Instruments de mesura i òptica i equips fotogràfics i electromèdics

Instruments de mesura i òptica i equips fotogràfics i electromèdics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Teodolits i taquímetres; instruments i aparells de fotogrametria; instruments i aparells de meteorologia, hidrologia i geofísica; de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament i hidrografia, etc., excepte les brúixoles, els nivells, els compassos i els telèmetres 2651120003 s. e. .. s. e.
Aparells de radiogoniometria, inclosos radiofars, radiobalises, receptors i radiocompassos equipats amb múltiples antenes o amb una antena de quadre direccional 2651205009 s. e. .. s. e.
Aparells de radiotelecomandament, fins i tot per vaixells, aeronaus sense pilot, coets, míssils, joguines, models i maquetes, maquinària i explosió de mines 2651208003 1.398.581 unitats 16.563
Micròmetres i calibradors, excepte els calibres sense òrgans regulables per a magnituds geomètriques 2651330003 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells per a la mesura de magnituds elèctriques sense dispositiu registrador 2651430008 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques i de radiacions destinats a la telecomunicació 2651440007 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells per a la mesura o control de magnituds elèctriques: de discos, oblies o dispositius semiconductors, de guany de potència, etc., excepte els oscil·loscopis i els oscil·lògrafs catòdics 2651450006 482.029 unitats 15.473
Hidròmetres, termòmetres, piròmetres, baròmetres higròmetres i psicròmetres 265151 169.847 unitats 2.039
Altres termòmetres i piròmetres, sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, electrònics 2651513503 s. e. .. s. e.
Altres termòmetres i piròmetres, sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, ncaa, no electrònics 2651513901 s. e. .. s. e.
Densímetres, higròmetres, areòmetres, psicròmetres, pesalíquids, etc., sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, electrònics 2651517504 s. e. .. s. e.
Densímetres, higròmetres, areòmetres, psicròmetres, pesalíquids, etc., sense combinar amb instruments de fora d'aquest grup, no electrònics 2651517902 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, cabalímetres 2651523502 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, excepte cabalímetres 2651523900 16.886 unitats 1.661
Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, cabalímetres 2651525507 14.645 unitats 3.154
Instruments i aparells no electrònics per a la mesura o control del cabal o del nivell de líquids, excepte cabalímetres 2651525905 99.720 unitats 2.424
Instruments i aparells per a la mesura o control de la pressió de líquids o gasos, electrònics 2651527104 s. e. .. s. e.
Manòmetres d'espira o membrana manomètrica metàl·lica 2651527400 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells per a la mesura o control de la pressió de líquids o gasos 2651527901 127.661 unitats 2.592
Altres instruments i aparells per a la mesura o control de característiques de líquids o gasos, electrònics 2651528303 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells per a la mesura o control de característiques de líquids o gasos, no electrònics 2651528909 s. e. .. s. e.
Analitzadors de gasos o de fums, electrònics 2651531307 116 unitats 404
Analitzadors de gasos o de fums, no electrònics 2651531903 s. e. .. s. e.
Espectròmetres, espectrofotòmetres i espectrògrafs que utilitzen radiacions òptiques (ultraviolades, visibles, infraroigs) 2651533005 s. e. .. s. e.
Ph-metres, mesuradors redox i altres aparells electrònics per mesurar la conductivitat i magnituds electroquímiques, fins i tot els de laboratori i els utilitzats en el control de processos 2651538101 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells electrònics per a anàlisis físiques o químiques 2651538302 252.857 unitats 53.023
Instruments i aparells no electrònics per a anàlisis físiques o químiques (inclou viscosímetres, porosímetres i dilatòmetres) 2651539508 8.252 unitats 4.601
Màquines i aparells per a assaigs de les propietats mecàniques de materials (metalls, tèxtils, paper, cartó, plàstic, fusta, formigó, cautxú, cuir o linòleum) 2651620005 s. e. .. s. e.
Comptadors de líquids (fins i tot els de calibratge), excepte bombes 2651635003 s. e. .. s. e.
Comptadors d'electricitat (fins i tot els de calibratge), excepte voltímetres, amperímetres, wattímetres i similars 2651637009 39.123 unitats 1.089
Compta-revolucions, comptadors de producció, taxímetres, velocímetres, tacòmetres i estroboscopis 265164 78.308 unitats 4.245
Compta-revolucions, comptadors de producció, d'entrades i de billar, taxímetres, comptaquilòmetres, podòmetres, comptadors portàtils i d'impulsos i cronòmetres 2651643007 s. e. .. s. e.
Velocímetres per a vehicles terrestres 2651645300 s. e. .. s. e.
Velocímetres i tacòmetres, excepte per a vehicles automòbils 2651645508 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, hidràulics o pneumàtics 2651650002 s. e. .. s. e.
Bancs de proves 2651662007 578.571 kg 15.287
Instruments i aparells de mesura o control, excepte els bancs de proves, instruments i aparells òptics i màquines per equilibrar peces mecàniques 2651669002 44.353 unitats 15.828
Instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, termòstats electrònics 2651701507 s. e. .. s. e.
Instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, termòstats no electrònics 2651701905 278.691 unitats 1.227
Instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, manòstats (pressòstats) 2651703007 s. e. .. s. e.
Altres instruments i aparells per a la regulació i control automàtics, excepte hidràulics o pneumàtics 2651709004 11.730.906 unitats 71.955
Components i accessoris d'instruments i aparells de meteorologia, geofísica i similars; d'instruments de dibuix, càlcul, mesures de longitud i similars; d'instruments i aparells de mesura i control; micròtoms i els components 2651820007 .. .. 13.006
Components i accessoris de comptadors d'electricitat 2651843307 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'altres comptadors, velocímetres, tacòmetres, compta-revolucions, comptadors de producció, taxímetres i estroboscopis 2651845004 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'instruments de regulació i control automàtics, mesura i control 2651853008 .. .. 6.522
Components i accessoris de termòstats, manòstats i altres aparells de regulació i control 2651855003 .. .. 1.608
Components i accessoris d'instruments i aparells de navegació i d'instruments i aparells per a assaigs 2651860003 s. e. .. s. e.
Despertadors, rellotges de paret i altres rellotges 2652140009 s. e. .. s. e.
Registradors d'assistència, datadors i comptadors 2652241002 4.083 unitats 3.308
Parquímetres, aparells de control de temps i aparells per mesurar, registrar o indicar d'una altra manera els intervals de temps, amb mecanisme de rellotgeria o motor sincrònic, excepte els rellotges, registradors d'assistència i indicadors de data 2652244006 s. e. .. s. e.
Interruptors horaris amb mecanisme de rellotgeria o amb motor sincrònic, inclosos els que obren i tanquen circuits d'alimentació d'aparells elèctrics 2652247009 s. e. .. s. e.
Altres aparells de raigs X de radiografia o radioteràpia 2660111907 s. e. .. s. e.
Altres aparells d'electrodiagnòstic, excepte els electrocardiògrafs 2660128007 s. e. .. s. e.
Aparells de raigs ultraviolats o infrarojos per a ús mèdic, quirúrgic, odontològic o veterinari 2660130003 s. e. .. s. e.
Audiòfons, excepte els components i accessoris 2660143304 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'audiòfons 2660143900 s. e. .. s. e.
Aparells fotogràfics amb autorevelatge i aparells fotogràfics ncaa 2670140001 s. e. .. s. e.
Dispositius per produir flaixos (incloses les làmpades fotogràfiques de cub i de llampada, etc.), ampliadores fotogràfiques, aparells per a laboratoris fotogràfics, negatoscopis, pantalles de projecció, projectors de diapositives i d'altres imatges 2670191004 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'equips fotogràfics (inclou monopeus, bípodes i trípodes) 2670199007 s. e. .. s. e.
Exposímetres, estroboscopis, instruments i aparells per a control de discos oblies (“wafers”), dispositius, semiconductors, o per a control de màscares o retícules utilitzades en la fabricació de dispositius semiconductors, etc. 2670249007 s. e. .. s. e.
Components i accessoris d'instruments i aparells per a control de discos (“wafers”), dispositius, semiconductors, màscares i similars 2670263008 s. e. .. s. e.
Targetes amb una tira magnètica incorporada 2680140000 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 363.132
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 265 a 268 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn