Agrupacions i branques M

Producció venuda per agrupacions i branques de la indústria. Catalunya. 2016
Agrupacions i branques Milers € %
Alimentació, begudes i tabac 19.526.830 22,3
Carn i productes carnis 7.121.512 8,1
Peix, crustacis i mol·luscs elaborats i en conserva 194.801 0,2
Fruites i hortalisses preparades i en conserva 687.799 0,8
Olis i greixos vegetals i animals 1.628.579 1,9
Llet, formatges, gelats i altres productes lactis 732.823 0,8
Productes de molineria, midons, fleca i pastisseria 2.209.789 2,5
Sucre, cacau, xocolata i productes de confiteria 918.136 1,0
Productes alimentaris ncaa 1.413.722 1,6
Aliments preparats per a animals 2.085.677 2,4
Begudes i tabac 2.533.992 2,9
Tèxtil i confecció 3.018.102 3,5
Filats i teixits tèxtils 541.948 0,6
Serveis d'acabament tèxtil 162.212 0,2
Altres productes tèxtils i peces de vestir de punt 1.140.293 1,3
Peces de vestir, excepte de punt 1.173.648 1,3
Cuir i calçat 382.917 0,4
Cuirs i pells, preparats, adobats o acabats 216.973 0,2
Articles de marroquineria i calçat 165.943 0,2
Fusta i suro, excepte mobles 502.768 0,6
Fusta serrada i planejada i fusta preparada per a ús industrial 52.637 0,1
Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 450.130 0,5
Paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 4.296.426 4,9
Pasta de paper, paper i cartó 1.020.143 1,2
Articles de paper i de cartó 2.183.070 2,5
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.093.213 1,3
Productes de refinació de petroli, productes químics i farmacèutics 19.827.782 22,7
Refinació petroli, productes bàsics química inorgànica, colorants i pigments 3.791.162 4,3
Altres productes bàsics de química orgànica 3.111.788 3,6
Adobs, plaguicides i altres productes agroquímics 963.451 1,1
Plàstic i cautxú sintètic en formes primàries 3.784.158 4,3
Pintures, vernissos, tintes d'impremta i màstics 870.472 1,0
Sabons, detergents, perfums i productes de cosmètica 2.152.235 2,5
Altres productes químics i fibres artificials i sintètiques 1.586.087 1,8
Productes farmacèutics 3.568.429 4,1
Productes de cautxú i matèries plàstiques 3.889.652 4,4
Productes de cautxú 376.081 0,4
Productes de matèries plàstiques 3.513.572 4,0
Altres productes minerals no metàl·lics 1.384.101 1,6
Vidre i productes de vidre 462.266 0,5
Productes ceràmics i de terra cuita per a la construcció 120.283 0,1
Ciment, calç i guix i productes de formigó, guix i ciment 669.338 0,8
Pedra ornamental i per a construcció i altres productes minerals no metàl·lics 132.214 0,2
Productes de metal·lúrgia i productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 2.956.892 3,4
Productes bàsics, tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.286.987 1,5
Metalls preciosos i altres metalls no ferris; fosa de metalls 1.669.906 1,9
Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 4.992.153 5,7
Elements metàl·lics per a la construcció; grans dipòsits i generadors de vapor 961.863 1,1
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia i tractament de metalls 2.686.846 3,1
Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria 338.488 0,4
Armes i municions i altres productes metàl·lics 1.004.956 1,1
Productes informàtics i electrònics i materials elèctrics 3.119.405 3,6
Productes informàtics i electrònics 368.276 0,4
Instruments de mesura i òptica i equips fotogràfics i electromèdics 303.835 0,3
Maquinària i materials elèctrics, excepte aparells domèstics 2.319.048 2,7
Aparells domèstics 128.246 0,1
Maquinària i equips ncaa 4.099.000 4,7
Maquinària d'ús general, excepte màquines eina elèctriques portàtils 2.667.702 3,1
Màquines eina 247.916 0,3
Maquinària agrària i forestal 125.689 0,1
Maquinària d'altres tipus per a usos específics 1.057.692 1,2
Materials de transport 13.674.967 15,6
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 13.198.040 15,1
Vaixells i embarcacions, locomotores, aeronaus i altres materials de transport 476.927 0,5
Mobles i altres productes manufacturats 1.592.605 1,8
Mobles 605.574 0,7
Articles de joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines 268.830 0,3
Instruments i subministraments per a medicina i odontologia 389.878 0,4
Articles manufacturats ncaa 328.323 0,4
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.039.525 2,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.039.525 2,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.138.965 2,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.138.965 2,4
Total 87.442.091 100,0
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2016) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)

Sou aquí: