Productes informàtics i electrònics

Productes informàtics i electrònics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Díodes semiconductors emissors de llum (LED); dispositius fotosensibles semiconductors, fins i tot acoblats en mòduls o panells: díodes emissors de llum (fins i tot els díodes làser) 2611222008 s. e. .. s. e.
Dispositius semiconductors fotosensibles; cèl·lules fotoconductores o fotovoltaiques (solars, fotodíodes, fototransistors, fototiristors, parells fotoelèctrics i fotorelés) 2611224004 s. e. .. s. e.
Altres processadors i controladors fins i tot combinats amb memòries, convertidors, circuits lògics, amplificadors, rellotges o altres circuits 2611300609 s. e. .. s. e.
Altres circuits electrònics integrats, excepte circuits multixip 2611309404 52.897.984 unitats 64.499
Components dels circuits integrats i microprocessadors electrònics, excepte els que només consten d'elements passius 2611409006 .. .. 3.081
Circuits impresos múltiples que només portin elements conductors i contactes 2611502004 10.955.782 unitats 124.822
Circuits impresos que només portin elements conductors i contactes, excepte els múltiples 2611505007 25.920.485 unitats 25.892
Xarxes passives, incloses les de resistències o condensadors, excepte les de xips de resistències o condensadors, les que continguin elements actius i les híbrides 2612108000 7.731.737 unitats 36.992
Equips de comunicacions de xarxa (concentradors, encaminadors i passarel·les) LAN i WAN i targetes de so, vídeo, xarxa i similars per a màquines de tractament automàtic de dades 2612200002 6.868 unitats 1.237
Targetes intel·ligents 2612300008 s. e. .. s. e.
Terminals de punt de venda, caixers automàtics i similars que puguin connectar-se a ordinadors o a xarxes 2620120008 s. e. .. s. e.
Ordinadors personals, excepte els portàtils 2620130007 s. e. .. s. e.
Ordinadors presentats en forma de sistemes 2620140006 s. e. .. s. e.
Ordinadors (excepte els portàtils, els de taula i els presentats en forma de sistema), fins i tot amb 1 o 2 tipus d'unitats: unitat de memòria, unitat d'entrada o de sortida 2620150005 s. e. .. s. e.
Impressores, copiadores i fax, aptes per ser connectats a un ordinador o una xarxa, excepte màquines que imprimeixin mitjançant planxes, cilindres i altres elements, i màquines que efectuen dos o més de les següents funcions: impressió, còpia o fax 2620164006 s. e. .. s. e.
Teclats, encara que incloguin unitats de memòria en el mateix embolcall 2620165003 s. e. .. s. e.
Altres unitats d'entrada i/o sortida (aparells digitals d'autoservei, ratolins i similars) encara que incloguin unitats de memòria en el mateix embolcall 2620166001 s. e. .. s. e.
Pantalles i projectors utilitzats en informàtica 2620170003 s. e. .. s. e.
Altres ordinadors i equips informàtics 2620300001 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'ordinadors i equips informàtics, excepte ratolins i lectors de disc dur 2620400006 s. e. .. s. e.
Emissors per a radiodifusió i televisió sense aparell receptor 2630120007 s. e. .. s. e.
Càmeres de televisió, incloses les de circuit tancat, excepte les de vídeo 2630130006 s. e. .. s. e.
Aparells per a la recepció, conversió, transmissió o regeneració de veu, imatge o altres dades, inclosos els de commutació i encaminament ("switching and routing apparatus") 2630232007 s. e. .. s. e.
Altres telèfons (inclou videòfons) 2630233005 s. e. .. s. e.
Receptors portàtils per a trucada i cerca de persones 2630234003 s. e. .. s. e.
Altres aparells de transmissió o recepció de veu, imatge o altres dades, inclosos els de comunicació en xarxa 2630237006 15.403 unitats 9.951
Components i peces soltes d'aparells elèctrics de telefonia o telegrafia, excepte antenes 2630300000 .. .. 10.118
Antenes telescòpiques i antenes de banyes per a aparells portàtils en vehicles automòbils 2630401003 s. e. .. s. e.
Antenes d'exterior per a ràdio i televisió, fins i tot els sistemes rotors, excepte per a recepció per satèl·lit, amplificadors d'antena i oscil·ladors de radiofreqüència 2630403903 s. e. .. s. e.
Antenes i reflectors d'antenes d'aparells elèctrics de telefonia o telegrafia i els components 2630404007 s. e. .. s. e.
Altres antenes, filtres i separadors d'antenes i els components 2630406002 .. .. 18.009
Mobles i embolcalls d'emissores i receptors de ràdio i televisió, càmeres de televisió, etc.; components destinats a càmeres televisió i receptors ràdio o televisió ncaa 2630407000 s. e. .. s. e.
Avisadors elèctrics de protecció contra robatoris, incendis o similars per a edificis 2630508001 1.095.548 unitats 19.598
Giradiscos, tocadiscos, reproductors de cassets i altres aparells de reproducció de so 2640310008 s. e. .. s. e.
Monitors i projectors que no incorporin un aparell receptor de televisió i que no s'utilitzin principalment en un sistema automàtic de tractament de dades 2640340005 6.932 unitats 9.948
Micròfons i els suports, excepte micròfons sense fil amb transmissor 2640410003 s. e. .. s. e.
Caixes acústiques muntades amb un sol altaveu, fins i tot els marcs o armaris projectats especialment per contenir altaveus 2640423502 s. e. .. s. e.
Caixes acústiques muntades amb diversos altaveus, fins i tot els marcs o armaris projectats especialment per contenir altaveus 2640423701 s. e. .. s. e.
Amplificadors elèctrics d'audiofreqüència per a telefonia o mesurament, excepte els amplificadors d'alta freqüència o freqüència intermèdia 2640435506 s. e. .. s. e.
Aparells elèctrics d'amplificació del so, fins i tot els sistemes de megafonia amb micròfon i altaveu 2640437006 s. e. .. s. e.
Receptors de radiotelefonia o radiotelegrafia, excepte els portàtils de trucada o cerca de persones i els combinats amb receptors de ràdio 2640440000 s. e. .. s. e.
Components de micròfons, altaveus, auriculars i amplificadors (caixes o xassissos per a altaveus) 2640518009 s. e. .. s. e.
Components d'emissors o receptors de ràdio 2640520005 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 443.732
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 261 a 264 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)