Maquinària i materials elèctrics, excepte aparells domèstics

Maquinària i materials elèctrics, excepte aparells domèstics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Motors amb una de potència <= a 37,5 W, inclosos motors sincronitzats amb una potència <= a 18 W, motors universals, motors de corrent altern i motors de corrent continu 2711101003 s. e. .. s. e.
Motors i generadors de corrent continu, amb una potència > a 37,5 W i <= a 750 W, excepte els d'arrencada per a motors d'explosió 2711103009 4.588.578 unitats 54.592
Motors i generadors de corrent continu, amb una potència > a 750 W i <= a 75 kW 2711105004 s. e. .. s. e.
Motors i generadors de corrent continu, amb una potència > a 75 kW i <= a 375 kW, excepte els d'arrencada per a motors d'explosió 2711107000 s. e. .. s. e.
Motors elèctrics universals amb una potència > a 37,5 W 2711210009 s. e. .. s. e.
Motors de corrent altern monofàsics amb una potència > a 37,5 W i <= a 750 W 2711223002 593.796 unitats 18.708
Motors de corrent altern monofàsics amb una potència > a 750 W 2711225007 s. e. .. s. e.
Motors de corrent altern polifàsics amb una potència <= a 750 W 2711230007 150.409 unitats 9.022
Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 750 W i <= a 7,5 kW 2711240304 45.520 unitats 13.179
Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 7,5 kW i <= a 37 kW 2711240502 s. e. .. s. e.
Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 37 kW i <= a 75 kW 2711240701 s. e. .. s. e.
Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 75 kW i <= a 375 kW 2711254007 s. e. .. s. e.
Motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 375 kW i <= a 750 kW 2711256002 s. e. .. s. e.
Altres motors de corrent altern polifàsics amb una potència > a 750 kW 2711259006 s. e. .. s. e.
Generadors de corrent altern (alternadors) amb una potència <= a 75 kVA 2711261002 s. e. .. s. e.
Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència <= a 7,5 kVA 2711311003 s. e. .. s. e.
Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència > a 75 kVA i <= a 375 kVA 2711313009 s. e. .. s. e.
Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència > a 375 kVA i <= a 750 kVA 2711315004 s. e. .. s. e.
Grups electrògens amb motor d'èmbol d'explosió i encesa per compressió (motors dièsel i semidièsel) amb una potència > a 750 kVA 2711317000 s. e. .. s. e.
Grups electrògens amb motor d'èmbol d'encesa per guspira (motor d'explosió) amb una potència <= a 7,5 kVA 2711323306 s. e. .. s. e.
Grups electrògens amb motor d'èmbol d'encesa per guspira (motor d'explosió) amb una potència > a 7,5 kVA 2711323504 s. e. .. s. e.
Transformadors de mesura amb una potència <= a 1 kVA, inclosos els mesuradors de voltatge, excepte els de dielèctric líquid 2711422005 395.898 unitats 5.442
Transformadors amb una potència <= a 1 kVA, excepte de mesura i els de dielèctric líquid 2711424001 688.075 unitats 6.477
Altres transformadors amb una potència > a 1 kVA i <= a 16 kVA 2711426006 18.369 unitats 4.681
Altres transformadors amb una potència > a 16 kVA i <= a 500 kVA 2711433002 13.251 unitats 6.788
Balastos o reactàncies per a làmpades o tubs de descàrrega i altres inductors 271150 300.753 unitats 2.979
Bobines de reactància, fins i tot amb condensador acoblat 2711501300 s. e. .. s. e.
Balastos o reactàncies per a làmpades o tubs de descàrrega, excepte inductors 2711501508 s. e. .. s. e.
Inductors, excepte bobines d'inducció o de desviació per tubs catòdics o llums o tubs de descàrrega 2711508007 s. e. .. s. e.
Components identificables com a destinats exclusivament o principalment a motors elèctrics, generadors, grups electrògens i convertidors rotatius elèctrics (inclou components de generadors eòlics), excepte les piles de combustible 2711611004 .. .. 19.903
Components de transformadors, de bobines de reactància i d'autoinducció, nuclis de ferrita 2711620303 s. e. .. s. e.
Altres components de transformadors, de bobines de reactància i d'autoinducció 2711620501 s. e. .. s. e.
Components de convertidors estàtics del tipus utilitzats en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques per al tractament de la informació o el processament de dades i les unitats 2711620806 .. .. 393
Aparells elèctrics per a la connexió o protecció de circuits elèctrics, d'una tensió > a 1.000 V 271210 7.672 unitats 4.449
Seccionadors i interruptors d'una tensió > a 1.000 V 2712103007 s. e. .. s. e.
Parallamps i limitadors de tensió, d'una tensió > a 1.000 V 2712104102 s. e. .. s. e.
Fusibles d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat <= a 10 A 2712213001 s. e. .. s. e.
Fusibles d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 10 A i <= a 63 A 2712215006 s. e. .. s. e.
Fusibles d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 63 A 2712217002 s. e. .. s. e.
Aparells per a la protecció de circuits elèctrics ncaa d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat <= a 16 A 2712233009 s. e. .. s. e.
Aparells per a la protecció de circuits elèctrics ncaa d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 16 A i <= a 125 A 2712235004 1.548.155 unitats 17.271
Aparells per a la protecció de circuits elèctrics ncaa d'una tensió <= a 1.000 V i d'una intensitat > a 125 A 2712237000 s. e. .. s. e.
Relés d'una tensió <= a 1.000 V 271224 8.224 unitats 603
Relés (inclosos els electrònics) d'una tensió <= a 60 V i d'una intensitat <= a 2 A 2712243306 s. e. .. s. e.
Relés (inclosos els electrònics) d'una tensió <= a 60 V i d'una intensitat > a 2 A 2712243504 s. e. .. s. e.
Relés (inclosos els electrònics) d'una tensió > a 60 V i < = a 1.000 V 2712245003 s. e. .. s. e.
Armaris de control numèric amb màquina d'elaboració de dades d'una tensió <= a 1.000 V 2712313007 1.054 unitats 3.283
Comandaments programables industrials d'una tensió <= a 1.000 V 2712315002 1.462 unitats 6.312
Altres suports de control i distribució d'electricitat d'una tensió <= a 1.000 V 2712317008 183.587 unitats 43.755
Quadres, taulers, consoles, armaris i la resta de combinacions d'aparells de control i distribució d'electricitat per a una tensió > a 1.000 V i <= a 72,5 kV 2712320300 8.598 unitats 11.430
Quadres, taulers, consoles, armaris i la resta de combinacions d'aparells de control i distribució d'electricitat per a una tensió > a 72,5 kV 2712320508 s. e. .. s. e.
Quadres, armaris, consoles, taulers, pupitres i altres suports d'aparells de control i distribució elèctrics, excepte els equipats amb aquests aparells 2712403003 3.401.796 unitats 85.262
Components identificables dels aparells de distribució i control elèctrics ncaa 2712409000 .. .. 46.262
Piles i bateries de piles elèctriques 2720110005 s. e. .. s. e.
Acumuladors elèctrics de plom per a l'arrencada de motors d'èmbol 2720210000 s. e. .. s. e.
Cables de fibra òptica, constituïts per fibres enfundades individualment, per a transmissió d'informació, fins i tot units a conductors elèctrics o amb peces de connexió 2731110002 s. e. .. s. e.
Fibres òptiques i feixos de fibres òptiques; cables de fibra òptica, excepte els constituïts per fibres enfundades individualment 2731120001 s. e. .. s. e.
Filferros aïllats per bobinar 2732110000 s. e. .. s. e.
Cables coaxials per a control i transmissió de dades amb o sense peces de connexió 2732120009 85.784 kg 450
Altres conductors elèctrics sense peces de connexió per a una tensió <= a 1.000 V 2732138001 104.061.461 kg 574.499
Altres conductors elèctrics aïllats, per a una tensió > a 1.000 V 2732140007 26.404.340 kg 177.317
Aparells elèctrics per desconnectar circuits, inclosos els interruptors de botó o rotatius, excepte relés, per a una tensió <= a 1.000 V 2733110008 299.649.839 unitats 229.981
Portalàmpades d'una tensió <= a 1.000 V 2733120007 492.336 unitats 215
Connectors coaxials d'una tensió <= a 1.000 V 2733131004 s. e. .. s. e.
Clavilles i preses de corrent que no siguin per a cables coaxials i circuits impresos, d'una tensió <= a 1000 V 2733135005 426.650.081 unitats 26.483
Elements prefabricats per a canalitzacions elèctriques, d'una tensió <= a 1.000 V 2733136003 s. e. .. s. e.
Altres connexions i elements de contacte, per a fils i cables, d'una tensió <= a 1000 V 2733137001 12.130.907.405 unitats 160.716
Altres aparells per a connexions de circuits elèctrics, d'una tensió <= a 1.000 V 2733138009 s. e. .. s. e.
Perfils i conductes de cables per a canalitzacions elèctriques de plàstic 2733141003 s. e. .. s. e.
Peces de plàstic per a l'aïllament de màquines, aparells o instal·lacions, excepte per a l'aïllament elèctric 2733143009 2.092.360 kg 16.674
Làmpades d'incandescència, de potència < = a 200 W i voltatge > a 100 V, fins i tot reflectores, excepte de raigs ultraviolats o infrarojos, d'incandescència halògenes de wolframi i fars o unitats segellats 2740130001 s. e. .. s. e.
Làmpades i tubs de rajos ultraviolats i infrarojos i làmpades d'arc 2740157004 s. e. .. s. e.
Làmpades elèctriques portàtils que funcionin amb la seva pròpia font d'energia (piles, acumuladors o electromagnètiques), excepte les utilitzades en cicles o automòbils 2740210008 s. e. .. s. e.
Làmpades elèctriques de capçalera, de taula, d'oficina o de peu 2740220007 2.324.574 unitats 75.449
Anuncis, rètols, plaques indicadores, lluminosos i articles similars 2740240005 14.890 unitats 14.444
Làmpades i projectors elèctrics, per penjar o fixar al sostre o paret, excepte els utilitzats per il·luminar espais públics 2740250004 4.898.888 unitats 126.759
Projectors, fins i tot per a escenaris i estudis fotogràfics o cinematogràfics 2740301003 s. e. .. s. e.
Equips d'enllumenat elèctric de senyalització visual per a vehicles de motor, excepte làmpades elèctriques d'incandescència o de descàrrega, fars o unitats segellats, làmpades i tubs de raigs ultraviolats i infrarojos i llums d'arc 2740303009 4.729.137 kg 87.888
Aparells elèctrics d'enllumenat (excepte projectors), de plàstic o un altre material, dels tipus utilitzats per a làmpades i tubs d'incandescència i per a tubs fluorescents (escenaris, jardins, túnels, senyalització marítima, aèria, etc.), inclou conjunts d'il·luminació per a arbres de Nadal i làmpades LED 2740309006 514.719 unitats 34.281
Components de làmpades elèctriques d'incandescència o de descàrrega, inclosos els fars i unitats segellats, les làmpades i tubs de raigs ultraviolats i infrarojos i les làmpades d'arc 2740410009 s. e. .. s. e.
Components d'aparells d'enllumenat, rètols lluminosos i rètols similars, etc. (excepte de vidre i plàstic): guies, pantalles (fins i tot les armadures), globus, tulipes, etc. 2740425007 .. .. 6.929
Màquines amb funció de traducció o diccionari, amplificadors d'antena i altres màquines i aparells elèctrics amb funció pròpia, excepte carregadors d'acumuladors, bancs i sostres solars i aparells similars per al bronzejat 2790115007 .. .. 6.055
Aïlladors elèctrics; peces aïllants per a màquines o material elèctrics; tubs per a la conducció elèctrica 279012 977.247 kg 5.887
Aïlladors elèctrics per fixar, suportar o guiar els conductors elèctrics o aïllar els uns dels altres i de terra, excepte de vidre i de ceràmica 2790123001 s. e. .. s. e.
Altres peces aïllants per a màquines, aparells o instal·lacions; tubs aïlladors i els accessoris, de metall aïllat interiorment, ncaa, excepte de ceràmica i de plàstic 2790128000 s. e. .. s. e.
Elèctrodes de carbó, excepte per a forns 2790135005 s. e. .. s. e.
Escombretes de carbó 2790137001 228.986 kg 5.166
Articles de grafit o d'altres carbonis fins i tot amb metall, per a usos elèctrics, excepte elèctrodes i escombretes de carbó 2790139007 s. e. .. s. e.
Taulers indicadors amb dispositius de cristalls líquids (LCD) 2790202000 s. e. .. s. e.
Taulers indicadors amb dispositius de díodes emissors de llum (LED) 2790205003 38.300 kg 3.105
Altres aparells elèctrics de senyalització acústica o visual (timbres elèctrics, indicadors d'ascensors i similars) 2790208007 106.322 kg 7.283
Soldadors i pistoles per a soldadura 2790310903 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a soldadura forta o per a soldadura tova, excepte soldadors i pistoles per soldar 2790311808 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per soldar metalls per resistència 2790314507 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per soldar metalls i manuals amb elèctrodes recoberts 2790316304 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per soldar metalls, per arc en atmosfera protectora 2790317206 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells elèctrics per al tractament de metalls, excepte de soldadura 2790318109 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per soldar materials termoplàstics i altres materials ncaa 2790319107 s. e. .. s. e.
Components i accessoris per a màquines i aparells per soldar, elèctrics 2790320008 .. .. 22.454
Components d'aparells de senyalització elèctrica, equips de seguretat o control del trànsit per via fèrria, carretera o vies navegables interiors, àrees d'estacionament i instal·lacions portuàries i aeroportuàries 2790333001 .. .. 681
Components d'avisadors elèctrics de protecció i senyalització acústica o visual 2790335006 s. e. .. s. e.
Components de màquines i aparells elèctrics amb funció pròpia ncaa 2790337002 .. .. 3.695
Components elèctrics de màquines o d'aparells, ncaa 2790339008 .. .. 18.689
Convertidors estàtics, rectificadors, excepte dels utilitzats en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques de tractament de dades i les unitats 2790413008 75.302 unitats 6.487
Convertidors estàtics, carregadors d'acumuladors 2790413306 64.817 unitats 14.536
Unitats d'alimentació elèctrica del tipus utilitzades en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques per al tractament de la informació o el processament de dades i les unitats 2790414006 s. e. .. s. e.
Inversors de potència (onduladors), amb una potència <= a 7,5 kVA 2790415301 s. e. .. s. e.
Inversors de potència (onduladors), amb una potència > a 7,5 kVA 2790415509 s. e. .. s. e.
Convertidors estàtics, excepte els de material semiconductor policristal·lí, els projectats especialment per soldar però sense equipament de soldadura, carregadors d'acumuladors, rectificadors i onduladors 2790417009 s. e. .. s. e.
Components de convertidors estàtics, excepte els del tipus utilitzats en els aparells de telecomunicacions, en les màquines automàtiques per al tractament de la informació o el processament de dades i les unitats 2790419005 s. e. .. s. e.
Conductors elèctrics amb peces de connexió, per a una tensió <= a 1.000 V, excepte coaxials 2790440001 227.597 kg 5.481
Generadors de senyals 2790453004 s. e. .. s. e.
Acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens electromagnètics, excepte frens mecànics, hidràulics o pneumàtics controlats per dispositius electromagnètics 2790455009 11.137 unitats 1.015
Electroimants i caps elevadors electromagnètics (excepte d'ús mèdic) i els components, plats, mandrins i dispositius similars electromagnètics o magnètics de subjecció i els components 2790456007 s. e. .. s. e.
Condensadors elèctrics fixos, per a xarxes elèctriques de 50/60 Hz capaços d'absorbir una potència reactiva >= a 0,5 kvar 2790510007 397.323 unitats 9.384
Altres condensadors elèctrics fixos ncaa 2790524008 s. e. .. s. e.
Condensadors elèctrics variables o ajustables 2790530005 s. e. .. s. e.
Resistències elèctriques variables bobinades (inclosos els reòstats i potenciòmetres) de potència <= a 20 W 2790605506 s. e. .. s. e.
Resistències elèctriques variables bobinades (inclosos els reòstats i potenciòmetres) de potència > a 20 W 2790605705 s. e. .. s. e.
Aparells elèctrics de senyalització, de seguretat, de control per a vies fèrries, excepte d'electromecànics 2790701005 s. e. .. s. e.
Altres aparells elèctrics de senyalització i seguretat per a carreteres, vies navegables interiors, àrees d'estacionament i instal·lacions portuàries i aeroportuàries, excepte electromecànics 2790703001 s. e. .. s. e.
Components de condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables 2790810002 s. e. .. s. e.
Components de resistències elèctriques, reòstats i potenciòmetres, excepte d'escalfament 2790820001 s. e. .. s. e.
Total venda de productes de la branca 2.393.182
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 271 a 274 i 279 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn