Saltar al contingut principal

Sessió de la Junta de Govern del 8 d'octubre de 2014

Dades de la convocatòria

Dia: 8 d'octubre de 2014. Hora: 13 hores

Lloc: Sala de Juntes de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 11 d'octubre de 2013.
  2. Informe del director de l'Idescat.
  3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2015 (PAAE Idescat i objectius de direcció).
  4. Aprovació de l'avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2015.
  5. Aprovació de la Memòria anual de l'Idescat de l'any 2013.
  6. Estat de comptes de la liquidació del pressupost de 2013.
  7. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat, actualitzada des de la darrera sessió.
  8. Torn obert de paraules.