Conveni 001/2014

Conveni en revisió

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ

Barcelona, 14 de gener de 2014

REUNITS

D'una banda: el senyor Jordi Vilajoana i Rovira, secretari general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,

D'altra banda: el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat),

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, en exercici de les facultats que li confereix l'apartat 1.6 de la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria General, de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del Govern i d'acord amb l'habilitació establerta a l'article 5 de l'Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha al Departament d'Economia i Finances.

El segon, en nom i representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, (Idescat) organisme autònom administratiu del Departament d'Economia i Coneixement, amb NIF Q5850015H, amb seu a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d'organització i funcionament de l'Idescat,

Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica per obrar en la representació que tenen acreditada, i

MANIFESTEN

I. L'article 12.7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, regula la possibilitat que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen estableixin convenis de col·laboració amb l'Idescat per a l'intercanvi d'informació estadística i per a l'aprofundiment de les seves relacions.

II. L'Idescat, d'acord amb el que estableix la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya és el responsable de posar en marxa, mantenir, explotar i custodiar el Registre de Població de Catalunya, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

III. El Registre de Població de Catalunya és un fitxer amb dades de caràcter personal, del qual és responsable l'Idescat, sotmès a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, creat i regulat per l'esmentada Llei d'estadística de Catalunya i desplegat per l'Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha a l'actual Departament d'Economia i Coneixement. D'acord amb l'article 5.a) de l'Ordre esmentada, correspon als secretaris generals dels departaments de la Generalitat formalitzar la sol·licitud al director de l'Idescat de les dades del Registre de Població de Catalunya per a la finalitat i usos establerts en la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

IV. Les dades del Registre de Població de Catalunya, d'acord amb l'article 48 de la citada Llei d'estadística de Catalunya, poden ser utilitzades pels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya si els cal per a l'exercici de llurs competències i únicament en aquells expedients en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants.

V. L'article 3.3 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya estableix que "l'Administració de la Generalitat pot crear una base de dades amb la finalitat de mantenir les dades dels ciutadans i les empreses de Catalunya exactes i posades al dia per tal de permetre la comunicació dels diversos òrgans de l'Administració de la Generalitat amb les persones interessades respecte a les relacions juridicoadministratives derivades de les seves competències, i també facilitar l'accés a les dades i l'exercici dels drets de rectificació i de cancel·lació. La base de dades ha de contenir el nom, els cognoms, el domicili, el sexe i la data de naixement, i també altres dades necessàries per a establir comunicacions electròniques. Aquesta base de dades pot ésser objecte de cessió a altres administracions, per a complir la mateixa finalitat, sense el consentiment de les persones interessades"

VI. El Departament de la Presidència de la Generalitat, mitjançant la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, en endavant DGACD, té encomandes pel Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, entre d'altres, les següents funcions (ART. 30):

"Article 30.1 A la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió li corresponen les funcions següents: (...)

 • a) Coordinar els serveis corporatius d'informació i d'atenció ciutadana per a tots els canals i establir les condicions i requeriments corporatius d'acord amb els quals s'han de prestar. (...)
 • f) Impulsar l'ús de sistemes corporatius de comunicació i d'interacció ciutadana, coordinar-ne la implantació i gestionar els sistemes de mètriques i d'indicadors que permetin l'avaluació del seu ús.
 • g) Crear, impulsar i mantenir els sistemes corporatius i les bases de dades corporatives de registre, d'informació i d'atenció ciutadana.
 • h) Impulsar i coordinar les accions de govern obert en l'àmbit de la comunicació i la interacció amb la ciutadania, la transparència del Govern i l'establiment de canals de col·laboració amb la ciutadania.(...)"

VII. La DGACD del Departament de la Presidència, d'acord amb les seves funcions esmentades, té la previsió d'impulsar una base de dades corporativa per a la comunicació de l'Administració amb la ciutadania, prevista per l'article 13.3 de la Llei >29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

VIII. L'article 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que no cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a l'exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències.

IX. L'Idescat està interessat en l'explotació estadística de la citada base de dades corporativa d'acord amb les funcions que té encomanades sobre l'elaboració i el manteniment de directoris sobre població que preveu l'apartat g) de l'article 10 de la citada Llei d'estadística de Catalunya.

X. Que, per tot això, i d'acord amb les competències que tenen atribuïdes respectivament l'Idescat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Presidència, és d'interès per a ambdues parts subscriure aquest conveni, que formalitzen d'acord amb els següents

PACTES

Primer.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració consisteix en l'intercanvi d'informació entre l'Idescat i la DGACD del Departament de la Presidència, d'acord amb el règim legal aplicable en els termes que s'estableixen en aquest conveni.

Segon.- Responsabilitats i obligacions de l'Idescat

2.1. Disponibilitat de les dades del Registre de Població de Catalunya

L'ldescat, amb la finalitat d'executar I'objecte d'aquest conveni, garantirà la disponibilitat de la informació necessària per a la comunicació amb els ciutadans procedent del Registre de Població de Catalunya per realitzar el seu tractament per mitjans electrònics en els termes que estableix el conveni. La informació a trametre s'especifica en l'Annex a aquest conveni.

2.2. Freqüència de lliurament de la informació

El Registre de Població de Catalunya té una periodicitat trimestral, i la informació està disponible entre 2 i 4 mesos a partir de la data de referència, que és el primer dia de cada trimestre: 1 de gener, 1 d'abril, 1 de juliol i 1 d'octubre.

La informació es lliurarà a la DGACD per mitjà d'una connexió informàtica segura.

2.3. Sistema de transmissió de la informació

L'Idescat facilitarà un canal d'intercanvi segur per a la transmissió de la informació, tant d'enviament com de rebuda d'arxius.

Tercer.- Responsabilitats i Obligacions del la DGACD

3.1. Finalitat i ús de les dades del Registre de Població de Catalunya

En base al que estableix l'article 13.3 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i d'acord amb les competències atribuïdes a la DGACD per l'article 30 del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència, la DGACD utilitzarà les dades aportades del Registre de població de Catalunya, com a part de la informació, entre d'altra, d'una base de dades corporativa de ciutadans i ciutadanes amb la finalitat de facilitar la comunicació i I'atenció ciutadana dels diversos òrgans de l'Administració de la Generalitat i els ens que hi són vinculats amb les persones destinatàries dels seus serveis, en el marc dels requisits exigits per l'article 48 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. Aquestes dades s'integraran en un fitxer titularitat de la DGACD, la finalitat del qual és possibilitar la comunicació amb la ciutadania i facilitar la identificació per canal electrònic de les persones que accedeixen a la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

3.2. Legislació aplicable a la finalitat i ús de les dades del Registre de Població de Catalunya

L'ús de les dades del Registre de Població de Catalunya en els termes establerts en aquest Conveni, es realitzarà complint estrictament amb la seva normativa reguladora: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha al Departament d'Economia i Finances, actualment Departament d'Economia i Coneixement, i d'altres disposicions d'aplicació com la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual s'aprova l'Esquema Nacional de Seguretat, i el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual s'aprova l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3.3. Usos concrets de les dades del Registre de Població de Catalunya

Els usos concrets de les dades del Registre de Població de Catalunya a les que la tingui accés a l'efecte que formin part d'una base de dades de ciutadans i ciutadanes corporativa, seran els següents:

 • Elaborar i mantenir actualitzada una base de dades corporativa que contingui les dades necessàries per a la comunicació amb la ciutadania i per a la planificació territorial dels serveis d'atenció ciutadana.
 • Proveir els departaments i ens dependents de la Generalitat de les dades necessàries per a la comunicació amb la ciutadania, en l'àmbit de l'atenció ciutadana.
 • Facilitar l'accés de la ciutadania a l'administració electrònica de la Generalitat mitjançant l'ús de la comunicació electrònica i la incorporació del telèfon mòbil com a facilitador de la identificació i la signatura electrònica.

3.4. Encàrrec del tractament de les dades del Registre de Població de Catalunya

En cas que la DGACD encarregui operacions de tractament de dades de la informació del Registre de Població de Catalunya a la que tingui accés, a altres organismes de la Generalitat, haurà de complir amb el que disposa l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desplegament aplicable del Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

3.5. Disponibilitat de les dades de la base de dades corporativa per a la comunicació de l'Administració amb la ciutadania

La DGACD ha de trametre a l'Institut d'Estadística de Catalunya el contingut i el disseny de la base de dades corporativa de ciutadans per a la comunicació de l'Administració amb la ciutadania , amb objecte del seu aprofitament estadístic, comunicant els canvis i variables de la informació i modificacions en el seu disseny.

La DGACD lliurarà trimestralment a l'Idescat un fitxer amb la informació de la base de dades corporativa per a la comunicació de l'Administració amb la ciutadania que l'Idescat utilitzarà amb finalitats estadístiques, en els termes que estableixen els articles 13 d) i 14 de la Llei 13/2010 del pla estadístic de Catalunya 2011-2014, referits a l‘aprofitament de les fonts de registres administratius i d'altra informació administrativa existent i disponible.

Quart.- Secret estadístic i protecció de dades personals

4.1. La DGACD s'obliga a utilitzar les dades a les que accedeixi del Registre de Població de Catalunya complint estrictament amb la seva normativa reguladora, ja citada a l'apartat 3 d'aquest Conveni i específicament per a les finalitats per a les quals ha demanat la informació. Igualment, s'obliga a destruir en el termini d'un mes les dades obtingudes del Registre de Població quan ja no li siguin d'interès per a la finalitat objecte d'aquest conveni, i a trametre un certificat fent-ho constar a l'Idescat.

4.2. Ambdues parts signants del conveni queden obligades a respectar el principi de qualitat de les dades en les operacions de tractament de la informació del Registre de Població de Catalunya que es realitzin en execució del que disposa aquest Conveni, de manera que les dades personals que es tractin del Registre de Població de Catalunya siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats que determina la regulació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

4.3. Ambdues parts signants del conveni s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, respecte al tractament de la informació a la que tinguin accés com a conseqüència de l'execució d'aquest conveni.

Cinquè.- Impacte econòmic

Aquest Conveni de col·laboració no genera prestacions ni contraprestacions econòmiques directes.

Sisè.- Comissió de Seguiment

Per al seguiment del present conveni es constitueix una comissió paritària, la qual serà competent per a la resolució dels dubtes i qüestions que puguin sorgir en la interpretació de clàusules d'aquest conveni, la modificació del registre de variables de l'Annex del Conveni, així com el control de la seva aplicació i compliment. Aquesta comissió estarà formada pels següents representants d'ambdues parts:

Per part del l'Idescat:

 • la persona titular de la subdirecció general de Producció i Coordinació Estadística
 • la persona titular del lloc de Responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques.

Per part de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió:

 • la persona titular de la subdirecció general d'Atenció Ciutadana.
 • la persona titular del lloc de Responsable de l'Àrea de Modernització, Estudis i Qualitat de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió.

Setè.- Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura i romandrà vigent fins el 31 de desembre de 2020, tret que per qualsevol de les parts es denunciï per escrit assenyalant els efectes de la resolució del conveni.

Vuitè.- Resolució

Són causes de resolució anticipada del Conveni:

 • a) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides.
 • b) La vulneració del secret estadístic.
 • c) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades.
 • d) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Novè.- Naturalesa del conveni

El present conveni té el caràcter de conveni de col·laboració d'acord amb el que disposa el Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Desè.- Jurisdicció competent

Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua.

En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onzè. Publicitat

Les parts signants del conveni procediran a donar compliment al que preveu l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació a la publicació d'aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web dels departaments corresponents.

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les dues parts aquí presents s'afirmen i ratifiquen en el seu contingut i signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que figuren en l'encapçalament.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general. Per delegació (Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, DOGC núm. 6303, de 29 de gener de 2013)
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

ANNEX

Definició del fitxer del Registre de Població
Camp Descripció Format Observacions
CPRO Codi de Província de Residència N(2) 3
CMUN Codi de Municipi de Residència N(3) 3
NOMB Nom A(20)
PART1 Partícula Primer Cognom A(6)
APE1 Primer Cognom A(25)
PART2 Partícula SegonCognom A(6)
APE2 Segon Cognom A(25)
DIST Districte N(2)
SECC Secció N(3)
CUN Codi d'Unitat Poblacional N(7)
NENTCOC Nom curt d'entitat col·lectiva A(25)
NENTSIC Nom curt d'entitat singular A(25)
NNUCLEC Nom curt de disseminat A(25)
CVIA Codi de Via N(5)
TVIA Tipus de Via A(5)
NVIAC Nom Curt A(25)
CPSVIA Codi de Pseudovia N(5)
DPSVIA Nom de Pseudovía A(50)
TINUM Tipus de Numeració N(1)
NUMER Número N(4)
CNUMER Qualificador de NUMER A(1)
NUMERS Número (Superior) N(4)
CNUMERS Qualificador de NUMERS (Superior) A(1)
KMT Quilòmetre N(3)
HMT Hectòmetre N(1)
BLOQ Bloc A(2)
PORT Portal A(2)
ESCA Escala A(2)
PLAN Planta A(3)
PUER Porta A(4)
SEXO Gènere N(1) 1
FNAC Data de Naixement N(8) 2
TIDEN Tipus d'identificador N(1) 4
LEXTR Lletra Document estrangers A(1)
IDEN Identificador N(8)
LIDEN Codi de Control de l'Identificador A(1)
NDOCU Número de document A(20)
NACI Codi de Nacionalitat N(3)

OBSERVACIONS

1. Els valors possibles de la variable gènere seran

 • 1=Home
 • 6=Dona

2. El format dels camps de data és AAAAMMDD, on

 • AAAA=Any
 • MM=Mes, DD=Dia

3. Codis territorials es poden consultar al següent enllaç:

http://www.idescat.cat/cat/territori/codis/

4. Indica el tipus de document que presenta l'habitant per a la seva identificació amb els valors possibles

 • 1=DNI
 • 2=Passaport
 • 3=Targeta de Residència
 • 0=Sense document acreditatiu

Sou aquí: