Ciment, calç i guix i productes de formigó, guix i ciment

Ciment, calç i guix i productes de formigó, guix i ciment. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Ciments venuts sense polvoritzar (clínquer) (*) 2351110003 1.675.150 tones 46.165
Ciments reutilitzats o consumits de producció pròpia 2351119095 2.928.795 tones
Ciment pòrtland, blanc o acolorit artificialment 2351121019 s. e. .. s. e.
Ciment pòrtland, excepte blanc o acolorit artificialment 2351121028 2.942.693 tones 164.987
Ciments hidràulics, aluminosos i d'escòries, excepte clínquer i ciment pòrtland 2351129003 51.189 tones 13.066
Calç viva 2352103304 194.071 tones 13.264
Calç apagada 2352103502 84.412 tones 5.616
Calç hidràulica 2352105001 s. e. .. s. e.
Guixos calcinats 2352200007 s. e. .. s. e.
Blocs i maons per a la construcció de ciment, formigó o pedra artificial 2361113006 222.078 tones 8.005
Rajoles i articles similars, de ciment, formigó o pedra artificial, excepte blocs i maons per construcció 2361115001 252.436 tones 22.760
Elements prefabricats per a la construcció o enginyeria, de ciment, formigó o pedra artificial 2361120001 694.910 tones 75.360
Construccions prefabricades de formigó 2361200008 .. .. 33.611
Taulers, plaques, plafons, lloses i articles similars de guix o compostos a base de guix, amb cares o reforçats exclusivament amb paper o cartó, excepte articles aglomerats amb guix, amb guarniments 2362105000 s. e. .. s. e.
Taulers, plaques, plafons, llosetes i articles similars de guix o compostos a base de guix, sense cares ni reforçats de paper o cartó, excepte articles aglomerats amb guix, amb guarniments 2362109002 799 mil m² 2.517
Formigó disposat per a emmotllament o colada (amassat amb aigua) 2363100009 5.978.593 tones 157.093
Formigons en sec i morters, excepte els refractaris 2364100007 1.225.651 tones 103.524
Altres manufactures de guix o compostos basats en guix, excepte taulers, plaques, plafons, llosetes i articles similars, sense guarniments 2369110005 s. e. .. s. e.
Tubs de ciment, formigó o pedra artificial 2369193001 135.209 tones 4.115
Manufactures de ciment, formigó o pedra artificial amb finalitats diferents de la construcció (fins i tot gerros, testos, ornaments arquitectònics o de jardí, estàtues i articles ornamentals), excepte tubs 2369198000 37.927 tones 19.413
Total venda de productes de la branca 698.831
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 235 i 236 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
(*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any: vendes + reutilització + existències.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn