Productes ceràmics i de terra cuita per a la construcció

Productes ceràmics i de terra cuita per a la construcció. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Maons, lloses, rajoles i altres productes ceràmics de farines o terres fòssils silícies, excepte plaques filtrants que continguin diatomita o quars 2320110008 s. e. .. s. e.
Maons, blocs, rajoles i altres productes ceràmics similars de construcció, refractaris, amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes, i amb un contingut de combinació amb sílice > al 50% en pes 2320123507 s. e. .. s. e.
Altres maons, blocs i similars, refractaris, amb un pes > al 50% Al2O3 o SiO2, excepte amb un pes >= al 93% pes en sílice o amb un contingut d'alúmina > al 7%, però < al 45% en pes 2320123706 s. e. .. s. e.
Altres maons, lloses, rajoles i altres productes ceràmics refractaris ncaa 2320129008 s. e. .. s. e.
Ciments, morters, formigons i preparats refractaris similars, ncaa, excepte pastes carbonades 2320130006 47.447 tones 22.831
Manufactures que continguin magnesita, dolomita o cromita 2320141003 s. e. .. s. e.
Articles ceràmics refractaris ncaa, amb un contingut d'alúmina o mescla d'alúmina i sílice > al 50%; i un pes d'alúmina < al 45% 2320145500 s. e. .. s. e.
Articles ceràmics refractaris ncaa, amb un contingut d'alúmina o mescla d'alúmina i sílice > al 50%; i un pes d'alúmina >= al 45% 2320145908 s. e. .. s. e.
Plaques i rajoles de ceràmica per a pavimentació o revestiment; cubs, daus i articles similars de ceràmica, per a mosaics, fins i tot amb suport; peces d'acabat de ceràmica 2331100006 998 mil m² 24.020
Maons de construcció de terra cuita no refractaris, excepte sorres o terres fòssils silícies 2332111001 461 mil m³ 18.398
Revoltons, cobertor de bigues i articles similars de terra cuita no refractaris, excepte sorres o terres fòssils silícies 2332113007 99.685 tones 4.825
Teules de ceràmica de terra cuita no refractàries 2332125001 s. e. .. s. e.
Elements de xemeneies, conductes de fum i altres productes ceràmics per a la construcció ncaa 2332127007 612 tones 572
Tubs, canalons i accessoris de canonada de ceràmica 2332130001 s. e. .. s. e.
Articles per al servei de taula o cuina, de porcellana, excepte aparells electrotèrmics i molins de cafè o espècies amb peces de treball metàl·liques 2341113008 s. e. .. s. e.
Vaixelles i altres articles d'ús domèstic i d'higiene o tocador, de fang ordinari 2341121001 5.417 tones 5.793
Estatuetes i altres objectes de guarniment, de porcellana 2341133006 s. e. .. s. e.
Estatuetes i altres objectes de guarniment, de materials ceràmics, excepte de porcellana 2341135001 .. .. 792
Aigüeres, banyeres, lavabos, bidets, vàters, cisternes i altres aparells fixos de materials ceràmics, de porcellana 2342103007 s. e. .. s. e.
Altres articles ceràmics, excepte de porcellana 2349125005 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 128.927
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 232 a 234 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn