Saltar al contingut principal

Agrupacions i branques

Producció venuda per agrupacions i branques de la indústria. Catalunya. 2017
Agrupacions i branques Milers € %
Alimentació, begudes i tabac 20.986.288 22,1
Carn i productes carnis 7.825.664 8,2
Peix, crustacis i mol·luscs elaborats i en conserva 195.066 0,2
Fruites i hortalisses preparades i en conserva 863.959 0,9
Olis i greixos vegetals i animals 1.831.566 1,9
Llet, formatges, gelats i altres productes lactis 759.904 0,8
Productes de molineria, midons, fleca i pastisseria 2.324.694 2,4
Sucre, cacau, xocolata i productes de confiteria 941.961 1,0
Productes alimentaris ncaa 1.533.534 1,6
Aliments preparats per a animals 2.186.079 2,3
Begudes i tabac 2.523.861 2,7
Tèxtil i confecció 3.053.021 3,2
Filats i teixits tèxtils 579.733 0,6
Serveis d'acabament tèxtil 159.261 0,2
Altres productes tèxtils i peces de vestir de punt 1.204.895 1,3
Peces de vestir, excepte de punt 1.109.133 1,2
Cuir i calçat 410.102 0,4
Cuirs i pells, preparats, adobats o acabats 224.645 0,2
Articles de marroquineria i calçat 185.457 0,2
Fusta i suro, excepte mobles 554.476 0,6
Fusta serrada i planejada i fusta preparada per a ús industrial 63.227 0,1
Productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 491.249 0,5
Paper, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 4.463.901 4,7
Pasta de paper, paper i cartó 1.100.329 1,2
Articles de paper i de cartó 2.303.093 2,4
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.060.480 1,1
Productes de refinació de petroli, productes químics i farmacèutics 22.504.203 23,7
Refinació petroli, productes bàsics química inorgànica, colorants i pigments 5.116.787 5,4
Altres productes bàsics de química orgànica 3.481.059 3,7
Adobs, plaguicides i altres productes agroquímics 1.027.864 1,1
Plàstic i cautxú sintètic en formes primàries 4.268.679 4,5
Pintures, vernissos, tintes d'impremta i màstics 904.768 1,0
Sabons, detergents, perfums i productes de cosmètica 2.499.986 2,6
Altres productes químics i fibres artificials i sintètiques 1.496.558 1,6
Productes farmacèutics 3.708.501 3,9
Productes de cautxú i matèries plàstiques 4.133.102 4,4
Productes de cautxú 384.710 0,4
Productes de matèries plàstiques 3.748.392 3,9
Altres productes minerals no metàl·lics 1.500.822 1,6
Vidre i productes de vidre 532.303 0,6
Productes ceràmics i de terra cuita per a la construcció 128.927 0,1
Ciment, calç i guix i productes de formigó, guix i ciment 698.831 0,7
Pedra ornamental i per a construcció i altres productes minerals no metàl·lics 140.761 0,1
Productes de metal·lúrgia i productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 3.427.468 3,6
Productes bàsics, tubs, canonades i similars, de ferro i acer 1.492.723 1,6
Metalls preciosos i altres metalls no ferris; fosa de metalls 1.934.745 2,0
Productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.543.336 5,8
Elements metàl·lics per a la construcció; grans dipòsits i generadors de vapor 1.174.164 1,2
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia i tractament de metalls 2.986.264 3,1
Articles de ganiveteria i coberteria, eines i articles de ferreteria 341.323 0,4
Armes i municions i altres productes metàl·lics 1.041.585 1,1
Productes informàtics i electrònics i materials elèctrics 3.329.004 3,5
Productes informàtics i electrònics 443.732 0,5
Instruments de mesura i òptica i equips fotogràfics i electromèdics 363.132 0,4
Maquinària i materials elèctrics, excepte aparells domèstics 2.393.182 2,5
Aparells domèstics 128.958 0,1
Maquinària i equips ncaa 4.295.446 4,5
Maquinària d'ús general, excepte màquines eina elèctriques portàtils 2.697.701 2,8
Màquines eina 274.381 0,3
Maquinària agrària i forestal 130.829 0,1
Maquinària d'altres tipus per a usos específics 1.192.535 1,3
Materials de transport 14.114.697 14,9
Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 13.449.764 14,2
Vaixells i embarcacions, locomotores, aeronaus i altres materials de transport 664.933 0,7
Mobles i altres productes manufacturats 1.735.892 1,8
Mobles 658.424 0,7
Articles de joieria, instruments musicals, articles d'esport i joguines 290.780 0,3
Instruments i subministraments per a medicina i odontologia 449.973 0,5
Articles manufacturats ncaa 336.716 0,4
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.136.944 2,3
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.136.944 2,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.768.271 2,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.768.271 2,9
Total 94.956.974 100,0
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Podeu consultar la llista PRODCOM-EIP de cada any a classificacions estadístiques de productes.
Nota: Els resultats del darrer any publicat (2017) són provisionals.

Resultats de tots els productes investigats (en Excel)