Productes de cautxú

Productes de cautxú. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Pneumàtics recautxutats de cautxú destinats a vehicles industrials (autobusos i camions) 2211205006 s. e. .. s. e.
Cautxú regenerat en formes primàries o en plaques, fulls o bandes (*) 2219100005 s. e. .. s. e.
Cautxú amb negre de fum o sílice, sense vulcanitzar 2219201306 s. e. .. s. e.
Mescles de cautxú sense vulcanitzar en formes primàries, o en plaques, fulls o tires, excepte el cautxú amb negre de fum amb sílice 2219201902 s. e. .. s. e.
Formes i articles de cautxú sense vulcanitzar (varetes, tubs, perfils, discos, volanderes, etc.), excepte tires de cautxú per recautxutar 2219203004 s. e. .. s. e.
Fils i cordes de cautxú vulcanitzat 2219205009 s. e. .. s. e.
Plaques, fulls i bandes de cautxú vulcanitzat sense endurir, excepte el revestiment de terres i catifes 2219207005 3.627 tones 5.340
Varetes i perfils de cautxú cel·lular vulcanitzat sense endurir 2219208301 s. e. .. s. e.
Revestiment de terres i catifes de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir, excepte els treballats o amb tall diferent del rectangular 2219208509 s. e. .. s. e.
Varetes i perfils de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir 2219208708 865 tones 4.435
Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, sense reforçar o combinar amb altres matèries i sense accessoris 2219303000 3.007 tones 16.843
Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçats o combinats amb metall i sense accessoris 2219305501 s. e. .. s. e.
Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir, reforçats o combinats amb matèries tèxtils i sense accessoris 2219305700 3.789 tones 39.473
Tubs de cautxú vulcanitzat sense endurir amb accessoris 2219307001 s. e. .. s. e.
Cintes de transmissió sense fi, de circumferència > a 60 cm i <= a 240 cm, de secció trapezoïdal, fins i tot estriades, de cautxú vulcanitzat 2219403005 s. e. .. s. e.
Corretges de transmissió de cautxú vulcanitzat, excepte corretges i corretjam de perfil en V, de secció trapezoïdal o estriada, corretges transportadores i corretges sincròniques 2219409002 s. e. .. s. e.
Teixits cautxutats i altres suports, excepte per a pneumàtics i de les cintes adhesives de teixits cautxutats, d'amplada <= a 20 cm 2219507009 s. e. .. s. e.
Peces de vestir, mitenes, manyoples i altres complements (accessoris) de vestir, per a qualsevol ús, de cautxú vulcanitzat sense endurir 2219600007 s. e. .. s. e.
Preservatius 2219712008 s. e. .. s. e.
Altres articles higiènics o farmacèutics (tetines, xumets i articles similars per a bebès, coixinets pneumàtics, cànules, bosses de gel o aigua calenta, didals, etc.) 2219713006 99 tones 3.420
Revestiments per a terres i catifes de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir (treballats amb formes determinades, estampats o altres treballs més avançats) 2219720001 s. e. .. s. e.
Articles de cautxú cel·lular vulcanitzat sense endurir 2219731008 s. e. .. s. e.
Gomes d'esborrar de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir 2219732103 s. e. .. s. e.
Juntes de cautxú no cel·lular vulcanitzat sense endurir 2219732304 1.195 tones 12.799
Defenses, fins i tot inflables, per a l'atracada de vaixells i altres articles inflables (matalassos, coixins, etc.), excepte barques i flotadors i articles higiènics o farmacèutics 2219733004 s. e. .. s. e.
Peces de cautxú-metall vulcanitzat sense endurir, per a tractors i automòbils 2219734508 8.541 tones 45.946
Altres peces de cautxú emmotllades per tractors i automòbils 2219734707 14.804 tones 42.131
Peces de cautxú-metall vulcanitzat sense endurir, excepte per a tractors i automòbils 2219734906 151 tones 3.622
Altres manufactures de cautxú flexible, excepte per a tractors i automòbils 2219736503 839 tones 5.605
Cautxú endurit en qualsevol forma (ebonita i similars); manufactures, tubs, pólvores, residus, rebutjos, etc. 2219737909 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 384.710
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 221 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)