Pintures, vernissos, tintes d'impremta i màstics

Pintures, vernissos, tintes d'impremta i màstics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics, en un medi aquós 2030115008 80.823 tones 141.952
Altres pintures i vernissos, dispersos o dissolts en un medi aquós, excepte a base de polímers acrílics o vinílics 2030117004 30.861 tones 46.685
Pintures i vernissos a base de polièsters amb una proporció de dissolvent > al 50% del pes de la dissolució, en un medi no aquós 2030122500 20.758 tones 89.074
Altres pintures i vernissos a base de polièsters, en un medi no aquós 2030122908 14.041 tones 56.000
Pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics amb una proporció de dissolvent > al 50% del pes de la dissolució, en un medi no aquós 2030123002 4.657 tones 22.767
Altres pintures i vernissos a base de polímers acrílics o vinílics, en un medi no aquós 2030125007 12.119 tones 51.010
Altres pintures i vernissos amb una proporció de dissolvent > al 50 % del pes de la dissolució en un medi no aquós, excepte a base de polièsters i polímers acrílics o vinílics 2030127003 24.168 tones 89.186
Altres pintures i vernissos a base de polímers sintètics en un medi no aquós, excepte amb una proporció de dissolvent > al 50 % del pes de la dissolució en un medi no aquós i a base de polièsters i polímers acrílics o vinílics 2030129009 17.999 tones 115.507
Pigments, opacificants, colors preparats, esmalts i vernissos vitrificables, enlluïts, llustres líquids i similars; composició de sosa i sorra per fabricar vidre 203021 4.327 tones 37.412
Pigments, opacificants i colors preparats, utilitzats en ceràmica, indústria del vidre, etc. 2030213008 s. e. .. s. e.
Composicions vitrificables, terra galba i preparats similars 2030215003 s. e. .. s. e.
Llustres líquids i preparats similars, sinterització de vidre i altres vidres en pólvores, grànuls, flocs o escates 2030217009 s. e. .. s. e.
Altres pintures i vernissos a l'oli; pigments a l'aigua preparats per a l'acabament de cuirs 2030221309 158 tones 2.480
Altres pintures i vernissos (excepte a l'oli); pigments a l'aigua preparats per a l'acabament de cuirs 2030221507 586 tones 2.902
Assecants preparats 2030222009 s. e. .. s. e.
Altres pigments dispersos en medis no aquosos, líquids o en pasta, per a la fabricació de pintures o tints 2030224005 1.470 tones 8.752
Màstics de vidrier, ciments de resines, compostos per calafatar i altres màstics 2030225300 4.905 tones 20.493
Pastes de farciment utilitzades en pintura 2030225508 s. e. .. s. e.
Pastes no refractàries per a façanes, envans, terres, sostres o similars 2030226000 237 tones 594
Dissolvents o diluents orgànics compostos utilitzats en combinació amb revestiments i tintes, a base d'acetat de butil 2030227306 1.734 tones 2.685
Dissolvents o diluents orgànics compostos utilitzats en combinació amb revestiments i tintes, excepte els dissolvents a base d'acetat de butil 2030227902 21.564 tones 59.812
Colors per a la pintura artística, l'ensenyament i la pintura de rètols, colors per a l'escampament i per modificar els matisos, en jocs de pastilles, tubs, pots, flascons o plats 2030235001 1.016 tones 6.313
Colors per a la pintura artística, l'ensenyament i la pintura de rètols, colors per a l'escampament i per modificar els matisos, en pastilles, tubs, pots, flascons o plats, excepte en jocs 2030237007 s. e. .. s. e.
Tintes d'impressió negres 2030245000 2.567 tones 9.566
Altres tintes d'impressió, excepte les negres 2030247006 39.432 tones 124.679
Total venda de productes de la branca 904.768
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 203 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)