Altres productes bàsics de química orgànica

Altres productes bàsics de química orgànica. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Hidrocarburs acíclics (*) 201411 1.644.518 tones 1.376.345
Hidrocarburs acíclics saturats (età, butà, pentà i altres), amb una puresa >= al 95% en pes (*) 2014112009 s. e. .. s. e.
Etilè, amb una puresa >= al 95 % en pes (*) 2014113007 s. e. .. s. e.
Propè (propilè), amb una puresa >= al 90 % en pes (*) 2014114005 s. e. .. s. e.
Butà-1, 3-diè, isoprè, amb una puresa >= al 90% en pes (*) 2014116000 s. e. .. s. e.
Hidrocarburs acíclics no saturats (acetilè, propadiè, etc.), amb una puresa >= al 90% en pes, excepte etilè, propè, butè i els isòmers, butà-1, 3-diè i isoprè (*) 2014119004 s. e. .. s. e.
Hidrocarburs cíclics (*) 201412 1.286.323 tones 712.320
Ciclohexà (*) 2014121308 s. e. .. s. e.
Altres hidrocarburs ciclànics, ciclènics i cicloterpènics, excepte el ciclohexà (*) 2014121506 s. e. .. s. e.
Benzè, amb una puresa >= al 95% en pes (*) 2014122306 s. e. .. s. e.
Toluè, amb una puresa >= al 95% en pes (*) 2014122504 s. e. .. s. e.
O-xilè, amb una puresa >= al 95% en pes (*) 2014124302 s. e. .. s. e.
M-xilè i mescles d'isòmers del xilè, amb una puresa >= al 95 % en pes (*) 2014124709 s. e. .. s. e.
Estirè (*) 2014125001 s. e. .. s. e.
Etilbenzè (*) 2014126009 s. e. .. s. e.
Naftalè (amb un punt de cristal·lització >= a 79,4 ºC) i antracè (amb una puresa >= al 90% en pes; bifenil, terpenils i altres hidrocarburs cíclics) (*) 2014129003 s. e. .. s. e.
Clorometà (clorur de metil) i cloroetà (clorur d'etil) (*) 2014131307 s. e. .. s. e.
Diclorometà (clorur de metilè) (*) 2014131505 2.319 tones 1.083
Cloroform (triclorometà) (*) 2014132305 s. e. .. s. e.
1.2-dicloroetà (diclorur d'etilè) (*) 2014135308 s. e. .. s. e.
Clorur de vinil (cloroetilè) (*) 2014137103 s. e. .. s. e.
Tricloroetilè i tetracloroetilè (percloroetilè) (*) 2014137409 s. e. .. s. e.
Derivats solament sulfonats d'hidrocarburs, amb les sals i èsters etílics (*) 2014145009 s. e. .. s. e.
Derivats halogenats dels hidrocarburs acíclics, amb >= de 2 halògens diferents (agents frigorígens) 2014193009 s. e. .. s. e.
Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics, clorobenzè, hexaclorobenzè, etc. 2014197000 s. e. .. s. e.
Alcohols grassos industrials: làuric, cetílic, esteàric, oleic, etc. (amb una puresa < al 90% en estat sec) (*) 2014210008 s. e. .. s. e.
Metanol (alcohol metílic) (*) 2014221005 844 tones 1.564
Propà-1-ol (alcohol propílic) i propà-2-ol (alcohol isopropílic) (*) 2014222003 s. e. .. s. e.
Butà-1-ol (alcohol n-butílic) (*) 2014223001 s. e. .. s. e.
Altres butanols, excepte butà-1-ol (alcohol n-butílic) (*) 2014224009 s. e. .. s. e.
Alcohols terpènics acíclics, al·lílics i altres monoalcohols no saturats (*) 2014227002 s. e. .. s. e.
Etilenglicol (etanodiol) (*) 2014231004 79.883.739 kg 61.882
Propilenglicol (propà-1,2-diol) (*) 2014232002 s. e. .. s. e.
D-glucitol (sorbitol) (*) 2014233308 s. e. .. s. e.
Diols i polialcohols, excepte etilenglicol, propilenglicol, D-glucitol i tetrametilenglicol amb un contingut de carboni d'origen biològic del 100% en massa (*) 2014233705 36.921.096 kg 59.801
Glicerina fins i tot sintètica, amb una puresa >= al 95%, excepte en brut (*) 2014236003 s. e. .. s. e.
Alcohols ciclànics, ciclènics o cicloterpènics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (mentol, borneol, terpinol, ciclohexanol, esterol, etc.) (*) 2014237309 s. e. .. s. e.
Alcohols aromàtics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (benzílic, fenetílic, cinàmic, trifenilmetanol, etc.) (*) 2014237507 s. e. .. s. e.
Fenols, fenols-alcohols i els derivats (*) 201424 15.671 tones 36.604
Monofenols (fenol, cresol, etc.) amb les sals (*) 2014241003 s. e. .. s. e.
4,4'-isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropà) amb les sals (*) 2014243307 s. e. .. s. e.
Altres polifenols i fenols-alcohols amb les sals, excepte 4,4 '-isopropilidendifenol (*) 2014243903 s. e. .. s. e.
Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels fenols o fenols alcohol (*) 2014245004 s. e. .. s. e.
Àcid esteàric industrial (estearina) (*) 2014312000 s. e. .. s. e.
Àcid oleic industrial (oleïna), amb una puresa < al 85% en pes de producte sec (*) 2014313008 s. e. .. s. e.
Altres àcids grassos monocarboxílics industrials destil·lats, amb una puresa < al 90% en pes de producte sec, excepte àcids esteàric, oleic i de talloil destil·lats (*) 2014319501 s. e. .. s. e.
Altres àcids grassos monocarboxílics industrials, amb una puresa < al 90% en pes de producte sec, excepte àcids esteàric, oleic, grassos industrials de talloil i grassos monocarboxílics industrials destil·lats (*) 2014319700 s. e. .. s. e.
Acetat d'etil (*) 2014321507 s. e. .. s. e.
Altres èsters de l'àcid acètic (acetat de vinil i altres acetats, excepte el d'etil) (*) 2014321905 32.133 tones 8.085
Àcid mono-, di- o tri-cloroacètic, propiònic, butíric i valeriànic, amb les sals i els èsters (*) 2014322009 3.177 tones 1.398
Àcids palmític i esteàric, amb les sals i els èsters (*) 2014323503 s. e. .. s. e.
Àcid fòrmic, amb les sals i els èsters (*) 2014325002 20.900 tones 14.165
Àcid acètic (*) 2014327105 s. e. .. s. e.
Anhídric acètic (*) 2014327703 s. e. .. s. e.
Sals de l'àcid acètic (*) 2014327809 s. e. .. s. e.
Àcid làuric, cloroformiats i altres àcids monocarboxílics acíclics saturats, amb les sals i els èsters (*) 2014328006 s. e. .. s. e.
Àcid acrílic amb les sals, altres acíclics; ciclànics, ciclènics i cicloterpènics (*) 2014331000 s. e. .. s. e.
Èsters de l'àcid acrílic (*) 2014332008 s. e. .. s. e.
Àcids oleic, linoleic o linolènic, amb les sals i els èsters, amb una puresa >= al 85% en estat sec (*) 2014335001 s. e. .. s. e.
Àcid benzoic, amb les sals i els èsters (*) 2014336307 216 tones 816
Peròxid de benzoïl i clorur de benzoïl (*) 2014336505 s. e. .. s. e.
Àcid fenilacètic, amb les sals i els èsters (*) 2014336704 s. e. .. s. e.
Altres àcids monocarboxílics aromàtics, amb els anhídrids, halurs, peròxids, peroxiàcids i els derivats, excepte àcid benzoic, peròxid i clorur de benzoïl i àcid fenilacètic, amb les sals i els èsters (*) 2014337007 55 tones 6.072
Àcid oxàlic, azelaic, maleic i altres; àcids policarboxílics ciclànics, ciclènics o cicloterpènics amb les sals, excepte àcid butandioic (àcid succínic) amb un contingut de carboni d'origen biològic del 100% en massa (*) 2014338102 s. e. .. s. e.
Àcid adípic, amb les sals i els èsters (*) 2014338501 s. e. .. s. e.
Àcids policarboxílics aromàtics, amb els anhídrids, halurs, peròxids, peroxiàcids i derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte els èsters de l'àcid ortoftàlic, l'anhídrid ftàlic i l'àcid tereftàlic amb les sals (*) 2014344003 s. e. .. s. e.
Àcid cítric, amb les sals i els èsters (*) 2014347304 s. e. .. s. e.
Àcids carboxílics amb funcions alcohol, fenol, aldehid o cetona i els derivats, excepte àcid cítric, salicílic i amb les sals (*) 2014347502 58.803 tones 97.881
Mono-, di- o trimetilamina amb les sals (*) 2014411305 s. e. .. s. e.
Dietilamina i les sals, altres monoamines acícliques, amb els derivats i les sals (*) 2014411901 s. e. .. s. e.
Etilendiamina i hexametilendiamina amb les sals (*) 2014412303 s. e. .. s. e.
Mono i poliamines, ciclàniques, ciclèniques i cicloterpèniques, amb els derivats i les sals (*) 2014413003 2.523 tones 16.384
Derivats de l'anilina amb les sals (*) 2014415306 2.795 tones 22.107
Toluïdines i altres monoamines aromàtiques, amb els derivats i les sals (*) 2014415902 s. e. .. s. e.
Poliamines aromàtiques, amb els derivats i les sals (*) 2014417004 s. e. .. s. e.
Monoetanolamina amb les sals (*) 2014423300 s. e. .. s. e.
Dietanolamina amb les sals (*) 2014423508 s. e. .. s. e.
Aminoalcohols, amb els seus èters i èsters amb una sola funció oxigenada amb les sals, excepte monoetanolamina i dietanolamina amb les sals (*) 2014423803 s. e. .. s. e.
Altres compostos aminats de funció oxigenada, excepte els aminoalcohols, lisina i àcid glutàmic, amb les sals i els èsters, ncaa (*) 2014429009 5.962 tones 92.260
Ureïnes, amb els derivats i les sals (*) 2014431005 s. e. .. s. e.
Sacarina amb les sals (*) 2014432003 s. e. .. s. e.
Imines, amb els derivats i les sals (*) 2014434009 s. e. .. s. e.
Compostos amb funció nitril, excepte acrilonitril i 1-cianoguanidina (*) 2014437002 638 tones 14.045
Compostos diazoics, azoics o azoxi (*) 2014442002 s. e. .. s. e.
Derivats orgànics de la hidrazina o la hidroxilamina (*) 2014443000 s. e. .. s. e.
Isocianats (*) 2014445005 305.856 tones 209.175
Compostos amb altres funcions nitrogenades ncaa (*) 2014449007 s. e. .. s. e.
Tiocarbamats i ditiocarbamats, mono-, di- o tetrasulfurs de tiourama; metionina (*) 2014513304 s. e. .. s. e.
Altres tiocompostos orgànics (ditiocarbonat, etc.) (*) 2014513900 s. e. .. s. e.
Compostos heterocíclics, amb heteroàtoms d'oxigen exclusivament: tetrahidrofuran, 2-furanaldehid (furfural), alcohols furfurílic i tetrahidrofurfurílic i piperonal (*) 2014521505 s. e. .. s. e.
Altres compostos heterocíclics, amb heteroàtoms d'oxigen exclusivament, excepte les lactones (*) 2014522503 s. e. .. s. e.
Compostos heterocíclics, amb heteroàtoms de nitrogen exclusivament, amb un cicle imidazol sense condensar ncaa, excepte hidantoina (*) 2014523005 211.736 kg 121.866
Melamina (*) 2014526008 s. e. .. s. e.
Compostos heterocíclics, amb un cicle de piridina, d'(iso) quinoleïna, lactams i altres, excepte amb cicle pirazole, pirimidina, triazina i melamina (*) 2014528004 210.325 kg 62.850
Àcids nucleics i compostos heterocíclics: tiazol, benzotiazol i altres cicles, excepte amb cicle fenotiazina (*) 2014529002 202.115 kg 85.837
Èsters fosfòrics amb les sals (inclosos els lactofosfats); els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (*) 2014535009 s. e. .. s. e.
Èsters dels àcids inorgànics dels no metalls, excepte els èsters d'halurs d'hidrogen amb les sals; els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats: èsters tiofosfòrics (fosforotioats), amb les sals i els derivats, etc. (*) 2014538003 s. e. .. s. e.
Compostos amb funció aldehid (*) 201461 105.614.599 kg 35.963
Metanal (formaldehid) (*) 2014611100 s. e. .. s. e.
Aldehids acíclics sense altres funcions oxigenades, excepte metanal, etanal i butanal (*) 2014611907 s. e. .. s. e.
Aldehids cíclics sense altres funcions oxigenades 2014612001 s. e. .. s. e.
Aldehids-alcohols i altres aldehids-èters, aldehids-fenols i aldehids amb altres funcions oxigenades 2014613505 s. e. .. s. e.
Paraformaldehid (*) 2014616002 s. e. .. s. e.
Compostos amb funció cetona i quinona (*) 201462 2.553 tones 11.304
Acetona (*) 2014621109 s. e. .. s. e.
Butanona (metiletilcetona) (*) 2014621300 s. e. .. s. e.
4-metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona) (*) 2014621508 s. e. .. s. e.
Cetones acícliques sense altres funcions oxigenades, excepte acetona, butanona i metilisobutilcetona (*) 2014621906 s. e. .. s. e.
Ionones i metilionones (*) 2014623504 s. e. .. s. e.
Cetones ciclàniques, ciclèniques o cicloterpèniques sense altres funcions oxigenades, excepte càmfora, ciclohexanona i metilciclohexanones, ionones i metilionones (*) 2014623902 s. e. .. s. e.
Èters, peròxids orgànics, epòxids, acetals i semiacetals i els derivats (*) 201463 346.225 tones 80.618
Èter dietílic (òxid de dietil) i altres èters acíclics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (*) 2014631001 s. e. .. s. e.
Èters ciclànics, ciclènics, cicloterpènics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (*) 2014632307 s. e. .. s. e.
Èters aromàtics i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (*) 2014632505 s. e. .. s. e.
2,2'-oxidietanol (dietilenglicol) (*) 2014633305 s. e. .. s. e.
Èters alcohols i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte 2,2'-oxidietanol (dietilenglicol) (*) 2014633901 s. e. .. s. e.
Oxirà (òxid d'etilè) (*) 2014637306 s. e. .. s. e.
Metiloxirà (òxid de propilè) (*) 2014637504 s. e. .. s. e.
Epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters, amb tres àtoms en el cicle i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, excepte oxirà i metiloxirà (òxid de propilè) (*) 2014637902 s. e. .. s. e.
Acetals i semiacetals i els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats (*) 2014638006 s. e. .. s. e.
Altres compostos orgànics ncaa (*) 2014643006 s. e. .. s. e.
Altres enzims i preparats enzimàtics ncaa 2014647007 s. e. .. s. e.
Carbó vegetal inclòs l'aglomerat i el de peles o pinyols de fruites 2014720000 s. e. .. s. e.
Naftalè i mescles d'hidrocarburs aromàtics, excepte benzol, toluol i xilè (*) 2014734001 s. e. .. s. e.
Alcohol etílic sense desnaturalitzar de grau alcohòlic >= al 80% volum (destil·lat i rectificat) (exclòs l'impost de l'alcohol) 2014740008 52.966 hectolitres 5.460
Alcohol etílic o altres alcohols desnaturalitzats, de qualsevol graduació (producció agrícola i sintètica) 2014750007 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 3.481.059
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la classe 2014 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)