Fitxer: Registre del càncer de Catalunya

Codi: 003/2015

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya diagnosticada de càncer (població de 0 a 18 anys)

Nombre de registres o unitats del fitxer: 265

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Organisme informador: Departament de Salut