Productes de matèries plàstiques

Productes de matèries plàstiques. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Monofilaments de secció > a 1 mm, barres, varetes i perfils, de polímers d'etilè 2221105000 18.601 tones 28.791
Monofilaments de secció > a 1 mm, barres, varetes i perfils, de polímers de clorur de vinil 2221107006 4.872 tones 19.334
Monofilaments de secció > a 1 mm, barres, varetes i perfils d'altres matèries plàstiques, ncaa 2221109002 3.482 tones 13.045
Tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics cel·lulòsics 2221213009 s. e. .. s. e.
Tubs, conductes i mànegues rígids de polímers d'etilè 2221215302 21.643 tones 37.250
Tubs, conductes i mànegues rígids de polímers de propilè 2221215500 6.482 tones 13.570
Tubs, conductes i mànegues rígids de polímers de clorur de vinil 2221215709 6.661 tones 13.469
Tubs, conductes i mànegues rígids de plàstic, excepte de polímers d'etilè, de polímers de propilè i de polímers de clorur de vinil 2221217000 11.420 tones 80.211
Altres tubs, conductes i mànegues flexibles de plàstic per a una pressió >= a 27,6 MPa 2221292003 s. e. .. s. e.
Tubs, conductes i mànegues de plàstic sense reforçar ni combinar amb altres matèries; sense accessoris, excepte tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics cel·lulòsics, tubs rígids i flexibles per a una pressió > = a 27,6 Mpa 2221293507 730 tones 4.003
Altres tubs, conductes i mànegues flexibles de plàstic sense reforçar ni combinar amb altres matèries: amb accessoris, juntes o connectors 2221293706 s. e. .. s. e.
Altres tubs, conductes i mànegues de plàstic, excepte tripes artificials i tubs i canelles rígids i flexibles per a una pressió >= a 27,6 MPa 2221295006 3.480 tones 17.241
Accessoris per a tubs, conductes i mànegues de plàstic: empalmaments, tubs colzats, brides i similars 2221297002 8.473 tones 59.729
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers d'etilè, gruix <= a 0,125 mm 2221301000 107.678 tones 275.119
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers d'etilè, gruix > a 0,125 mm 2221301705 14.722 tones 33.429
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules i similars, de polímers de propilè d'orientació biaxial, gruix <= a 0,10 mm 2221302105 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules i similars, de polímers de propilè, gruix <= a 0,10 mm, altres 2221302306 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires sense reforçar ni combinar amb altres materials, de polímers de propilè, de gruix > a 0,10 mm 2221302607 13.996 tones 32.788
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires sense reforçar ni combinar amb altres materials, de polímers d'estirè 2221303006 12.359 tones 32.812
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, polímers clorur de vinil, contingut >= al 6% de plastificants, gruix <= a 1 mm 2221303502 1.201 tones 4.531
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de polímers de clorur de vinil, contingut >= al 6% de plastificants, gruix > a 1 mm 2221303605 5.789 tones 11.661
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires sense reforçar ni combinar amb altres materials, de polimetacrilat de metil 2221305309 26.070 tones 80.084
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, d'altres polímers acrílics, ncaa 2221305905 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de policarbonats 2221306106 1.978 tones 7.414
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de polièsters no saturats 2221306307 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, gruix <= a 0,35 mm, de politereftalat d'etilè (PET) 2221306505 10.002 tones 14.938
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, gruix > a 0,35 mm, de politereftalat d'etilè (PET) 2221306704 10.052 tones 15.586
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, d'altres polièsters 2221306903 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, de cel·lulosa o dels derivats químics 2221307007 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de poliamides 2221308207 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, de polivinilbutiral, resines amíniques, resines fenòliques o polimerització 2221308604 s. e. .. s. e.
Planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, sense reforçar, ncaa 2221309003 s. e. .. s. e.
Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de polímers cel·lulars d'estirè 2221412002 29.791 tones 66.233
Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de polímers cel·lulars de clorur de vinil 2221413000 s. e. .. s. e.
Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de poliuretans cel·lulars 2221415005 24.730 tones 113.901
Plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de plàstics cel·lulars, excepte de polímers d'estirè, de polímers de clorur de vinil, de poliuretans i de cel·lulosa regenerada 2221418009 4.224 tones 16.469
Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de polièsters 2221423009 5.477 tones 11.020
Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de resines fenòliques 2221425004 s. e. .. s. e.
Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de resines amíniques estratificades a alta pressió, amb capa decorativa 2221427506 s. e. .. s. e.
Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars de productes de polimerització, ncaa 2221427904 s. e. .. s. e.
Altres planxes, plaques, fulls, pel·lícules, cintes i tires de matèries plàstiques, no cel·lulars, excepte les obtingudes per polímers 2221428008 s. e. .. s. e.
Sacs, bosses i cucurutxos de matèries plàstiques, de polímers d'etilè 2222110008 70.360 tones 153.893
Sacs, bosses i cucurutxos d'altres matèries plàstiques, excepte dels d'etilè 2222120007 2.388 tones 13.841
Caixes, gàbies i articles similars de matèries plàstiques (safates, etc.) 2222130006 88.729 tones 238.592
Bombones, ampolles, pots i articles similars de matèries plàstiques, amb capacitat <= a 2 litres 2222145004 2.587.546 mil unitats 169.924
Bombones, ampolles, pots i articles similars de matèries plàstiques, amb capacitat > a 2 litres 2222147000 798.902 mil unitats 116.587
Bobines, rodets i suports similars per enrotllar pel·lícules de foto, cinema, so i per a cintes magnètiques i altres similars de matèries plàstiques 2222191008 894 tones 3.103
Taps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancament, de matèries plàstiques 2222192502 72.165 tones 301.199
Altres articles per al transport o envasament, de matèries plàstiques (xarxes extrudides de forma tubular; barrils > a 5 litres; per al transport d'escombraries, de matèries perilloses, etc.) 2222195009 47.735 tones 134.668
Altres revestiments de matèries plàstiques per a terres, parets o sostres, inclosos els autoadhesius en rotlles o llosetes, de polímers de clorur de vinil 2223115909 s. e. .. s. e.
Revestiments de matèries plàstiques per a terres, parets o sostres, en rotlles o llosetes, excepte polímers de clorur de vinil 2223119007 1.410.413 13.768
Banyeres, dutxes, safarejos i lavabos, de matèries plàstiques 2223125004 344.499 unitats 14.976
Seients i tapes de vàters de matèries plàstiques 2223127000 3.027.366 unitats 33.456
Bidets, vàters, cisternes i articles sanitaris similars de matèries plàstiques, excepte banyeres, dutxes, safarejos, lavabos, seients i tapes de vàter 2223129006 s. e. .. s. e.
Dipòsits, cisternes, cubetes i recipients similars, amb una capacitat > a 300 litres, de matèries plàstiques 2223130004 13.331 tones 40.404
Portes, finestres amb els marcs, bastidors i llindars, de matèries plàstiques 2223145002 43.123 unitats 22.104
Contrafinestres, persianes i articles similars, i els components, de matèries plàstiques 2223147008 1.014 tones 4.203
Accessoris i guarnicions per fixar permanentment en portes, finestres i parets, de matèries plàstiques 2223195007 1.793 tones 23.664
Altres articles per a la construcció de matèries plàstiques 2223199009 20.327 tones 64.023
Construccions prefabricades de matèries plàstiques 2223200002 s. e. .. s. e.
Peces i complements de vestir, de matèries plàstiques (inclosos els guants, impermeables, davantals, cinturons i pitets), excepte articles per al cap 2229100004 s. e. .. s. e.
Cintes, fulls, bandes i pel·lícules i altres formes planes autoadhesives, amb un bany de cautxú natural o sintètic sense vulcanitzar, en rotlles d'una amplada <= a 20 cm 2229213002 s. e. .. s. e.
Altres cintes i formes planes en rotlles, d'una amplada <= a 20 cm, excepte amb bany de cautxú natural o sintètic sense vulcanitzar 2229214000 4.384.189 kg 14.387
Altres cintes, fulls, bandes, pel·lícules i altres formes planes autoadhesives, de matèries plàstiques, fins i tot en rotlles d'una amplada > a 20 cm, excepte els revestiments per a parets, terres i sostres en rotlles i llosetes 2229224009 2.196.707 kg 30.372
Vaixella i altres articles per al servei de la taula o cuina, de matèries plàstiques 2229232002 18.976 tones 69.001
Articles d'ús domèstic i articles d'higiene o tocador, de matèries plàstiques 2229234008 1.164.661 kg 12.117
Components de plàstic d'aparells d'enllumenat, anuncis lluminosos i similars, de matèries plàstiques 2229240005 .. .. 564
Articles escolars o d'oficina de matèries plàstiques 2229250004 1.343.490 kg 11.623
Guarnicions per a mobles, carrosseries o similars, de matèries plàstiques 2229261001 5.003.091 kg 18.137
Estatuetes i altres objectes de guarniment de matèries plàstiques 2229262009 22.489 kg 225
Reixetes i articles similars per filtrar aigua a l'entrada de les clavegueres, de matèries plàstiques 2229263007 189.388 kg 926
Pintes i articles similars, de cautxú endurit o plàstic, excepte aparells de perruqueria electrotèrmics 2229291008 30.356 kg 367
Altres manufactures fabricades amb fulls matèries plàstiques (cintes transportadores, matalassos pneumàtics, flotadors, tendals, fundes protectores, folres llibres, etc.) 2229295009 418.359 kg 9.729
Altres manufactures: matalassos aigua, imitació perles, vidres de rellotges, tancaments bosses, mànecs, formes calçat, xifres, lletres, muntures raspalls i pals de fregar 2229299507 .. .. 44.773
Peces de matèries plàstiques per a calderes, maquinària d'ús industrial, d'ús domèstic, agrícola i altres usos, excepte motors d'èmbol de combustió interna i turbines de gas 2229911008 .. .. 52.395
Peces de matèries plàstiques per a aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat i aparells electrotèrmics, d'ús domèstic (escalfadors elèctrics i altres) 2229912502 .. .. 13.382
Peces de matèries plàstiques per a aparells reproductors de so o d'imatge i so, excepte per a micròfons, auriculars, amplificadors, altaveus i càpsules fonocaptores 2229912701 s. e. .. s. e.
Peces de matèries plàstiques per a aparells de ràdio o telefonia, radiotelegrafia, televisió, vídeo, projectors i similars 2229913004 s. e. .. s. e.
Productes i peces de matèries plàstiques per a interruptors, commutadors, parallamps, quadres distribució i circuits integrats (tall, derivació, empalmament o connexió) 2229914002 .. .. 40.895
Peces de matèries plàstiques per a locomotores i material rodant, material fix de vies fèrries, inclòs el tramvia, i equips mecànics de senyalització, seguretat o control de trànsit 2229915009 .. .. 13.490
Peces i accessoris de matèries plàstiques per a vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, excepte locomotores i material rodant 2229916007 .. .. 749.179
Peces de matèries plàstiques per als vehicles de la navegació aèria o espacial 2229918003 s. e. .. s. e.
Peces de matèries plàstiques per a altres aparells de gravació o reproducció de so i imatge ncaa (inclou per a micròfons, auriculars, amplificadors, altaveus) 2229919309 .. .. 5.079
Peces de matèries plàstiques per als instruments i aparells d'òptica, fotografia i cine; de mesura, de control o precisió i medicoquirúrgics 2229919706 .. .. 8.428
Total venda de productes de la branca 3.748.392
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 222 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)