Saltar al contingut principal

Sessió de la Junta de Govern del 3 d'octubre de 2016

Dades de la convocatòria

Dia: 3 d'octubre de 2016. Hora: 17 hores

Lloc: Sala de Juntes de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Renovació de càrrecs
  2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del 14 d'octubre de 2015
  3. Informe del director
  4. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2017 (objectius de direcció i actuacions estadístiques previstes)
  5. Aprovació de la proposta d'avantprojecte de pressupost 2017
  6. Aprovació de la Memòria anual de l'any 2015
  7. Estat de comptes de la liquidació del pressupost de 2015
  8. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits, actualitzada des de la darrera sessió
  9. Torn obert de paraules