Armes i municions i altres productes metàl·lics

Armes i municions i altres productes metàl·lics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Altres armes d'ús civil: fusells, rifles i pistoles, de molla, d'aire comprimit o de gas, porres, tubs gasos lacrimògens, fusells de pesca submarina, etc., excepte armes blanques, revòlvers, pistoles, armes d'avantcàrrega, de caça i tir esportiu 2540129004 s. e. .. s. e.
Cartutxos, municions, projectils amb els components, d'ús civil (inclosos els perdigons i tacs per a cartutxos) 2540130002 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de revòlvers, pistoles i dispositius similars, excepte d'armes de guerra (inclou monopeus, bípodes i trípodes) 2540140001 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'armes de guerra (inclou monopeus, bípodes i trípodes) 2540140199 s. e. .. s. e.
Dipòsits, barrils i recipients similars per a qualsevol matèria (excepte per a gasos comprimits o liquats), de fosa de ferro o acer, amb una capacitat > = a 50 litres i < = a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics 2591110007 2.048.008 unitats 44.238
Dipòsits, barrils i recipients similars per a qualsevol matèria (excepte per a gasos comprimits o liquats), de fosa de ferro o acer, amb una capacitat < a 50 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics 2591120006 17.332.374 unitats 9.798
Altres llaunes de conserves de fosa, ferro o acer, per tancar per soldadura o vorell, de capacitat < a 50 litres 2592115004 s. e. .. s. e.
Envasos d'alumini per a qualsevol contingut de capacitat <= a 300 litres, excepte per a gasos comprimits o liquats 259212 2.881.424.442 unitats 250.335
Envasos tubulars flexibles d'alumini per a qualsevol contingut de capacitat <= a 300 litres, excepte per a gasos comprimits o liquats 2592121002 s. e. .. s. e.
Altres envasos d'alumini per a qualsevol contingut de capacitat <= a 300 litres, excepte flexibles, per a aerosols i per a gasos comprimits o liquats 2592124006 s. e. .. s. e.
Envasos tubulars rígids d'alumini utilitzats per a aerosols de capacitat <= a 300 litres 2592126001 s. e. .. s. e.
Taps corona de metalls comuns 2592133007 s. e. .. s. e.
Càpsules per tapar o per sobretapar de plom; càpsules d'alumini amb un diàmetre > a 21 mm, excepte els taps de corona 2592135002 4.055 tones 46.854
Altres taps, càpsules i accessoris de metalls comuns 2592137008 9.158 tones 33.014
Cables, cordes i cordams de ferro o acer, sense aïllament per a usos elèctrics, excepte el filferro torçat per a tanques i el filferro espinós 2593113007 2.952 tones 16.259
Trenes, eslingues i articles similars, de ferro o acer, sense aïllament per a usos elèctrics 2593115002 s. e. .. s. e.
Filferro espinós de ferro o acer; filferro o fleix, de ferro o acer, retorts, utilitzats per a tanques sense aïllament per a usos elèctrics 2593123006 s. e. .. s. e.
Filferro trenat, cables, trenes i similars de coure, sense aïllament per a usos elèctrics 2593125001 6.456 tones 36.278
Teles metàl·liques, contínues o sense fi, d'acer inoxidable, per a màquines 2593131307 s. e. .. s. e.
Teles metàl·liques teixides, fins i tot contínues o sense fi, de filferro de ferro o acer, excepte teles metàl·liques, contínues o sense fi d'acer inoxidable, per a màquines 2593131505 3.303 tones 13.593
Enreixats, xarxes i tanques soldats, amb filferro de gruix > = a 3 mm i malles > = a 100 cm², fins i tot amb suport de paper del tipus utilitzat en cimentació i enguixat 2593132007 32.433 tones 40.486
Enreixats soldats en els punts d'encreuament (excepte enreixats, xarxes i tanques soldats) amb filferro de gruix > = a 3 mm i malles > = a 100 cm², fins i tot amb suport de paper del tipus utilitzat en cimentació i enguixat 2593133005 5.546 tones 11.334
Malles, enreixats, xarxes i tanques teixits, no soldats, de filferro, excepte recoberts de plàstic 2593134301 s. e. .. s. e.
Malles, enreixats, xarxes i tanques teixits, no soldats, de filferro, recoberts de plàstic 2593134509 s. e. .. s. e.
Xapes i bandes esteses (desplegades) de ferro o acer 2593135000 1.813 tones 5.583
Puntes, claus, xinxetes, grapes i articles similars, de ferro, acer, coure i alumini, excepte del material d'oficina, enquadernació, grapes en tires i similars 2593140000 1.153 tones 3.406
Varetes recobertes i filferro farcit per soldar al bufador de metalls comuns, excepte els que contenen > = al 2% de metalls preciosos a la part fundent 2593155008 s. e. .. s. e.
Altres filferros i varetes de pols aglomerat de metalls comuns, utilitzats per polvorització de metall (fins i tot els components) 2593157004 .. .. 1.618
Molles helicoïdals de compressió, emmotllades en fred, de ferro o acer 2593163300 911.504 kg 9.706
Molles helicoïdals de tracció, emmotllades en fred, de ferro o acer 2593163508 1.370.917 kg 5.327
Molles helicoïdals emmotllades en fred, de ferro o acer, ncaa 2593163707 969.566 kg 10.695
Molles d'espiral pla de ferro o acer 2593165305 s. e. .. s. e.
Molles de disc, de ferro o acer 2593165503 s. e. .. s. e.
Altres molles de ferro o acer 2593166005 1.019.754 kg 4.496
Molles de coure (fins i tot d'aliatges de coure), excepte molles de rellotge 2593168001 s. e. .. s. e.
Cadenes de baules amb puntals, de ferro o acer 2593171005 s. e. .. s. e.
Cadenes, de fosa, de ferro o acer, ncaa 2593175006 1.764.559 kg 8.778
Agulles de cosir, de teixir, de fer ganxet, passacintes, punxons per brodar i articles similars, d'ús manual, de ferro o acer; agulles de cap i imperdibles de ferro o acer 2593180006 s. e. .. s. e.
Cargols i perns per a la fixació de vies fèrries i per a material de construcció de bugies, de fosa, de ferro o acer 2594111505 s. e. .. s. e.
Cargols i perns sense cap d'acer 2594111608 s. e. .. s. e.
Cargols amb cap, de ranura i de creu, d'acer inoxidable 2594112209 274.233 kg 1.119
Cargols i perns amb cap, de ranura o de creu, excepte d'acer inoxidable 2594112400 2.779.436 kg 12.837
Cargols de buit de sis cares d'acer inoxidable 2594112606 s. e. .. s. e.
Cargols amb cap hexagonal d'acer inoxidable 2594113207 183.821 kg 1.708
Cargols amb cap hexagonal amb una resistència a la tracció < a 800 Mpa, excepte d'acer inoxidable 2594113408 s. e. .. s. e.
Cargols amb cap hexagonal, d'acer amb una resistència a la tracció >= a 800 Mpa, excepte d'acer inoxidable 2594113604 s. e. .. s. e.
Cargols amb cap de ferro o acer, excepte hexagonals 2594113806 4.120.488 kg 9.777
Cargols per a fusta, de ferro o acer 2594115308 s. e. .. s. e.
Femelles d'acer inoxidable 2594118407 s. e. .. s. e.
Femelles de ferro o acer (incloses les autoblocants), excepte les d'acer inoxidable 2594118603 s. e. .. s. e.
Articles roscats, de fosa, de ferro o acer, ncaa 2594119002 2.771.681 kg 12.138
Volanderes sense roscar, de molla i les altres de seguretat, de fosa, de ferro o acer 2594121008 s. e. .. s. e.
Altres volanderes de ferro o acer, excepte les de molla i les altres de seguretat 2594123004 142.089 kg 642
Reblons de ferro o acer (fins i tot els parcialment buits), excepte els tubulars o d'espiga fesa polivalents 2594125009 s. e. .. s. e.
Passadors, clavilles i xavetes i articles similars, sense roscar, de ferro o acer, excepte volanderes i reblons 2594127005 110.584 kg 534
Articles roscats i sense roscar de subjecció, de coure 259413 2.732.214 kg 12.742
Volanderes, reblons, xavetes, xinxetes i similars, sense rosca, de coure 2594131007 s. e. .. s. e.
Cargols, perns i femelles, de coure 2594134001 s. e. .. s. e.
Articles roscats de coure ncaa 2594137004 s. e. .. s. e.
Aigüeres i lavabos, d'acer inoxidable 2599111008 48.447 unitats 2.130
Banyeres de ferro o acer (esmaltades i sense esmaltar) 2599112701 s. e. .. s. e.
Altres articles d'higiene o tocador i els components, de fosa, de ferro o acer 2599113101 119.279 kg 4.200
Articles d'higiene o tocador i els components, de coure 2599113500 s. e. .. s. e.
Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components d'acer inoxidable, excepte coberts 2599122501 1.570.477 kg 11.639
Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, de ferro o acer, esmaltats, excepte de ferro fos 2599123708 1.029.725 kg 1.676
Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, de ferro no fos o d'acer inoxidable (pintats, envernissats, etc.), excepte esmaltats 2599124507 s. e. .. s. e.
Articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components, d'alumini, colats o emmotllats 2599125504 s. e. .. s. e.
Altres articles de taula, cuina o d'ús domèstic i els components i fregalls, guants i articles similars per fregar o enllustrar, de llana, de ferro o acer 2599128002 s. e. .. s. e.
Caixes de cabals blindades o reforçades, caixes fortes, portes i calaixos de seguretat per a cambres cuirassades, de metalls comuns 2599212001 s. e. .. s. e.
Arquetes, caixes de seguretat i articles similars, de metalls comuns 2599217000 .. .. 9.922
Classificadors, fitxers, caixes de classificació, safates de correspondència, plomers (gots o capses per a plomes d'escriure), porta-segells i material similar d'oficina, de metall comú, excepte mobles d'oficina i papereres 2599220004 s. e. .. s. e.
Grapes en bandes o tires de metalls comuns, per a oficina, tapisseria i embalatge 2599235002 s. e. .. s. e.
Estatuetes i altres objectes de decoració, marcs per a fotografies, gravats o similars i miralls, de metalls comuns 2599240002 .. .. 2.077
Ganxos, ullets, anells per a ullets i similars, de metalls comuns, utilitzats en peces de vestir, calçat, tendals, marroquineria, articles de viatge o altres articles confeccionats, excepte mosquetons, reblons, botons de pressió i polsadors 2599253005 s. e. .. s. e.
Reblons tubulars o amb espiga fesa, de metalls comuns 2599255000 s. e. .. s. e.
Articles com ara tanques, muntures amb tanques, sivelles, granadures i lluentons (inclosos els components), de metalls comuns 2599257006 .. .. 8.216
Hèlices per a vaixells amb les paletes 2599260000 s. e. .. s. e.
Material fix per a vies fèrries, inclòs el tramvia, i els components 2599291005 s. e. .. s. e.
Altres manufactures emmotllades, de fosa no mal·leable, de ferro o acer 2599291303 86.335 kg 1.206
Altres manufactures emmotllades, de fosa, de ferro o acer 2599291909 s. e. .. s. e.
Altres manufactures forjades o estampades, però sense treballar d'una altra manera, de ferro o acer 2599292205 38.376.517 kg 104.105
Manufactures acabades de filferro de ferro o acer, llaços, trampes, etc., lligams per a farratge, anells nasals, ganxos per matalassos, ganxos de carnisser, penjadors per rajoles i papereres, excepte bastidors per a pantalles 2599292509 1.974.140 kg 11.056
Agulles de ganxo, rulós, arrissadors, bigudins i articles de perruqueria similars, i els components, de metall, excepte aparells de perruqueria electrotèrmics 2599292804 s. e. .. s. e.
Pintes, passadors i articles similars, excepte els de cautxú endurit o de plàstic i els aparells de perruqueria electrotèrmics 2599292907 s. e. .. s. e.
Escales i escambells de mà i amovibles (d'aeroports, etc.), de ferro o acer, excepte forjats o estampats 2599293108 215.904 unitats 7.740
Bobines per a cables, tubs i articles similars, de ferro o acer 2599293507 s. e. .. s. e.
Ventiladors no mecànics, canalons, ganxos i articles similars de ferro o acer utilitzats en la indústria de la construcció, excepte forjats o estampats 2599293706 202.427 kg 1.517
Tabaqueres, portacigarrets, polvoreres, estotjos per a cosmètics i objectes similars de butxaca, reixes de xapa i articles similars per filtrar l'aigua a l'entrada de les clavegueres i altres manufactures, de ferro o acer, excepte de fosa 2599294505 .. .. 20.676
Altres manufactures d'alumini ncaa 2599295502 4.213.980 kg 28.957
Altres manufactures de coure ncaa 2599295807 s. e. .. s. e.
Tubs flexibles de ferro o acer, excepte els tubs de cautxú que incorporen o tenen instal·lats reforços metàl·lics externs i tubs flexibles en forma de peces de maquinària o automòbils 2599298308 2.688.352 kg 33.612
Tubs flexibles de metalls comuns, excepte els tubs de cautxú que incorporen o tenen instal·lats reforços metàl·lics externs i tubs flexibles en forma de peces de maquinària o automòbils i els de ferro o acer 2599298506 s. e. .. s. e.
Plaques indicadores, plaques rètol, plaques d'adreces, xifres, lletres i signes diversos, de metalls comuns, excepte lluminosos 2599298705 4.096.020 kg 24.137
Total venda de productes de la branca 1.041.585
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 254 i 259 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)