Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria

Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Ganivets de taula de fulla fixa de metalls comuns, fins i tot els mànecs, excepte ganivets per a mantega i ganivets per a peix 2571112005 s. e. .. s. e.
Ganivets de fulla fixa de metalls comuns, fins i tot les navalles de podar, excepte els ganivets de taula i els ganivets per a peix i mantega de fulla fixa, i les fulles i fulles tallants per a màquines o aparells mecànics 2571114507 s. e. .. s. e.
Altres ganivets i navalles (excepte de fulla fixa) fins i tot les de podar (navalles plegables) 2571116006 s. e. .. s. e.
Tisores i les fulles 2571119000 s. e. .. s. e.
Fulles tallants per trinxar la carn, tallants de carnisseria o de cuina, màquines de tallar el cabell o d'esquilar i articles similars de ganiveteria 2571137002 s. e. .. s. e.
Coberts i articles similars per a la taula o cuina d'acer inoxidable o d'altres metalls, excepte argentats, daurats o platinats 2571143000 s. e. .. s. e.
Coberts i articles similars per a la taula o cuina en metall de base, argentats, daurats i platinats 2571148009 s. e. .. s. e.
Espases, sabres, baionetes, llances i armes blanques similars, els components i fundes 2571150005 s. e. .. s. e.
Cadenats de metalls comuns 2572113001 s. e. .. s. e.
Panys de metalls comuns per a vehicles automòbils 2572115006 8.538.844 unitats 18.025
Panys de metalls comuns per a mobles 2572117002 s. e. .. s. e.
Panys de cilindre de metalls comuns per a portes d'edificis 2572123000 214.642 unitats 4.455
Altres panys de metalls comuns per a portes d'edificis, excepte de cilindre 2572125005 s. e. .. s. e.
Panys de metalls comuns per a armaris blindats, forrellats i similars, excepte cadenats, panys per a vehicles automòbils, panys per a mobles i panys per a portes d'edificis 2572127001 s. e. .. s. e.
Tanques i muntures tanca, amb panys, de metalls comuns, excepte tancaments per bosses, carteres i maletins 2572133009 s. e. .. s. e.
Claus presentades aïlladament, de metalls comuns (incloses peces en brut foses, forjades o estampades i claus mestres) 2572135004 s. e. .. s. e.
Components de cadenats, panys, tanques i muntures amb pany de metalls comuns 2572137000 .. .. 5.646
Frontisses de qualsevol tipus (inclosos els perns i golfos), de metalls comuns 2572141002 894.549 kg 5.385
Rodes amb muntura de metalls comuns 2572142000 10.038.066 kg 15.637
Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, per a vehicles automòbils, de metalls comuns, excepte frontisses, rodes, panys i claus 2572143008 s. e. .. s. e.
Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, per a edificis, de metalls comuns, excepte frontisses, rodes, panys, claus, espiells amb elements òptics i panys accionats amb clau 2572144006 3.829.635 kg 23.855
Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, per a mobles, de metalls comuns, excepte frontisses, rodes, panys i claus 2572145003 1.278.858 kg 10.859
Altres guarnicions, ferramentes i articles similars, de metalls comuns, excepte per a vehicles automòbils, edificis o mobles 2572146001 157.687 kg 990
Tancaportes automàtics de metalls comuns 2572147009 643.368 kg 10.331
Penjadors per a barrets, alçacortines, penjadors per a roba, penjadors per a tovalloles o draps i penjadors per a raspalls i claus, de metalls comuns, excepte penjadors amb naturalesa de mobles 2572148007 s. e. .. s. e.
Fangues i pales 2573101004 s. e. .. s. e.
Aixades, pics, forques, rascles i rasores 2573103000 s. e. .. s. e.
Destrals, falçs i eines similars amb tall, excepte piolets 2573104008 s. e. .. s. e.
Forques i altres eines manuals agrícoles, hortícoles o forestals, excepte les navalles plegables 2573105501 s. e. .. s. e.
Fulles de serra de cinta 2573202007 s. e. .. s. e.
Fulles de serra circulars amb la part operant d'acer 2573203005 s. e. .. s. e.
Altres fulles de serra circulars (inclosos els components) 2573205000 150.981 kg 2.924
Altres fulles de serra amb la part operant de metall comú, excepte fulles de serra de cinta, circulars, rectes i les serres musicals 2573209707 s. e. .. s. e.
Llimes, raspes i eines similars, excepte punxons i llimes per a màquines eina 2573301303 s. e. .. s. e.
Alicates (fins i tot tallants), tenalles, pinces per a ús no mèdic (fins i tot les de depilar) i eines de mà similars, de metalls comuns 2573301604 3.275 kg 256
Cisalles per a metalls i eines de mà similars 2573302301 s. e. .. s. e.
Claus d'ajustament manuals de boca ajustable (fins i tot dinamomètriques), excepte portamascles 2573303507 s. e. .. s. e.
Eines manuals de trepar, roscar o filetejar, excepte eines manuals intercanviables, màquines eina o eines manuals accionades mecànicament, eines pneumàtiques o eines manuals amb motor incorporat 2573305304 s. e. .. s. e.
Martells i maces amb cap de metall 2573305502 s. e. .. s. e.
Altres eines de mà d'ús domèstic 2573306500 s. e. .. s. e.
Eines per a paletes, emmotlladors, cimenters, guixaires i pintors 2573307300 s. e. .. s. e.
Altres estris per fer plantilles o de filetejar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per treballar el metall 2573401904 s. e. .. s. e.
Estris de trepar amb la part operant de diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per perforar la roca 2573402306 s. e. .. s. e.
Estris de trepar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats, excepte plaques, varetes, puntes i similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats 2573402703 s. e. .. s. e.
Estris de trepar per a la mecanització dels metalls amb la part operant d'acer ràpid, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per perforar la roca 2573403103 s. e. .. s. e.
Estris intercanviables de trepar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents del diamant, aglomerats de diamant o carburs metàl·lics sinteritzats, cermet i acer ràpid, excepte les broques per a paleta 2573403304 s. e. .. s. e.
Altres estris de trepar 2573403502 s. e. .. s. e.
Estris de mandrinar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerat de diamant 2573404407 s. e. .. s. e.
Altres estris de mandrinar o brotxar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals, amb la part operant de diamant o d'aglomerat de diamant, per a la mecanització dels metalls i per sondeig 2573404500 s. e. .. s. e.
Estris de brotxar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerat de diamant 2573404805 s. e. .. s. e.
Estris de fresar per treballar els metalls amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats 2573405001 s. e. .. s. e.
Freses amb mànec per treballar els metalls amb la part operant d'altres matèries 2573406106 s. e. .. s. e.
Altres estris de fresar, freses mare, intercanviables, per treballar els metalls amb part operant de matèries diferents dels carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, excepte les freses amb mànec 2573406608 s. e. .. s. e.
Altres estris de fresar, excepte per treballar el metall 2573406903 99.424 kg 5.342
Estris de tornejar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats o cermets, excepte plaques, varetes, puntes i similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats 2573407104 s. e. .. s. e.
Estris de tornejar per a la mecanització dels metalls amb la part operant de matèries diferents de carburs metàl·lics sinteritzats o cermets 2573407400 s. e. .. s. e.
Altres estris de tornejar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals per treballar el metall 2573407901 74.849 kg 2.669
Altres estris intercanviables amb la part operant de diamant o d'aglomerats de diamant 2573408102 s. e. .. s. e.
Estris per tallar engranatges amb la part operant de matèries diferents del diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals 2573408501 s. e. .. s. e.
Estris manuals intercanviables amb la part operant de carburs metàl·lics sinteritzats, excepte plaques, varetes, puntes i similars, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats 2573408700 s. e. .. s. e.
Caixes de fosa, plaques de fons per a motlles i models per a motlles, excepte models per a motllos de fusta 2573501301 s. e. .. s. e.
Motllos per a metalls o carburs metàl·lics, per a emmotllament per injecció o per compressió, excepte lingoteres 2573502001 10.552 unitats 33.923
Motllos per a metalls o carburs metàl·lics ncaa, excepte per a emmotllament per injecció o per compressió 2573503009 719 unitats 14.118
Motllos per a vidre 2573505004 s. e. .. s. e.
Motllos per a matèries minerals 2573506002 2.552 unitats 2.476
Motlles per a cautxú o plàstic, per a emmotllament per injecció o per compressió 2573507000 8.426 unitats 31.412
Motlles per a cautxú o plàstic, excepte per a emmotllament per injecció o per compressió 2573508008 687 unitats 5.293
Fileres d'estiratge o d'extrusió de metalls amb la part operant de diamant o d'aglomerats de diamant, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals 2573602302 s. e. .. s. e.
Fileres d'estiratge o d'extrusió de metalls amb la part operant d'altres matèries, excepte plaques, varetes, puntes, barres, pelles, cèrcols i similars, sense muntar, i de carburs metàl·lics sinteritzats o cermets 2573602407 102.902 kg 16.743
Estris d'embotir, d'estampar o de punxonar per treballar metalls, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals 2573603300 2.938.163 kg 63.806
Altres estris d'embotir, d'estampar o de punxonar, excepte portapeces i portaeines destinats a màquines o eines manuals, i per treballar el metall 2573603906 93.295 kg 3.957
Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics, per treballar metalls, excepte fulles de serra 2573604308 s. e. .. s. e.
Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics, per treballar la fusta, excepte fulles de serra 2573604506 s. e. .. s. e.
Fulles i fulles tallants, per a aparells de cuina o per a màquines de la indústria alimentària, excepte fulles de serra 2573605007 s. e. .. s. e.
Fulles i fulles tallants, per a màquines agrícoles, hortícoles i forestals, excepte fulles per a arades i discos per grades i fulles de serra 2573606303 s. e. .. s. e.
Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics ncaa, excepte fulles de serra 2573606501 174.913 kg 3.072
Plaques de fixació mecànica per a eines, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats o de cermets 2573606700 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 341.323
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 257 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn