Director

El director o directora és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

Correspon al director o directora la representació ordinària de l'Idescat, l'exercici de la direcció i la coordinació de les seves activitats.

Per a una descripció més detallada de les funcions del director o directora de l'Idescat, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Director