Saltar al contingut principal

Maquinària d'altres tipus per a usos específics

Maquinària d'altres tipus per a usos específics. Catalunya. 2017 Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries 2891113006 .. z ..
Components de convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries 2891123005 .. z ..
Cilindres de laminadores per a metalls 2891125000 .. z ..
Altres components de laminadores per a metalls, excepte els cilindres 2891127006 z z 29.639
Altres màquines de sondatge o de perforació, autopropulsades 2892125306 .. z ..
Pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores autopropulsades, la superestructura de les quals pugui girar 360º, excepte carregadores i pales carregadores de càrrega frontal 2892250001 .. z ..
Pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores autopropulsades, excepte carregadores i pales carregadores de càrrega frontal, i que la superestructura de les quals pugui girar 360º 2892263004 .. z ..
Màquines i aparells autopropulsats per explanar, anivellar, tragellar, excavar, compactar, piconar (aplanar), extreure o perforar terra o minerals 2892265009 .. z ..
Bolquets automotors projectats per utilitzar-los fora de la xarxa de carreteres (dúmpers) 2892281006 .. z ..
Altres tipus de maquinària per excavar 289230 1.301 unitats 11.615
Pales i turbofresadores llevaneus 2892303006 .. z ..
Màquines i aparells amb funció pròpia, per a obres públiques, construcció i treballs similars 2892309003 .. z ..
Màquines i aparells per classificar, garbellar, separar, rentar, trencar, triturar, moldre, mesclar o malaxar terra, pedra o altres materials sòlids, excepte formigoneres i mescladores de mineral i asfalt 2892403001 402 unitats 10.016
Formigoneres i aparells per barrejar ciment 2892405006 30.361 unitats 6.233
Components de màquines i aparells de sondatge o perforació 2892613006 .. z ..
Components d'equips de moviment de terres, grues (fins i tot les de pal per a vaixells), bastidors elevadors mòbils, excepte catúfols, pales, tenalles, mordasses i paletes (tot tipus d'equip de construcció) per a màquines de sondatge o de perforació 2892615001 z z 7.755
Components de màquines i aparells per classificar, moldre, mesclar i per a tractaments similars 2892620001 z z 6.251
Màquines i aparells per a la indústria làctia, fins i tot els homogeneïtzadors, les màquines d'irradiar i les de fabricar mantega o formatge 2893120007 311 unitats 18.181
Màquines i aparells per moldre o preparar cereals o llegums secs, excepte les d'ús rural 2893130006 .. z ..
Premses, espremedores i màquines similars per a la producció de vi, sidra, sucs de fruites o begudes similars 2893140005 .. z ..
Forns de pa, pastisseria o brioxeria, no elèctrics 2893153008 .. z ..
Cafeteres i altres aparells per a la preparació de cafè i d'altres begudes calentes, excepte domèstics 2893156001 .. z ..
Aparells no domèstics per cuinar o escalfar aliments, excepte els forns de túnel, de forn i cafeteres, no elèctrics 2893158007 7.359 unitats 10.645
Assecadors, evaporadors i concentradors per tractar productes agrícoles en processos que incloguin un canvi de temperatura 2893160003 .. z ..
Maquinària industrial per a fleca, pastisseria i galeteria, excepte els forns i els corrons de massa 2893171308 29.160 unitats 37.479
Màquines i aparells industrials per a confiteria, elaboració de cacau o fabricació de xocolata 2893172008 77 unitats 2.433
Màquines i aparells per a la indústria cervesera 2893174004 .. z ..
Màquines i aparells per a la indústria càrnia 2893175001 31.038 unitats 77.031
Maquinària industrial per a la preparació de fruites, fruits de closca, llegums i hortalisses, excepte de molineria o per preparar llegums secs 2893176009 .. z ..
Altres màquines i aparells per a la preparació i fabricació industrial d'aliments o begudes 2893177007 2.407 unitats 32.826
Màquines i aparells per a l'extracció o preparació d'olis o greixos animals o vegetals fixos 2893178005 390 unitats 30.765
Màquines i aparells per a la neteja, classificació o garbellament de llavors, grans o llegums secs 2893200004 .. z ..
Components per a premses, espremedores i màquines similars per a la producció de vi, sidra, suc de fruites o begudes similars 2893310009 z z 1.688
Components de màquines i aparells per a la preparació i fabricació industrial d'aliments o begudes 2893320008 z z 24.302
Components de màquines de mòlta o tractament de cereals o llegums secs 2893340006 .. z ..
Màquines per a l'extrusió, l'estiratge, la texturació o el tallament de matèries tèxtils manufacturades, màquines per a la preparació de fibres tèxtils 2894110006 .. z ..
Màquines per al filat, plegatge, retorciment, bobinat o debanament de matèries tèxtils 2894120005 1.368 unitats 21.763
Tricotoses circulars 2894143007 .. z ..
Tricotoses rectilínies, màquines de cosir per cadeneta i tricotoses d'ordit 2894145002 .. z ..
Màquines d'entorxar, de guipur, de tul, de puntes, de brodar, de passamaneria, de trenes, de xarxes o d'inserir flocs 2894147008 .. z ..
Màquines i aparells per estampar o imprimir matèries tèxtils, excepte òfset, flexografia, tipografia i heliografia 2894153006 .. z ..
Màquines i aparells per a la fabricació o acabament del feltre o teles sense teixir, formes de barreteria 2894211009 .. z ..
Màquines i premses per planxar, fins i tot les premses per fixar, excepte calandres 2894213005 762 unitats 13.820
Màquines per rentar, blanquejar o tenyir, fins i tot les escorredores, calandres i espolsadores, excepte les rentadores domèstiques o de bugaderia 2894215000 .. z ..
Màquines per enrotllar, desenrotllar, plegar, tallar o dentar els teixits 2894217006 123 unitats 5.207
Màquines utilitzades per recobrir teixits en la fabricació de revestiments de terres com linòleum o un altre tipus; màquines per aprestar, acabar, escórrer, tenyir, recobrir o impregnar filats, teixits i articles de confecció 2894218004 .. z ..
Rentadores domèstiques o de bugaderia amb capacitat > a 10 kg en pes de roba seca, fins i tot les rentadores assecadores 2894223004 9.980 unitats 55.160
Màquines de rentatge en sec 2894225009 .. z ..
Màquines per assecar roba, amb capacitat unitària expressada en pes de roba seca > a 10 kg 2894227005 3.244 unitats 9.931
Centrifugadores i assecadores de roba 2894230009 .. z ..
Altres màquines i aparells per a la fabricació o reparació de calçat, incloses les biselladores, aixamfranadores, retalladores de cuir, perforadores i punxonadores, excepte les de cosir 2894245007 .. z ..
Components i accessoris de màquines per a les fibres tèxtils i filatures 2894511003 z z 26.000
Components i accessoris de telers o de les màquines o aparells auxiliars, fins i tot les llançadores, les bobines per a telers, els lliços i els marcs de lliços 2894515004 .. z ..
Components i accessoris de telers per a teixits de punt i aparells auxiliars 2894517000 .. z ..
Components de màquines per rentar la roba, fins i tot amb dispositiu d'assecatge 2894521002 z z 12.638
Components de màquines i aparells per a la neteja d'altres tipus; planxar, assecar, blanquejar, tenyir, impregnar i altres acabaments 2894522000 z z 3.504
Mobles, basaments i tapes o cobertes per a màquines de cosir amb els components; altres components per a màquines de cosir 2894526001 .. z ..
Màquines i aparells per a la fabricació de paper o de cartó 2895111507 .. z ..
Màquines i aparells per a l'acabament de paper o de cartó 2895111706 61 unitats 18.005
Talladores bobinadores de paper i cartó, excepte de cisallar pel·lícules 2895113305 .. z ..
Talladores longitudinals o transversals de paper i cartó, excepte les de cisallar pel·lícules i les talladores bobinadores 2895113503 .. z ..
Talladores de paper o cartó, excepte les talladores bobinadores, les longitudinals o transversals i guillotines 2895114005 .. z ..
Màquines per a la fabricació de sacs, bosses o sobres de paper o de cartó 2895115002 .. z ..
Altres màquines i aparells per emmotllar articles de pasta de paper, de paper o de cartó 2895119004 .. z ..
Components de màquines i aparells per a la fabricació o l'acabament de paper o de cartó 2895125001 z z 17.582
Components de talladores, de màquines de fabricar sacs, bosses, sobres, caixes, tubs, tambors o similars i per emmotllar articles de pasta de paper, de paper o de cartó 2895127007 z z 5.244
Màquines per emmotllar per injecció cautxú o plàstics o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries 2896101000 628 unitats 17.912
Màquines per emmotllar per bufat cautxú o plàstic o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries 2896104004 .. z ..
Màquines per emmotllar en buit i altres màquines per a termoformat de cautxú o plàstics o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries 2896105001 .. z ..
Màquines o aparells per emmotllar o recautxutar pneumàtics o per emmotllar o formar cambres per a pneumàtics 2896106009 .. z ..
Altres premses per emmotllar o formar cautxú o plàstics, ncaa 2896107305 .. z ..
Altres màquines i aparells per emmotllar o formar cautxú o plàstics, ncaa 2896107503 .. z ..
Màquines per a la fabricació de productes esponjosos o cel·lulars, excepte per a la transformació de resines reactives 2896108408 .. z ..
Màquines per fragmentar cautxú o plàstics 2896109100 .. z ..
Màquines mescladores, malaxadores i agitadores per treballar cautxú o plàstics 2896109301 .. z ..
Màquines talladores i peladores per treballar cautxú o plàstic o per fabricar productes d'aquestes matèries 2896109509 .. z ..
Altres màquines i aparells per treballar cautxú o plàstic o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries, ncaa 2896109708 89 unitats 26.383
Components de màquines per treballar cautxú o plàstic o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries, excepte de maquinària per emmotllament 2896200007 z z 39.439
Impressores en òfset alimentades amb bobines 2899133007 .. z ..
Impressores flexogràfiques 2899143006 .. z ..
Màquines per a la impressió ncaa, excepte d'oficina 2899149003 7.382 unitats 40.534
Assecadores per a la fusta, pasta de paper, paper o cartó 2899313000 .. z ..
Assecadores no domèstiques (per criodessecació, per liofilització, de túnel, per a ceràmica, vidre i similars), excepte per a productes agrícoles i per a fusta, pasta de paper, paper o cartró 2899315005 13.376 unitats 27.658
Cavallets, gronxadors, casetes de tir i altres atraccions de fira (circs, zoològics i teatres ambulants) 2899320005 .. z ..
Altres màquines i aparells per treballar els metalls amb una funció pròpia, fins i tot les bobinadores de fils elèctrics, excepte els robots 2899390504 .. z ..
Altres màquines i aparells per mesclar, malaxar, trencar, triturar, moldre, garbellar, tamisar, homogeneïtzar, emulsionar o agitar amb una funció pròpia, excepte robots 2899391502 9.777 unitats 49.793
Robots industrials d'usos múltiples, excepte els projectats per complir una funció específica (com elevar, manipular, carregar o descarregar) 2899393508 .. z ..
Màquines i aparells utilitzats per a la fabricació o reparació de màscares o retícules, assemblatge dispositius semiconductors o circuits electrònics integrats i muntatge i manipulació 2899394506 .. z ..
Màquines de cordilleria o cableria 2899395007 .. z ..
Màquines i aparells per fer motlles de sorra per a fosa o altres emmotllats en ceràmica, formigó, guix i similars, ncaa 2899395305 .. z ..
Altres màquines i aparells amb finalitats específiques: aparells d'evaporació per refrigerar l'aire, passarel·les d'embarcament per a passatgers, etc. 2899395606 27.389 unitats 117.395
Màquines per equilibrar peces mecàniques 2899397003 .. z ..
Components de màquines per a la impressió i l'enquadernació 2899400002 z z 11.970
Components de màquines i aparells amb funció pròpia ncaa 2899528006 z z 50.447
Total venda de productes de la branca 1.192.535
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
z Dada no procedent.
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)