Agrupacions i branques M

Producció venuda per agrupacions i branques de la indústria. Catalunya. 2015
Agrupacions i branques Milers € %
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2015) són provisionals.
Alimentació, begudes i tabac 18.991.869 21,7
Carn i productes carnis 6.820.686 7,8
Peix, crustacis i mol·luscs elaborats i en conserva 171.616 0,2
Fruites i hortalisses preparades i en conserva 719.804 0,8
Olis i greixos vegetals i animals 1.763.519 2,0
Productes de molineria, midons, fleca i pastisseria 2.025.910 2,3
Sucre, cacau, xocolata i productes de confiteria 887.455 1,0
Productes alimentaris ncaa 1.407.032 1,6
Aliments preparats per a animals 1.976.711 2,3
Begudes i tabac 3.219.135 3,7
Tèxtil i confecció 2.979.531 3,4
Filats i teixits tèxtils 533.076 0,6
Serveis d'acabament tèxtil 205.482 0,2
Altres productes tèxtils i peces de vestir de punt 1.092.132 1,3
Peces de vestir, excepte de punt 1.148.841 1,3
Cuir i calçat 378.993 0,4
Cuirs i pells, preparats, adobats o acabats 200.668 0,2
Articles de marroquineria i calçat 178.325 0,2
Fusta i suro, excepte mobles 469.284 0,5
Fusta serrada i planejada i fusta preparada per a ús industrial 54.693 0,1
Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 414.591 0,5
Paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 4.151.451 4,8
Pasta de paper, paper i cartó 972.050 1,1
Articles de paper i de cartó 2.129.166 2,4
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.050.235 1,2
Productes de refinació de petroli, productes químics i farmacèutics 20.099.482 23,0
Refinació petroli, productes bàsics química inorgànica, colorants i pigments 4.368.158 5,0
Altres productes bàsics de química orgànica 3.048.565 3,5
Adobs, plaguicides i altres productes agroquímics 787.366 0,9
Plàstic i cautxú sintètic en formes primàries 3.948.634 4,5
Pintures, vernissos, tintes d'impremta i màstics 791.748 0,9
Sabons, detergents, perfums i productes de cosmètica 2.109.092 2,4
Altres productes químics i fibres artificials i sintètiques 1.452.019 1,7
Productes farmacèutics 3.593.898 4,1
Productes de cautxú i matèries plàstiques 3.913.237 4,5
Productes de cautxú 373.152 0,4
Productes de matèries plàstiques 3.540.085 4,1
Altres productes minerals no metàl·lics 1.395.800 1,6
Vidre i productes de vidre 483.483 0,6
Productes ceràmics i de terra cuita per a la construcció 121.641 0,1
Ciment, calç i guix i productes de formigó, guix i ciment 641.206 0,7
Pedra ornamental i per a construcció i altres productes minerals no metàl·lics 149.471 0,2
Productes de metal·lúrgia i productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 3.334.517 3,8
Productes bàsics, tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.486.779 1,7
Metalls preciosos i altres metalls no ferris; fosa de metalls 1.847.737 2,1
Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 4.709.803 5,4
Elements metàl·lics per a la construcció; grans dipòsits i generadors de vapor 921.676 1,1
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia i tractament de metalls 2.470.338 2,8
Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria 346.309 0,4
Armes i municions i altres productes metàl·lics 971.479 1,1
Productes informàtics i electrònics i materials elèctrics 3.131.496 3,6
Productes informàtics i electrònics 378.738 0,4
Instruments de mesura i òptica i equips fotogràfics i electromèdics 314.393 0,4
Maquinària i materials elèctrics, excepte aparells domèstics 2.311.047 2,6
Aparells domèstics 127.318 0,1
Maquinària i equips ncaa 3.903.314 4,5
Maquinària d'ús general, excepte màquines eina elèctriques portàtils 2.543.534 2,9
Màquines eina 197.403 0,2
Maquinària agrària i forestal 118.153 0,1
Maquinària d'altres tipus per a usos específics 1.044.225 1,2
Materials de transport 13.850.045 15,9
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 13.430.048 15,4
Vaixells i embarcacions, locomotores, aeronaus i altres materials de transport 419.997 0,5
Mobles i altres productes manufacturats 1.430.094 1,6
Mobles 547.121 0,6
Articles de joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines 259.507 0,3
Instruments i subministraments per a medicina i odontologia 349.462 0,4
Articles manufacturats ncaa 274.004 0,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.931.392 2,2
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.931.392 2,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.655.498 3,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.655.498 3,0
Total 87.325.804 100,0

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí: