Fitxer: Cens agrari

Codi: 023/2012

Finalitat del fitxer: Tractament i explotació dels fitxers de l'Estadística sobre l'estructura del sector agrari a Catalunya mitjançant una operació censal a les explotacions agràries, que permeti conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari 1999, i obtenir informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

Univers objecte d'estudi: Explotacions agràries de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 61.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Economia i Societat