Maquinària d'altres tipus per a usos específics

Maquinària d'altres tipus per a usos específics. Catalunya. 2017. Dades provisionals Valor i quantitat de la producció venuda (per codi PRODCOM)
Nom del producte Codi ascendent Quantitat Unitat Milers €
Convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries 2891113006 s. e. .. s. e.
Components de convertidors, culleres de colada, lingoteres i màquines de colar (emmotllar) per a metal·lúrgia, acereries o foneries 2891123005 s. e. .. s. e.
Cilindres de laminadores per a metalls 2891125000 s. e. .. s. e.
Altres components de laminadores per a metalls, excepte els cilindres 2891127006 .. .. 29.639
Altres màquines de sondatge o de perforació, autopropulsades 2892125306 s. e. .. s. e.
Pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores autopropulsades, la superestructura de les quals pugui girar 360º, excepte carregadores i pales carregadores de càrrega frontal 2892250001 s. e. .. s. e.
Pales mecàniques, excavadores, carregadores i pales carregadores autopropulsades, excepte carregadores i pales carregadores de càrrega frontal, i que la superestructura de les quals pugui girar 360º 2892263004 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells autopropulsats per explanar, anivellar, tragellar, excavar, compactar, piconar (aplanar), extreure o perforar terra o minerals 2892265009 s. e. .. s. e.
Bolquets automotors projectats per utilitzar-los fora de la xarxa de carreteres (dúmpers) 2892281006 s. e. .. s. e.
Altres tipus de maquinària per excavar 289230 1.301 unitats 11.615
Pales i turbofresadores llevaneus 2892303006 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells amb funció pròpia, per a obres públiques, construcció i treballs similars 2892309003 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per classificar, garbellar, separar, rentar, trencar, triturar, moldre, mesclar o malaxar terra, pedra o altres materials sòlids, excepte formigoneres i mescladores de mineral i asfalt 2892403001 402 unitats 10.016
Formigoneres i aparells per barrejar ciment 2892405006 30.361 unitats 6.233
Components de màquines i aparells de sondatge o perforació 2892613006 s. e. .. s. e.
Components d'equips de moviment de terres, grues (fins i tot les de pal per a vaixells), bastidors elevadors mòbils, excepte catúfols, pales, tenalles, mordasses i paletes (tot tipus d'equip de construcció) per a màquines de sondatge o de perforació 2892615001 .. .. 7.755
Components de màquines i aparells per classificar, moldre, mesclar i per a tractaments similars 2892620001 .. .. 6.251
Màquines i aparells per a la indústria làctia, fins i tot els homogeneïtzadors, les màquines d'irradiar i les de fabricar mantega o formatge 2893120007 311 unitats 18.181
Màquines i aparells per moldre o preparar cereals o llegums secs, excepte les d'ús rural 2893130006 s. e. .. s. e.
Premses, espremedores i màquines similars per a la producció de vi, sidra, sucs de fruites o begudes similars 2893140005 s. e. .. s. e.
Forns de pa, pastisseria o brioxeria, no elèctrics 2893153008 s. e. .. s. e.
Cafeteres i altres aparells per a la preparació de cafè i d'altres begudes calentes, excepte domèstics 2893156001 s. e. .. s. e.
Aparells no domèstics per cuinar o escalfar aliments, excepte els forns de túnel, de forn i cafeteres, no elèctrics 2893158007 7.359 unitats 10.645
Assecadors, evaporadors i concentradors per tractar productes agrícoles en processos que incloguin un canvi de temperatura 2893160003 s. e. .. s. e.
Maquinària industrial per a fleca, pastisseria i galeteria, excepte els forns i els corrons de massa 2893171308 29.160 unitats 37.479
Màquines i aparells industrials per a confiteria, elaboració de cacau o fabricació de xocolata 2893172008 77 unitats 2.433
Màquines i aparells per a la indústria cervesera 2893174004 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a la indústria càrnia 2893175001 31.038 unitats 77.031
Maquinària industrial per a la preparació de fruites, fruits de closca, llegums i hortalisses, excepte de molineria o per preparar llegums secs 2893176009 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per a la preparació i fabricació industrial d'aliments o begudes 2893177007 2.407 unitats 32.826
Màquines i aparells per a l'extracció o preparació d'olis o greixos animals o vegetals fixos 2893178005 390 unitats 30.765
Màquines i aparells per a la neteja, classificació o garbellament de llavors, grans o llegums secs 2893200004 s. e. .. s. e.
Components per a premses, espremedores i màquines similars per a la producció de vi, sidra, suc de fruites o begudes similars 2893310009 .. .. 1.688
Components de màquines i aparells per a la preparació i fabricació industrial d'aliments o begudes 2893320008 .. .. 24.302
Components de màquines de mòlta o tractament de cereals o llegums secs 2893340006 s. e. .. s. e.
Màquines per a l'extrusió, l'estiratge, la texturació o el tallament de matèries tèxtils manufacturades, màquines per a la preparació de fibres tèxtils 2894110006 s. e. .. s. e.
Màquines per al filat, plegatge, retorciment, bobinat o debanament de matèries tèxtils 2894120005 1.368 unitats 21.763
Tricotoses circulars 2894143007 s. e. .. s. e.
Tricotoses rectilínies, màquines de cosir per cadeneta i tricotoses d'ordit 2894145002 s. e. .. s. e.
Màquines d'entorxar, de guipur, de tul, de puntes, de brodar, de passamaneria, de trenes, de xarxes o d'inserir flocs 2894147008 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per estampar o imprimir matèries tèxtils, excepte òfset, flexografia, tipografia i heliografia 2894153006 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a la fabricació o acabament del feltre o teles sense teixir, formes de barreteria 2894211009 s. e. .. s. e.
Màquines i premses per planxar, fins i tot les premses per fixar, excepte calandres 2894213005 762 unitats 13.820
Màquines per rentar, blanquejar o tenyir, fins i tot les escorredores, calandres i espolsadores, excepte les rentadores domèstiques o de bugaderia 2894215000 s. e. .. s. e.
Màquines per enrotllar, desenrotllar, plegar, tallar o dentar els teixits 2894217006 123 unitats 5.207
Màquines utilitzades per recobrir teixits en la fabricació de revestiments de terres com linòleum o un altre tipus; màquines per aprestar, acabar, escórrer, tenyir, recobrir o impregnar filats, teixits i articles de confecció 2894218004 s. e. .. s. e.
Rentadores domèstiques o de bugaderia amb capacitat > a 10 kg en pes de roba seca, fins i tot les rentadores assecadores 2894223004 9.980 unitats 55.160
Màquines de rentatge en sec 2894225009 s. e. .. s. e.
Màquines per assecar roba, amb capacitat unitària expressada en pes de roba seca > a 10 kg 2894227005 3.244 unitats 9.931
Centrifugadores i assecadores de roba 2894230009 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per a la fabricació o reparació de calçat, incloses les biselladores, aixamfranadores, retalladores de cuir, perforadores i punxonadores, excepte les de cosir 2894245007 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de màquines per a les fibres tèxtils i filatures 2894511003 .. .. 26.000
Components i accessoris de telers o de les màquines o aparells auxiliars, fins i tot les llançadores, les bobines per a telers, els lliços i els marcs de lliços 2894515004 s. e. .. s. e.
Components i accessoris de telers per a teixits de punt i aparells auxiliars 2894517000 s. e. .. s. e.
Components de màquines per rentar la roba, fins i tot amb dispositiu d'assecatge 2894521002 .. .. 12.638
Components de màquines i aparells per a la neteja d'altres tipus; planxar, assecar, blanquejar, tenyir, impregnar i altres acabaments 2894522000 .. .. 3.504
Mobles, basaments i tapes o cobertes per a màquines de cosir amb els components; altres components per a màquines de cosir 2894526001 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a la fabricació de paper o de cartó 2895111507 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per a l'acabament de paper o de cartó 2895111706 61 unitats 18.005
Talladores bobinadores de paper i cartó, excepte de cisallar pel·lícules 2895113305 s. e. .. s. e.
Talladores longitudinals o transversals de paper i cartó, excepte les de cisallar pel·lícules i les talladores bobinadores 2895113503 s. e. .. s. e.
Talladores de paper o cartó, excepte les talladores bobinadores, les longitudinals o transversals i guillotines 2895114005 s. e. .. s. e.
Màquines per a la fabricació de sacs, bosses o sobres de paper o de cartó 2895115002 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per emmotllar articles de pasta de paper, de paper o de cartó 2895119004 s. e. .. s. e.
Components de màquines i aparells per a la fabricació o l'acabament de paper o de cartó 2895125001 .. .. 17.582
Components de talladores, de màquines de fabricar sacs, bosses, sobres, caixes, tubs, tambors o similars i per emmotllar articles de pasta de paper, de paper o de cartó 2895127007 .. .. 5.244
Màquines per emmotllar per injecció cautxú o plàstics o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries 2896101000 628 unitats 17.912
Màquines per emmotllar per bufat cautxú o plàstic o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries 2896104004 s. e. .. s. e.
Màquines per emmotllar en buit i altres màquines per a termoformat de cautxú o plàstics o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries 2896105001 s. e. .. s. e.
Màquines o aparells per emmotllar o recautxutar pneumàtics o per emmotllar o formar cambres per a pneumàtics 2896106009 s. e. .. s. e.
Altres premses per emmotllar o formar cautxú o plàstics, ncaa 2896107305 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per emmotllar o formar cautxú o plàstics, ncaa 2896107503 s. e. .. s. e.
Màquines per a la fabricació de productes esponjosos o cel·lulars, excepte per a la transformació de resines reactives 2896108408 s. e. .. s. e.
Màquines per fragmentar cautxú o plàstics 2896109100 s. e. .. s. e.
Màquines mescladores, malaxadores i agitadores per treballar cautxú o plàstics 2896109301 s. e. .. s. e.
Màquines talladores i peladores per treballar cautxú o plàstic o per fabricar productes d'aquestes matèries 2896109509 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per treballar cautxú o plàstic o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries, ncaa 2896109708 89 unitats 26.383
Components de màquines per treballar cautxú o plàstic o per a la fabricació de productes a partir d'aquestes matèries, excepte de maquinària per emmotllament 2896200007 .. .. 39.439
Impressores en òfset alimentades amb bobines 2899133007 s. e. .. s. e.
Impressores flexogràfiques 2899143006 s. e. .. s. e.
Màquines per a la impressió ncaa, excepte d'oficina 2899149003 7.382 unitats 40.534
Assecadores per a la fusta, pasta de paper, paper o cartó 2899313000 s. e. .. s. e.
Assecadores no domèstiques (per criodessecació, per liofilització, de túnel, per a ceràmica, vidre i similars), excepte per a productes agrícoles i per a fusta, pasta de paper, paper o cartró 2899315005 13.376 unitats 27.658
Cavallets, gronxadors, casetes de tir i altres atraccions de fira (circs, zoològics i teatres ambulants) 2899320005 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per treballar els metalls amb una funció pròpia, fins i tot les bobinadores de fils elèctrics, excepte els robots 2899390504 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells per mesclar, malaxar, trencar, triturar, moldre, garbellar, tamisar, homogeneïtzar, emulsionar o agitar amb una funció pròpia, excepte robots 2899391502 9.777 unitats 49.793
Robots industrials d'usos múltiples, excepte els projectats per complir una funció específica (com elevar, manipular, carregar o descarregar) 2899393508 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells utilitzats per a la fabricació o reparació de màscares o retícules, assemblatge dispositius semiconductors o circuits electrònics integrats i muntatge i manipulació 2899394506 s. e. .. s. e.
Màquines de cordilleria o cableria 2899395007 s. e. .. s. e.
Màquines i aparells per fer motlles de sorra per a fosa o altres emmotllats en ceràmica, formigó, guix i similars, ncaa 2899395305 s. e. .. s. e.
Altres màquines i aparells amb finalitats específiques: aparells d'evaporació per refrigerar l'aire, passarel·les d'embarcament per a passatgers, etc. 2899395606 27.389 unitats 117.395
Màquines per equilibrar peces mecàniques 2899397003 s. e. .. s. e.
Components de màquines per a la impressió i l'enquadernació 2899400002 .. .. 11.970
Components de màquines i aparells amb funció pròpia ncaa 2899528006 .. .. 50.447
Total venda de productes de la branca 1.192.535
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 289 de la CCAE-2009.
.. Informació no procedent.
s. e.: Informació no publicable per secret estadístic.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)