallola, de cotó 1392143000 1.994.173 kg 13.507
Roba de tocador o de cuina, de teixits (inclòs de punt), excepte de teixits de ris, tipus tovallola, de cotó 1392145005 s. e. .. s. e.
Transparents i cortines; volants i dossers, de punt 1392153009 s. e. .. s. e.
Transparents i cortines; volants i dossers, de teixits, excepte de punt 1392155004 5.127.085 60.269
Cobrellits exteriors, de tapisseria, etc., excepte la que porta farciment 1392164006 35.969 unitats 593
Articles de tapisseria i fundes protectores: de mobles, de coixins, per a seients d'automòbils, domassos d'actes públics, etc., excepte mantes, roba de llit, de taula, roba de tocador i de cuina; cortines, transparents i volants; cobrellits 1392166001 .. .. 40.063
Sacs i taleques per envasar, de cotó 1392213008 s. e. .. s. e.
Sacs i taleques per envasar, de tires de polietilè o polipropilè, de punt 1392215003 s. e. .. s. e.
Altres sacs i taleques per envasar, de tires de polietilè o polipropilè 1392217009 s. e. .. s. e.
Sacs i taleques per envasar, de tires de polietilè o polipropilè i de punt 1392219005 s. e. .. s. e.
Tendals de finestres, botigues, camions, cobremercaderies, etc., excepte paraigües i para-sols 1392221001 885.389 kg 23.845
Tendes de campanya, circs, militars; tendals de caravanes, excepte paraigües i para-sols 1392223007 298.309 kg 5.582
Veles nàutiques 1392225002 s. e. .. s. e.
Paracaigudes, dirigibles, giratoris, parapents; components i accessoris 1392230002 s. e. .. s. e.
Sacs de dormir 1392243005 s. e. .. s. e.
Articles de llit farcits de plomes o plomissol (inclosos edredons, coixins, pufs, etc.), excepte matalassos i sacs de dormir 1392249300 s. e. .. s. e.
Articles de llit farcits de cautxú, plàstic cel·lular, etc. (excepte farcits de plomes o plomissol) (inclosos edredons, coixins, pufs, etc.), excepte matalassos i sacs de dormir 1392249906 9.749.639 unitats 43.540
Baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, de teles sense teixir, excepte les impregnades 1392295303 s. e. .. s. e.
Baietes, franel·les i articles similars per a la neteja, de punt; cinturons de seguretat i jaquetes salvavides, i altres articles confeccionats, excepte compreses, bolquers i articles similars 1392299901 1.266.548 kg 9.385
Catifes teixides, excepte de pèl inserit 1393120006 s. e. .. s. e.
Catifes amb pèl inserit (estufat) 1393130005 s. e. .. s. e.
Altres catifes (sense teixir, flocadures, de punt, etc.) 1393199000 10.826.261 29.377
Cordes, cordills i cordams de fibres dures, excepte per a lligadores o agarbadores i de lli, cànem, rami 1394113009 s. e. .. s. e.
Cordes, cordills i cordams de fibres dures, per a lligadores o agarbadores de sisal i altres de l'atzavara, excepte de lli, cànem, rami 1394115302 s. e. .. s. e.
Cordes, cordills i cordams de fibres sintètiques, de més de 5 g/m de polietilè o polipropilè, niló o altres poliamides i polièsters, altres fibres sintètiques 1394116002 2.663.752 kg 8.521
Cordes, cordills i cordams de fibres sintètiques, de 5 g/m o menys de polietilè o polipropilè, niló o altres poliamides i polièsters 1394117000 483.707 kg 2.196
Cordes, cordills i cordams d'altres (lli, cànem, rami) 1394119006 s. e. .. s. e.
Xarxes confeccionades per a la pesca de fibres químiques, de cordills, cordes o cordams 1394123306 s. e. .. s. e.
Altres xarxes (confeccionades o no, de fibres químiques o d'altres matèries: hamaques de cotó fetes a mà, etc.) 1394125907 s. e. .. s. e.
Articles de cordills, cordes, cordams i de filatures (fregalls, filagarses per a mecànics, escales, coixinets de descàrrega, eslingues de càrrega, etc.), ncaa 1394128007 1.311.439 kg 9.016
Altres teles sense teixir de pes <= a 25 g/m² 1395101001 s. e. .. s. e.
Altres teles sense teixir de pes > a 25 g/m², però <= a 70 g/m², excepte recobertes o revestides i roba de confecció 1395102009 32.426.064 kg 85.130
Altres teles sense teixir de pes > a 70 g/m² , però <= a 150 g/m², excepte recobertes o revestides i roba de confecció 1395103007 s. e. .. s. e.
Altres teles sense teixir de pes > a 150 g/m², excepte recobertes o revestides i roba de confecció 1395105002 6.415.560 kg 22.486
Teles sense teixir, recobertes o revestides de plàstic o altres matèries (fins i tot cintes adhesives), excepte roba de confecció 1395107008 s. e. .. s. e.
Filatures metàl·liques (fins i tot entorxades) i metal·litzades 1396110000 s. e. .. s. e.
Teixits de fils de metall i de filats metal·litzats o de filats tèxtils metal·litzats, ncaa 1396120009 s. e. .. s. e.
Fils i cordes de cautxú revestits de tèxtils; filats tèxtils impregnats o recoberts de cautxú o plàstic (imitació catgut, etc.) 1396130008 s. e. .. s. e.
Teixits recoberts de cola, matèries amilàcies, amb plàstic, pintats (per a decoració de teatre, etc.) 1396140007 42.129.338 95.129
Blens, corretges transportadores, teixits revestits per a guarniments de cardes, bosses filtrants de tèxtils, etc. 1396165004 1.009.684 kg 13.236
Teixits i feltres sense fi per a màquines de fabricar paper o similars 1396168008 s. e. .. s. e.
Cintes tèxtils d'amplada <= a 30 cm (inclou cintes sense trama i les elàstiques), excepte etiquetes 1396173008 .. .. 133.978
Etiquetes, escuts i articles similars de matèries tèxtils (fins i tot de punt), excepte brodats 1396175003 .. .. 8.345
Trenes en peces, articles de passamaneria i ornamentals, excepte de punt 1396177009 .. .. 17.091
Serveis de la filatura i el tissatge (ordidors, nuats, enconatges, etc.) 1399000993 .. .. 10.081
Tul, tul-bobinot i teixits de malles nuades 1399113008 s. e. .. s. e.
Puntes en peces, tires o motius, fabricats a màquina 1399115003 .. .. 4.799
Brodats en peces, tires o motius químics o aeris i amb fons retallats 1399123007 s. e. .. s. e.
Brodats en peces, tires o motius, de cotó 1399125002 s. e. .. s. e.
Brodats en peces, tires o motius, excepte de cotó 1399127008 .. .. 864
Feltre, fins i tot impregnat, recobert, revestit o estratificat 1399130002 4.632.786 kg 17.671
Filatures, tires i formes (amb amplada <= a 5 mm) entorxades (excepte amb fils metàl·lics); filatures de xenilla i de cadeneta 1399150000 s. e. .. s. e.
Embuatats en peça 1399160009 s. e. .. s. e.
Pantis de fibres sintètiques, de menys de 67 decitex, de punt 1431103305 955 mil unitats 4.296
Pantis de fibres sintètiques, de 67 decitex o més, de punt 1431103503 s. e. .. s. e.
Pantis de matèries tèxtils de punt (excepte de fibres sintètiques), excepte mitges de compressió gradual i per a bebès 1431103702 s. e. .. s. e.
Mitges i mitges curtes, de menys de 67 decitex per fil senzill 1431105002 2.283 mil parells 1.799
Altres, incloses les mitges de 67 decitex o més, mitges per a varices, mitjons, peücs sense sola (excepte els de bebè), protectors del peu, etc. 1431109004 12.748.188 parells 30.624
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt amb un contingut de llana >= al 50%, i un pes < a 600 g/unitat, per a homes o nens 1439103107 91.380 unitats 1.171
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt amb un contingut de llana >= al 50% i un pes < a 600 g/unitat per a dones o nenes 1439103202 422.006 unitats 9.619
Suèters, jerseis i similars de punt amb un contingut de llana >= al 50%, i amb un pes >= a 600 g/unitat 1439103308 33.845 unitats 1.470
Suèters, jerseis i similars de punt amb coll alt amb un contingut de fibres sintètiques o artificials >= al 50% 1439105501 24.224 unitats 739
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut en cotó >= al 50% per a homes o nens 1439106100 59.616 unitats 939
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut en cotó >= al 50% per a dones o nenes 1439106205 1.646.846 unitats 14.419
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut de fibres sintètiques o artificials >= al 50% per a homes o nens 1439107108 63.627 unitats 1.574
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt sense coll alt amb un contingut de fibres sintètiques o artificials >= al 50% per a dones o nenes 1439107203 9.686.705 unitats 67.159
Suèters, jerseis, jaquetes, armilles i similars de punt de matèries tèxtils, excepte de llana, pèl fi, cotó o fibres químiques 1439109007 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 1.204.895
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 139 i 143 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn